Aktualizace informací o sloučení

    Conseq Funds investiční společnost, a.s., IČ 24837202, se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1 (dále jen „Společnost“) jako obhospodařovatel a administrátor fondů Conseq nemovitostních fondů, otevřený podílový fond („Slučovaný fond“) a Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond („Přejímající fond“) informuje investory o přerušení řízení ve věci žádosti sloučit tyto fondy. Původně předpokládaný den sloučení 1. 1. 2024 nebude realizován a nedošlo ani k pozastavení vydávání a odkupování podílových listů přeměňovaných fondů.

    Dne 20. 4. 2023 rozhodlo představenstvo Společnosti o sloučení, v jehož důsledku dojde k zániku Slučovaného fondu, jehož majetek se stane majetkem Přejímajícího fondu. Společnost dne 2. 10. 2023 uveřejnila Oznámení o sloučení podílníků. V tomto oznámení určila jako předpokládaný rozhodný den sloučení 31.12.2023. S ohledem na skutečnost, že k dnešnímu dni nebylo rozhodnuto o povolení sloučení, požádala Společnost Českou národní banku o přerušení žádosti o povolení sloučení. V prvním čtvrtletí 2024 bude rozhodnuto, zda sloučení proběhne a pokud ano, bude upraven harmonogram postupu sloučení.

    Upozornění k publikovaným článkům ›