Portrét fondu: Conseq Invest Akcie Nové Evropy

  Aktivně řízený korunový akciový fond zaměřený primárně na region střední a východní Evropy. Zejména díky zhodnocení v posledním roce poráží na pětileté periodě výkonnostně benchmark.

  Portrét fondu: Conseq Invest Akcie Nové Evropy

  Česká investiční společnost Conseq Investment Management provozuje rozsáhlou fondovou platformu, na níž mohou tuzemští investoři nakupovat podílové fondy mnoha správců. Dále nabízí v řadách Conseq Invest a Conseq Funds i vlastní akciové, smíšené, realitní a dluhopisové korunové fondy, které často významně zohledňují region střední Evropy. Platí to i pro portrétovaný akciový fond.

  Conseq Invest Akcie Nové Evropy je korunový akciový fond, jehož regionální zaměření do značné míry vymezuje benchmark, který ze 40 % tvoří polský index WIG 30, z 25 % český index PX, z 15 % maďarský index BUX a z 20 % index jihovýchodních zemí SETX EUR. Podotkněme ale, že reálné složení fondu se může od benchmarku odlišovat, ostatně fond je založený na výběru konkrétních akcií. Přesto ale platí, že se fond zaměřuje primárně na oblast střední a východní Evropy.

  Samotná strategie fondu je založena na třech bodech. Tím prvním je uplatňování bottom-up přístupu. Při stanovování struktury portfolia je tedy kladen primární důraz na analýzu jednotlivých společností. Makroekonomický výhled na jednotlivé ekonomiky a výhled na jednotlivé sektory sice není opomíjen, nicméně při volbě regionální či sektorové struktury mají tyto faktory druhořadou úlohu. Zásadní je naopak stock picking.

  Druhý bod představuje uplatňování hodnotové strategie. Portfolio manažeři tedy investují hlavně do společností (resp. je nadvažují vůči benchmarku),u kterých najdou atraktivní vztah mezi tržní cenou akcie a její fundamentální vnitřní hodnotou. Při tomto výběru jsou podstatné tři nástroje – valuační modely DCF (discounted cash-flow models) a DDM (dividend discount models), dále poměrové ukazatele jako takové, např. P/B, P/E či EV/EBITDA a konečně také poměrové ukazatele ve vztahu k fundamentům společnosti.

  Třetím bodem, který určuje strategii fondu, je kontrariánství, kdy se portfolio manažeři snaží nenechat se strhnout tržním sentimentem. Obecně platí, že by portfolio fondu mělo tvořit 30 až 50 společností, nicméně portfolio manažeři nedávno přislíbili podporu novému segmentu pražské burzy START a proto malou část portfolia tvoří mnoho menších společností, které však skýtají zajímavý růstový potenciál.

  Fond obecně nesleduje žádné specifické investiční limity nad rámec těch zákonných, resp. statutových, pouze platí, že u konkrétních titulů činí interní limit na maximální odchylku od benchmarku ± 5pb. Znovu ale připomeňme, že fond je aktivně řízen a založen na stock pickingu.

  Z pohledu měnového rizika platí, že fond standardně do koruny nezajišťuje a k zajišťování měnového rizika tak dochází pouze v případě silného přesvědčení portfolio manažerů o očekávaném oslabení cizích měn vůči české koruně. Nyní je tak například plně zajištěno měnové riziko rumunských a částečně také eurových pozic.

  MÉNĚ POLSKA, VÍCE BANK

  Graf 1 zachycuje regionální složení fondu platné ke konci června a je z něj jasně patrné, že fond vůči benchmarku podvažuje zejména Polsko a naopak nadvažuje například Slovinsko či Rumunsko. Toto je ovšem dáno výsledkem výběru konkrétních zajímavých akcií a ne cíleným nad či podvažováním dané země.

  graf-1.png
  Graf č. 1: Portfolio podle zemí k 30. 6. 2021


  To samé platí i pro sektorové složení v grafu 4, ze kterého je patrná zejména velká váha bankovního sektoru. To mimo jiné proto, že portfolio manažeři mají nyní pozitivní výhled například na akcie bank obchodovaných na pražské burze, tedy akcie Komerční banky a Erste Bank. Nejvíce nadváženým titulem pak je slovinská Nova Ljublanska Banka, u které portfolio manažeři očekávají přivírání vysokého valuačního diskontu vůči ostatním bankám z regionu.

  graf-4.png
  Graf č. 4: Portfolio podle sektorů k 30. 6. 2021
   


  DOBRÝ VÝNOS

  Grafy 2 a 3 srovnávají korunovou výkonnost portrétovaného fondu s jeho benchmarkem. Jak je z grafů patrné, fond i benchmark se po značnou část sledové pětileté periody vyvíjely relativně podobně, když se víceméně pravidelně střídala období mírné pod- či nad-výkonnosti, nicméně zejména v posledním roce dosáhl fond na výrazně lepší zhodnocení než benchmark. I díky tomu dosáhl fond na tříleté periodě na zajímavou kladnou hodnotu alfa, a to i přes mírně vyšší vykázanou volatilitu, resp. vyšší maximální pokles, jak ostatně ukazuje tabulka kvantitativních ukazatelů. Poražení benchmarku na pětileté periodě lze v každém případě u aktivně řízeného fondu považovat za úspěch.

  graf-2.pngGraf č. 2: Fond proti indexu - absolutně v CZK

  graf-3.pngGraf č. 3: Fond proti indexu - relativně  Grafy 5 a 6 srovnávají korunovou výkonnost portrétovaného fondu s dalšími v ČR dostupnými korunovými akciovými fondy, které cílí na podobný region. Je však třeba podotknout, že jednotlivé strategie, jakožto i podíly jednotlivých zemí či přístup k měnovému zajištění se mohou přirozeně lišit a proto je nutné brát srovnání jen orientačně. I tak je ale jasně patrné, že portrétovaný fond si vede vůči takto vymezené konkurenci velmi dobře.

  graf-5.pngGraf č. 5: Srovnání s podobnými fondy - absolutně v CZK

  graf-6.pngGraf č. 6: Srovnání s podobnými fondy - realtivně  Fond Conseq Invest Akcie Nové Evropy může mimo jiné díky schopnosti držet se poblíž, resp. porážet benchmark posloužit jako zajímavá součást akciové složky portfolia zejména těch investorů, kteří hledají aktivně řízený fond a rádi by ve svém portfoliu posílili váhu střední a východní Evropy.


  Zdroj: časopis FOND SHOP

   

  Upozornění k publikovaným článkům ›