Conseq

JET 2 fond fondů, otevřený podílový fond

...investujte do průmyslových podniků, které potkáváte každý den

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU

 • Název: JET 2 fond fondů, otevřený podílový fond
 • ISIN: CZ0008475597
 • Druh fondu: Fond kvalifikovaných investorů
 • Měna: CZK
 • Obhospodařovatel, Administrátor: Conseq Funds investiční společnost, a.s. (člen skupiny CONSEQ)
 • Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
 • Minimální výše investice: 1 000 000 CZK, resp. minimálně 100 000 CZK v kombinaci s ostatními FKVI Conseq
 • Vstupní poplatek: Max. 3,1 %
 • Manažerský poplatek: 0,95 % p.a. z průměrné výše NAV fondu
 • Ostatní náklady: Odměna depozitáři, auditorovi (celkem cca 0,5 – 0,7 % p.a.). Výnosy podléhají v rámci fondu dani z příjmů se sazbou daně ve výši aktuálně 5 %.
 • Ostatní výnosy: Veškeré pobídky vyplacené skupině CONSEQ obhospodařovatelem podkladového fondu JET 2 za jeho distribuci.
 • Cílová míra návratnosti pro investora: 10 % p.a. a více (po odečtení všech nákladů a odměn (IRR))*
 • Možnost nákupu: duben - říjen 2018**
 • Investiční horizont: 8 až 10 let
 • Výpočet hodnoty vlastního kapitálu fondu (NAV) a obchodní den: Ročně
 • Prodej před uplynutím investičního horizontu:Obchodní den 1x ročně s mimořádnou výstupní srážkou ve výši 25 % z hodnoty NAV připadající na prodávané podílové listy, pokud klient požádá o odkup před otevřením nebo likvidací podkladového fondu JET 2. Výstupní srážka je příjmem fondu.
 • Výplata výnosů: Možnost prodeje podílových listů k řádnému obchodnímu dni bez výstupní srážky až do výše disponibilních výnosů vyplacených podkladovým fondem JET 2 připadajících na příslušný počet podílových listů ve vlastnictví investora po odečtení nákladů fondu.

* Vychází z dosažených výsledků v historii Jet Investment a očekávaných parametrů investice do podkladového fondu. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.
** Conseq může v případě velkého zájmu investorů ukončit úpis i dříve.

TIP pro Vás:
Věděli jste, že do fondů kvalifikovaných investorů můžete investovat i méně, než 1 000 000 Kč? Pokud zainvestujete celkem alespoň 1 mil. CZK do fondů kvalifikovaných investorů administrovaných a obhospodařovaných konkrétní investiční společností (například Conseq), můžete investovat i od menších částek.

PROČ JET INVESTMENT

 • Investujte do průmyslových podniků, které potkáváte každý den - českého stříbra s dlouholetou tradicí a progresivních odvětví doma i v zahraničí.
 • Vsaďte na osvědčené jméno. O Vaše investice se bude starat zkušený investiční manažer - Igor Fait a Jet Investment.
 • Investiční manažer se může pochlubit dvacetiletou historií úspěšných investic na českém trhu.
 • Fond se bude orientovat na majoritní podíly v malých nebo středních průmyslových podnicích s exportním potenciálem a vyhledávat synergie mezi jednotlivými investicemi navzájem. Zkušení manažeři provedou jejich nutnou restrukturalizaci, aby zvýšili jejich růstový a ziskový potenciál.

INFORMACE O JET 2, INVESTIČNÍ FOND, A. S.

 • JET 2 FOND FONDŮ INVESTUJE SVÁ AKTIVA PŘEDEVŠÍM DO JET 2, INVESTIČNÍ FOND, A. S.
 • Následovník úspěšného fondu JET 1, který vlastní aktuálně 15 průmyslových firem ve čtyřech evropských zemích a jehož investiční perioda bude končit v roce 2022.
 • Fond kvalifikovaných investorů, který se orientuje na přímé investice do průmyslových podniků v České republice a ve střední Evropě.
 • Investiční horizont 8 až 10 let.

INFORMACE O JET 1, INVESTIČNÍ FOND, A. S.

