Oznámení o sloučení fondů

  Conseq Funds investiční společnost, a.s., IČ 24837202, se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1 (dále jen „Společnost“) jako obhospodařovatel a administrátor fondů Conseq nemovitostních fondů, otevřený podílový fond („Slučovaný fond“) a Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond („Přejímající fond“) informuje investory o záměru sloučit tyto fondy.

  Dne 20. 4. 2023 rozhodlo představenstvo Společnosti o sloučení, v jehož důsledku dojde k zániku Slučovaného fondu, jehož majetek se stane majetkem Přejímajícího fondu. Společnost dne 2. 10. 2023 uveřejnila Oznámení o sloučení podílníků. V tomto oznámení určila jako rozhodný den sloučení 31.12.2023. Tato informace byla konkretizována a upravena následujícím způsobem:
  Předpokládaný rozhodný den sloučení bude 1. ledna 2024. Slučovaný fond k rozhodnému dni zanikne a jeho podílníci se stanou podílníky Přejímajícího fondu. Poslední den existence Slučovaného fondu bude 31. 12. 2023.

  Více informací naleznete zde.
   

  Upozornění k publikovaným článkům ›