Rozhodnutí o sloučení fondů Conseq nemovitostních fondů, otevřený podílový fond a Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond

  Společnost Conseq Funds investiční společnost, a.s. („Společnost“) jako obhospodařovatel a administrátor fondů Conseq nemovitostních fondů, otevřený podílový fond („Slučovaný fond“) a Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond („Přejímající fond“) informuje investory o záměru sloučit tyto fondy. Sloučením dojde k zániku Slučovaného fondu, jehož majetek se stane majetkem Přejímajícího fondu. Společnost vymění do 3 měsíců od rozhodného dne sloučení podílníkovi podílový list Slučovaného fondu za podílový list Přejímajícího fondu v poměru určeném podle výše vlastního kapitálu v podílovém fondu připadajícího na podílový list Slučovaného podílového fondu k rozhodnému dni. Sloučení podléhá souhlasu České národní banky. Účinky sloučení, resp. rozhodný den sloučení, nastane do 30 dnů od doručení rozhodnutí České národní banky o povolení sloučení.

  Důvodem přeměny je skutečnost, že celkový objem majetku Slučovaného fondu stagnuje, a to v důsledku likvidace podkladových fondů, kterými jsou německé realitní fondy. Podle aktuálních informací se výplata prostředků z těchto podkladových fondů očekává v letech 2029-2030. Přestože se tyto podkladové fondy na trhu stále obchodují s poměrně významnými diskonty okolo 25 %, na uvedeném horizontu to dle názoru Společnosti již nepřináší dostatečně atraktivní výnos pro investory v porovnání s náklady Slučovaného fondu při takto nízkém celkovém objemu.
   
  Společnost se domnívá, že sloučení těchto fondů bude mít pozitivní přínos pro podílníky Slučovaného fondu, a to z důvodu rozložení fixních nákladů ve větším objemu aktiv Přejímajícího fondu, a možnosti dále zvyšovat hodnotu své investice, aniž by došlo zásadním způsobem ke změně investiční strategie. Postavení podílníků Přejímajícího fondu se nezmění, zejména proto, že stávající objem aktiv Slučovaného činí cca 44 mil Kč, což je cca 1,2 % objemu aktiv Přejímajícího fondu.
   

  Upozornění k publikovaným článkům ›