Oznámení o sloučení fondů DEKINVEST

  QI investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00, jako administrátor fondu DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 10800, IČ 247 95 020 („Fond“), tímto oznamuje, že k 1. 1. 2024 dojde ke sloučení podfondu Fondu s názvem DEKINVEST podfond Gama („Zanikající fond“) s podílovým fondem DEKINVEST podílový fond Beta („Nástupnický fond“). Oba fondy jsou obhospodařované společností DEKINVEST investiční společnost a.s., se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 10800, IČ 140 94 568, a administrované společností QI investiční společnost, a.s.

  Návrh statutu Nástupnického fondu je uveden zde.
   
  Držitelé investičních akcií Zanikajícího fondu mají právo odkoupit investiční akcie ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne uveřejnění této informace, a to beze srážky. Pro bližší informace kontaktujte administrátora nebo Fond dle kontaktních údajů uvedených ve statutu Fondu.

   

  Upozornění k publikovaným článkům ›