Conseq

Investujte do úspěšných developerských projektů s výnosem do splatnosti 5,5 % p. a.

V druhé fázi veřejné nabídky dluhopisů MS-INVEST 0,00/21, která probíhala od 26. 11. 2016 do 13. 1. 2017 (včetně), byly upsány dluhopisy ve jmenovité hodnotě 40 742 705 CZK s emisním kurzem 76,99 % jmenovité hodnoty.

V první fázi veřejné nabídky dluhopisů MS-INVEST 0,00/21, která probíhala od 18. 10. 2016 do 25. 11. 2016 (včetně), byly upsány dluhopisy ve jmenovité hodnotě 279 257 295 CZK s emisním kurzem 76,5 % jmenovité hodnoty.

MAMEST , s. r. o. - projekt Jundrov IV
 • výstavba 39 rodinných domů
 • atraktivní část Jundrov v Brně, obklopená lesy a řekou Svratkou
 • začátek výstavby v 2. čtvrtletí 2017, dokončení v 3. čtvrtletí 2018
 • zahájení prodeje v 1. čtvrtletí 2017, ukončení do konce roku 2018

M.S. Karlínská, s. r. o. - projekt K2
 • výstavba bytového komplexu s komerční částí
 • žádaná lokalita v srdci Karlína
 • navazuje na Karolina Plazza, který je v současnosti realizován
 • zahájení výstavby v 1. čtvrtletí 2017, dokončení ve 4. čtvrtletí 2018
 • cca 3 800 m2 bytových ploch a cca 2 000 m2 komerčních plochZákladní parametry diskontovaného dluhopisu MS-INVEST 0,00/21

 • Název: MS-INVEST 0,00/21
 • ISIN: CZ0003515108
 • Datum emise: 1. prosince 2016**
 • Datum splatnosti: 1. prosince 2021
 • Výnos do splatnosti: 5,50 % p. a.
 • Vstupní poplatek: 0 %
 • Emisní kurz: 76,5 % jmenovité hodnoty
 • Jmenovitá hodnota: 1 CZK (minimální investice 20 000 CZK)
 • Emitent: Moravská stavební - INVEST, a. s.
 • Vedoucí manažer emise: Conseq Investment management, a. s.
 • Administrátor: Conseq Investment management, a. s.
 • Právní poradce emitenta: Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s. r. o.
 • Investiční nástroj: diskontovaný dluhopis se splatností 5 let
 • Předčasné splacení dluhopisů: na základě rozhodnutí Emitenta nejdříve po 3 letech
 • Předpokládaný objem emise: 320 000 000 CZK jmenovité hodnoty dluhopisů*
 • Podoba a vlastnictví dluhopisů: zaknihované dluhopisy evidované v Centrálním depozitáři cenných papírů, a. s.
* V případě, že celkový zájem investorů přesáhne předpokládaný objem emise, budou objednávky kráceny zejména podle data jejich podání (upřednostněny budou dřívější objednávky). Kompletní informace naleznete v prospektu.
** Upozorňujeme investory, že první fáze veřejné nabídky dluhopisu MS-INVEST 0,00/21 končí dne 1. 12. 2016. Doporučujeme, aby pokyny k nákupu/vydání dluhopisu, stejně jako potřebné peněžní prostředky na Vašich investičních účtech, byly k dispozici nejpozději k datu 25. 11. 2016.

Účel emise

Splacení některých stávajících dluhů od finančních institucí a financování projektů rezidenčního developmentu v Praze Karlíně a v Brně Jundrově. Financování projektů proběhne vkladem finančních zdrojů do společnosti M.S. Karlínská, s. r. o. (projekt K2) a do společnosti MAMEST, s. r. o. (projekt Jundrov IV).

Poznámka: Společnost MS - INVEST může využít prostředky z Dluhopisů i na další projekty v oblasti developmentu.

Informace o emitentovi

Emitentem je Moravská stavební - INVEST, a. s., se sídlem na adrese Koliště 1912/13, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 25544756, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložka B, oddíl 2788. Emitent má v oblasti developmentu zkušenosti již od roku 1998. Za dobu své existence zrealizoval celkem cca 3 250 bytů a rodinných domů, cca 17 430 m2 obchodních ploch a kanceláří a také více než 184 000 m2 pozemků.

Likvidita před datem splatnosti

Emitent je oprávněn, nikoli však povinen, dluhopisy odkoupit. Cenu mohou ovlivňovat zejména vývoj bezrizikových úrokových sazeb (tzv. úrokových swapů) a aktuální výše rizikové přirážky emitenta.

