Oznámení o výplatě podílů na zisku fondů

  Představenstvo společnosti Conseq Funds investiční společnost, a.s. stanovilo datum 27.05.2024 k jednání o výplatě podílů na zisku níže uvedených fondů za rok 2023.

  Oznámení o výplatě podílů na zisku fondů Fond vyplácí podíly na zisku Fondu (dále jen „podíly na zisku“) připadající na podílové listy Třídy D. Podíly na zisku připadající na podílové listy ostatních Tříd nejsou vypláceny a odráží se ve zvýšené hodnotě podílového listu těchto Tříd.

  Podílník má právo na podíl na zisku dle předchozího odstavce za podmínky, že vlastní podílové listy Třídy D k datu konání jednání představenstva Investiční společnosti, na kterém se rozhodne o rozdělení zisku Fondu za předchozí kalendářní rok. Tento den je rozhodným dnem pro vznik nároku na výplatu podílů na zisku za předchozí kalendářní rok (dále jen „rozhodný den pro výplatu dividendy“). Datum konání jednání představenstva uveřejní Investiční společnost každoročně na webových stránkách www.conseq.cz, a to nejpozději do 3 měsíců po schválení účetní závěrky Fondu. Podíl Třídy D na zisku se stanoví podle Alokačního poměru Třídy D stanoveného v rozhodný den pro výplatu dividendy.

  V souvislosti s předchozím odstavcem je před rozhodným dnem pro výplatu dividendy pozastaveno vydávání a odkupování podílových listů Třídy D, při kterém by do rozhodného dne pro výplatu dividendy včetně nemohly být podílové listy vydány resp. odkoupeny. Tím je zajištěno, že nebudou prodány podílové listy Fondu za vyšší prodejní cenu zohledňující zisk Fondu platnou před rozhodným dnem pro výplatu dividendy, u kterých by přitom nevznikl nárok na výplatu podílů na zisku, nebo odkoupeny podílové listy Fondu za vyšší odkupní cenu zohledňující zisk Fondu platnou před rozhodným dnem pro výplatu dividendy, u kterých by zároveň vznikl nárok na výplatu podílů na zisku (duplicitní podíl na zisku). O vydání nebo odkoupení podílových listů Fondu, jejichž prodejní nebo odkupní cena zohlední zisk Fondu, lze požádat nejpozději v ten rozhodný den pro vydání podílového listu resp. v ten rozhodný den pro odkoupení podílového listu, který předchází rozhodnému dni pro výplatu dividendy alespoň o 3 pracovní dny.

  Zisk z výsledků hospodaření s majetkem Fondu připadající na podílové listy Třídy D bude za podmínek uvedených v předchozích odstavcích rozdělen tak, že jednotlivým podílníkům bude vyplacen výnos po zdanění ve výši odpovídající násobku počtu podílových listů Třídy D v majetku podílníka k rozhodnému dni pro výplatu dividendy a podílu zisku připadajícího na jeden podílový list Třídy D.

  Podíly na zisku budou automaticky vypláceny Investiční společností nebo prostřednictvím Registrátora do deseti pracovních dnů od dne rozhodného pro výplatu dividendy, nepožádá-li podílník o jejich reinvestování. V případě obdržení písemné žádosti podílníka o reinvestování podílů na zisku budou podíly reinvestovány, tj. budou za ně na účet podílníka vydány podílové listy Třídy D, ve lhůtě nejpozději 4 pracovních dnů od rozhodného dne pro výplatu dividendy. Žádost o reinvestování podílů na zisku lze podat Investiční společnosti, Registrátorovi nebo v případě podílníků, jejichž majetkový účet vede osoba vedoucí navazující evidenci podle čl. 10.6., prostřednictvím této osoby nejpozději 5 kalendářních dnů před rozhodným dnem pro výplatu dividendy.

  Pokud je v případě výplaty podílu na zisku uplatňován nárok na osvobození od daně z příjmu dle příslušného ustanovení zákona o daních z příjmů, je podílník povinen nejpozději 5 kalendářních dnů před rozhodným dnem pro výplatu dividendy předložit Investiční společnosti prostřednictvím Registrátora veškeré doklady prokazující nárok na osvobození od daně.

  Upozornění k publikovaným článkům ›