Portrét fondu: Conseq Active Invest Vyvážený

  Korunový smíšený fond fondů s mírně defenzivním profilem a důslednou globální diverzifikací portfolia do všech významných tříd aktiv. Aktuálně preferuje kratší státní i korporátní dluhopisy středoevropských emitentů a akcie z rozvíjející se Asie, střední i západní Evropy. Překonává velkou většinu konkurence s výhodným poměrem výnos / riziko.

  Portrét fondu: Conseq Active Invest Vyvážený

  Společnost Conseq Investment Management provozuje rozsáhlou fondovou platformu, přes kterou lze investovat do podílových fondů širokého spektra správců včetně samotného Consequ. Jeho nabídka čítá vedle několika dluhopisových a akciových fondů orientovaných běžně na středoevropský region také tři profilové smíšené fondy fondů řady Conseq Active Invest. Níže si představíme ten s prostřední rizikovostí.


  Neutrální váha akciové složky 40 %

  Conseq Active Invest Vyvážený lze charakterizovat jako korunový smíšený fond fondů s mírně defenzivním rizikově-výnosovým profilem a výrazně diverzifikovaným portfoliem. V něm se na úrovni podkladových fondů od Consequ nebo zahraničních správců nacházejí státní i korporátní dluhopisy různé kreditní kvality převážně z ČR nebo střední Evropy, stejně jako akcie ze všech hlavních regionů vyspělého i rozvíjejícího se světa. Jednotlivé pozice typicky tvoří aktivně řízené podílové fondy bez zapojení ETF. Statut dovoluje portrétovanému fondu fondů držet i dílčí cenné papíry konkrétních emitentů, toho ovšem prakticky nevyužívá.

  Prosazovaná investiční strategie přihlíží ke složenému benchmarku, který vymezuje neutrální rozdělení portfolia v poměru 40:60 mezi akciové investice na jedné straně a bonitní či krátkodobé dluhopisové investice, resp. likvidní konzervativní aktiva na druhé straně.

  Statut dále stanovuje maximální povolenou váhu krátkodobých investic 30 %, dluhopisových fondů 70 %, alternativních investic 25 % a zastoupení akciových fondů připouští od 20 % do 60 %. Nad rámec toho se portfolio management interně řídí občas ještě přísnějšími investičními limity a vlastní neutrální alokací portfolia, která na rozdíl od benchmarku zohledňuje alternativní investice.

  Dále musí alespoň 40 % celého portfolia tvořit korunová, případně do koruny měnově zajištěná finanční aktiva.


  Hodnotový a kontrariánský přístup

  Výběr podkladových fondů vychází z metody shora dolů (top-down) a používá interní bodovací model. Portfolio management nejprve rozhoduje o alokaci mezi jednotlivými třídami aktiv (peněžní trh, dluhopisy, alternativní investice, akcie), jakož i o jejich rozložení do hlavních investičních regionů. Při určování této výchozí alokace hrají významnou roli hodnotová kritéria a oportunistické faktory. „Snažíme se nakupovat ta aktiva, která se momentálně z různých důvodů obchodují za nižší ceny. Klíčovými ukazateli jsou valuace (relativní i absolutní), makroekonomický výhled a naše očekávání budoucích výnosů a rizika. Okamžik, kdy se rozhodneme pro konkrétní investici, bývá často těsně svázán s tržním sentimentem. Snažíme se nakupovat v momentě, kdy většina investorů prodává či dané aktivum stojí mimo hlavní pozornost (tzv. kontrariánský přístup),“ upřesňuje strategii portfolio manažer Adam Šperl.

  Následně manažerský tým vyhodnocuje tvrdá kvantitativní data zvažovaných podílových fondů, především nákladovost a různé výkonnostní ukazatele na kratších i delších periodách. U nejlepších takto vytipovaných fondů dále přihlíží k měkkým, kvalitativním datům, mezi které patří nastavení investičního procesu, řízení rizik nebo organizace a zkušenosti portfolio managementu. Určité ukazatele se liší podle typu fondu, např. u dluhopisových fondů sleduje manažerský tým duraci nebo průměrný rating portfolia. Srovnávání fondů za účelem jejich výběru probíhá uvnitř úzce vymezených konkurenčních skupin (peer groups), např. samostatně pro americké akciové fondy s hodnotovým / neutrálním / růstovým stylem nebo ty zaměřené na malé společnosti (small caps).

  Zbytek článku naleznete na webu fondshop.

  Upozornění k publikovaným článkům ›