Povinnosti emitenta

Emitent se zavazuje dodržovat následující ukazatele:

 • min. 18% podíl vlastního kapitálu Emitenta na aktivech Skupiny Emitenta (po odečtení hotovosti)
 • maximální výše dluhu na projektu vzhledem k budoucí tržní hodnotě projektu bude 70 %*
 • maximální výše dluhu na projektu vzhledem k celkovým nákladům projektu bude 80 %*
 • po dobu 3 let nebude mít Emitent možnost vyplácet dividendy ani jinak distribuovat hotovost směrem k akcionářům emitenta
 • Emitent se zavazuje, že neprodá jakékoli zboží a službu (včetně stavebních činností) jakýmkoli jiným osobám, než jsou Dceřinné společnosti, za cenu nižší, než za jakou dané zboží či danou službu Emitent koupil

* Více informací naleznete v prospektu.

Významná rizika

 • finanční rizika (kreditní riziko, riziko likvidity, riziko úrokové sazby)
 • provozní rizika (riziko závislosti Emitenta na skupině, ztráty klíčových osob, neoprávněného zahájení insolvenčního řízení)
 • rizika realitního trhu (riziko konkurence, pojištění majetku, nízké likvidity nemovitých věcí, umístění projektů atd.)
 • rizika vztahující se k ČR (politická, ekonomická, inflační a další)
 • rizika týkající se dluhopisů (riziko přijetí dalšího dluhového financování, úrokové sazby, likvidity, předčasného splacení)
 • vzhledem k expozici na jednoho konkrétního emitenta nedoporučujeme, aby váha dluhopisů přesáhla 5 % z celkové hodnoty portfolia

Upozornění:

Na veřejnou nabídku Dluhopisů se vztahuje povinnost uveřejnit nejpozději na jejím počátku prospekt Dluhopisů (dále jen „Prospekt“). Prospekt byl uveřejněn na internetové stránce Emitenta www.ms-invest.cz/cz v části O nás - Pro Investory a na webových stránkách Administrátora www.conseq.cz, v sekci Speciální produkty. Prospekt je rovněž všem zájemcům bezplatně k dispozici k nahlédnutí v pracovní dny od 9:00 do 16:00 hod. na pobočkách Emitenta na adrese Vídeňská 995/63, 639 00 Brno a Pobřežní 12, 186 53 Praha 8 – Karlín a v určené provozovně Administrátora na adrese Conseq Investment Management, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14, 110 05 Praha 1. To platí obdobně pro případné dodatky Prospektu a ostatní dokumenty, které se podle Prospektu uveřejňují. Zájemci o koupi Dluhopisů musí svá investiční rozhodnutí učinit na základě informací uvedených v Prospektu ve znění jeho případných dodatků. V případě rozporu mezi informacemi uváděnými v Prospektu a jeho dodatcích platí vždy naposled uveřejněný údaj.

Tento dokument není návrhem na uzavření jakékoliv smlouvy. Jakékoli rozhodnutí o upsání nabízených Dluhopisů musí být založeno výhradně na informacích obsažených v Prospektu a jeho případných dodatcích jako celku a na podmínkách nabídky, včetně samostatného vyhodnocení rizikovosti investice do Dluhopisů každým z potenciálních nabyvatelů a mělo by být učiněno se zohledněním principu řádné diverzifikace vzhledem k expozici na jednoho emitenta.

Návratnost investice do Dluhopisů není zaručena. Každá investice obsahuje riziko, informace o rizicích spojených s investicí do Dluhopisů jsou uvedeny v Prospektu včetně jeho případných dodatků. Pojmy v tomto dokumentu uvedené s velkým počátečním písmenem a zde nedefinované mají význam uvedený v Prospektu.

Infomační materiály ke stažení

Kontaktní údaje

Ing. Lukáš Vácha
obchodní ředitel,
institucionální a privátní klienti
tel.: (420) 225 988 222
e-mail: vacha@conseq.cz

Ing. Tomáš Kálal
Senior Relationship Manager,
institucionální a privátní klienti
tel.: (420) 225 988 222
e-mail: kalal@conseq.cz

Ing. David Kufa
Senior Relationship Manager,
institucionální a privátní klienti
tel.: (420) 225 988 222
e-mail: kufa@conseq.cz

Kontaktujte nás
* Povinné položky jsou označené hvězdičkou. Vámi poskytnuté údaje prostřednictvím kontaktního formuláře zpracováváme pouze pro účely odpovědi. Před jejich poskytnutím se seznamte s pravidly pro zpracování osobních údajů.