Conseq depozitní+ OPF – komentář k aktuální situaci

  Fond Conseq depozitní+ OPF byl vytvořen s cílem generování výnosu na úrovni základní úrokové 2TREPO sazby při využití bankovních vkladů, REPO operací, nástrojů peněžního trhu, dluhopisů a ostatních aktiv s pevným nebo dobře predikovatelným výnosem. Hlavní část jeho investiční strategie spočívá v provádění REPO operací s ČNB úročených na úrovni 2TREPO sazby. Letošní zásahy ČNB vedly k postupnému snižování základní úrokové sazby z původních 2,25 % (07. 02. 2020) o 2 procentní body na současných 0,25 % (11. 05. 2020).

  Ke konci prvního čtvrtletí tohoto roku tvořil podíl korporátních dluhopisů s krátkou zbytkovou dobou do splatnosti 34,5 %. V první polovině měsíce května byla splacena dluhopisová emise ZDR Investments SICAV a.s. FIX 0,00/2020 a volné peněžní prostředky byly zainvestovány do pokladničních poukázek Ministerstva financí ČR. Podíl korporátních dluhopisů ve vlastnictví fondu tak klesl na cca. 27 %. V závislosti na dostupnosti kvalitních investičních příležitostí plánujeme opětovné doplnění dluhopisové složky. I v době velmi nízkých základních úrokových sazeb mohou investoři fondu profitovat z vyšších výnosů do splatnosti dluhopisů, které tak částečně zacelí mezeru ve výnosech z REPO operací a zatraktivní fond proti aktuálním dostupným bankovním depozitům. Pečlivě vybíráme nástroje zajištěné reálnými aktivy a/nebo vydané velmi kredibilními emitenty. Krátká doba do splatnosti snižuje reálné kreditní riziko jednotlivých dlužníků, protože vývoj jejich schopnosti splácet své závazky jsme schopni lépe predikovat v kratším časovém horizontu než na delší periodě. Portfolio aktivně řídíme a dbáme na dostatečnou diverzifikaci expozice jednotlivých nástrojů v portfoliu. Investorům se tímto způsobem snažíme dodat atraktivní mix výnosu a s ním souvisejícího investičního rizika.

  Fondu nyní pomáhá růst výnosů do splatnosti dluhopisů, způsobený rozšiřováním kreditních přirážek korporátních emitentů, který alespoň částečně zmírňuje efekt poklesu mezibankovních úrokových sazeb. Jeho výhodou proti depozitním vkladům, v objemu výrazně převyšujícím zákonné pojištění vkladů, je i diverzifikace kreditního rizika, kdy investor nesází na jednu kartu, ale rozkládá své investice mezi široký okruh kvalitních dlužníků, ve kterém podstatný podíl tvoří Česká národní banka, tedy v podstatě český stát.


  Tým Conseq Investment Management, a.s.
   
   

  Upozornění k publikovaným článkům ›