Oznámení o přeměně obhospodařovaného fondu

  Společnost Conseq Funds investiční společnost, a.s. („Obhospodařovatel“) rozhodla o přeměně jí obhospodařovaného fondu kvalifikovaných investorů Conseq eko-energetický, otevřený podílový fond („Zanikající fond“) na podfond nově založené společnosti s proměnným základním kapitálem Conseq FKvI SICAV, a.s.

  Datum přeměny stanovil Obhospodařovatel Zanikajícího fondu na 1. 1. 2020.

  K 31. 12. 2019 dojde k zániku Zanikajícího fondu a k 1. 1. 2020 ke vzniku podfondu Conseq eko-energetický, podfond Conseq FKvI SICAV, a.s. Volba těchto dat je důsledkem nutnosti uzavřít účetnictví Zanikajícího fondu, což koresponduje s koncem roku, a je tedy nákladově nejefektivnější variantou.

  Důvodem této přeměny je skutečnost, že po přeměně bude možné vyplácet podíly na zisku ze společností, v nichž má podfond majetkové účasti, do podfondu bez uplatnění daně. Na investory nebude mít přeměna vliv.

  Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu projektu přeměny, který naleznete níže.

  Podílníci výše uvedeného Zanikajícího fondu mají právo na odkoupení podílových listů beze srážky. Aktuálně není s odkupem podílového listu spojena srážka a nebude spojena ani s investiční akcií po přeměně.

  Z důvodu zajištění nutných operací souvisejících s přeměnou fondů dojde pravděpodobně k pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Zanikajícího fondů v době od 27. 12. 2019 do 31. 12. 2019. Bližší informace o pozastavení budou uveřejněny na webových stránkách www.conseq.cz.

  Projekt přeměny
  Stanovy
  Statut Conseq FKvI SICAV, a.s.
  Dodatek statutu