 • 111 INVESTORŮ
 • 3,3 MLD. INVESTIČNÍHO KAPITÁLU
 • 40 % VKLAD PARTNERŮ
 • 15 NOVÝCH PODNIKŮ
 • 4 EVROPSKÉ ZEMĚ
 • 16 % IRR P.A. ZA DVA ROKY
 • FOND JET 2 FOND FONDŮ NAVAZUJE NA ÚSPĚCHY FONDU JET 1, INVESTIČNÍ FOND, A. S.
 • Fond Jet 1 v roce 2015 navázal na úspěšné fungování společnosti Jet Investment, a. s.
 • Za dva roky své činnosti uskutečnil 11 nových akvizic v cílové skupině průmyslových podniků.
 • Finance externích investorů pomohly zkušeným manažerům fondu realizovat strategicky významné akvizice.
 • Fond již ukončil svolávání peněz, celkově zainvestoval 96 % z celkových závazků investorů.
 • Dosažená výkonnost fondu JET 1 je doposud 16 % p.a.
 • V portfoliu jsou známé firmy - PBS INDUSTRY Group, HOECKLE POLDI Group, MSV Metal Group, LESS Group, COMPOSITE Group nebo PAYMENT4U.

PROČ INVESTOVAT DO JET 2 FONDU FONDŮ

 • Transakční jednoduchost a transparentnost - investor nemá žádné starosti s transakční dokumentací související s podkladovým fondem a správou investice. K nákupu podílových listů postačuje standardní smluvní dokumentace CONSEQ (tzv. „Classic Invest“).
 • Možnost investovat do aktiva, ke kterému mají jinak přístup jen velcí investoři - možnost investovat i méně než 1 mil. CZK v kombinaci s ostatními fondy kvalifikovaných investorů Conseq; minimální investice je v tomto případě 100 000 CZK.
 • Férový manažerský poplatek fondu a nízká celková nákladovost fondu - veškeré odměny inkasované od obhospodařovatele skupinou Conseq za distribuci podkladového fondu budou „vráceny“ do fondu a budou tak představovat jeho výnos; celkovou nákladovost JET 2 fondu fondů očekáváme pouze o 0,5 až 0,7 % p.a. nad náklady podkladového fondu.
 • Možnost výplaty výnosů - podílníci mají v rámci pravidelných obchodních dnů možnost přístupu k výnosům vyplaceným podkladovým fondem připadajícím na jejich počet podílových listů bez aplikace výstupní přirážky.
 • Poskytování služeb administrátora a dohled Conseq nad hospodařením podkladového fondu.

HLAVNÍ RIZIKA INVESTICE

 • Riziko nenaplnění projektovaného zhodnocení podkladového fondu (nepříznivý makroekonomický vývoj; nepříznivá situace v odvětvích, ve kterých se nacházejí cílové investice; nepříznivá situace jednotlivých cílových investic).
 • Riziko jiné výkonnosti fondu ve srovnání s podkladovým fondem (s ohledem na vkladovou povinnost po částech podkladového fondu bude část portfolia JET 2 fondu fondů v likvidních investičních instrumentech, což způsobí nesoulad jeho výkonnosti s podkladovým fondem).
 • Riziko nemožnosti dodržení investičního horizontu ze strany investora a nutnost ukončit investici s vysokou výstupní srážkou (bude-li investor potřebovat převést svou investici zpět před vypršením investičního horizontu, bude jeho odkup zatížený vysokou výstupní srážkou nebo to nebude možné vůbec).

Důležitá upozornění:

Před rozhodnutím investovat do podílového fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu (prospektu) fondu. Informace uvedené v této zprávě mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Údaje o minulých kursech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových fondů může s časem jak stoupat, tak i klesat a Conseq Investment Management, a.s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci. Další informace, sdělení klíčových informací, kopie statutu (prospektu) fondu a poslední výroční a pololetní zprávy můžete (zdarma) získat v sídle společnosti Conseq Investment Management, a.s., nebo na www.conseq.cz.

Dokumenty ke stažení

Kontakty v oddělení Wealth Management

Ing. Lukáš Vácha
obchodní ředitel,
institucionální a privátní klienti
tel.: (420) 225 988 222
e-mail: vacha@conseq.cz

Ing. Tomáš Kálal
Senior Relationship Manager,
institucionální a privátní klienti
tel.: (420) 225 988 222
e-mail: kalal@conseq.cz

Ing. David Kufa
Senior Relationship Manager,
institucionální a privátní klienti
tel.: (420) 225 988 222
e-mail: kufa@conseq.cz

Kontaktujte nás
* Povinné položky jsou označené hvězdičkou. Vámi poskytnuté údaje prostřednictvím kontaktního formuláře zpracováváme pouze pro účely odpovědi. Před jejich poskytnutím se seznamte s pravidly pro zpracování osobních údajů.