Conseq

Investujte do dluhopisu úspěšného developera s výnosem do splatnosti 5,5 % p.a.

 • 8.3.2018 - Dluhopis MS-INVEST 5,50/22 byl kompletně upsán v maximální plánované jmenovité hodnotě 250 000 000 CZK.
 • 6.3.2018 - V druhé fázi veřejné nabídky dluhopisů MS-INVEST 5,50/22, byly v třetí tranši upsány dluhopisy ve jmenovité hodnotě 57 015 847 CZK s emisním kurzem 100 % jmenovité hodnoty ke kterému se přičetl alikvotní úrokový výnos naběhlý od data emise 30.11.2017, vypočtený podle konvence 30E/360 v hodnotě 0,014819444 CZK na 1 Dluhopis.
 • 5.2.2018 - Po dohodě mezi Vedoucím manažerem a Emitentem dojde k úpisu třetí tranše dluhopisu v rámci druhé fáze veřejné nabídky dluhopisů MS-INVEST 5,50/22 ke dni 7.3.2018.
 • 21.12.2017 - V druhé fázi veřejné nabídky dluhopisů MS-INVEST 5,50/22, která probíhá od 24. 11. 2017 do 31. 8. 2018 (včetně), byly v druhé tranši upsány dluhopisy ve jmenovité hodnotě 55 515 271 CZK s emisním kurzem 100 % jmenovité hodnoty ke kterému se přičetl alikvotní úrokový výnos naběhlý od data emise 30.11.2017, vypočtený podle konvence 30E/360 v hodnotě 0,003361111 Kč na 1 Dluhopis.
 • 5.12.2017 - Po dohodě mezi Vedoucím manažerem a Emitentem dojde k úpisu druhé tranše dluhopisu v rámci druhé fáze veřejné nabídky dluhopisů MS-INVEST 5,50/22 ke dni 22.12.2017.
 • 23.11.2017 - V první fázi veřejné nabídky dluhopisů MS-INVEST 5,50/22, která probíhala od 2. 10. 2017 do 23. 11. 2017 (včetně), byly upsány dluhopisy ve jmenovité hodnotě 137 468 882 CZK s emisním kurzem 100 % jmenovité hodnoty.

MEMAX - rezidence Michle

 • výstavba bytového komplexu několika budov
 • lokalita uprostřed krásné zeleně, přesto nedaleko centra hlavního města

 • výstavba o celkové ploše 7 000 m², 120 garážových stání

 • v blízkosti veškerá občanská vybavenost (obchody, školky, sportoviště...)

 • zahájení výstavby se předpokládá v roce 2019 a dokončení v roce 2021

PTB - projekt Palác Trnitá v Brně

 • výstavba bytového komplexu s komerční částí
 • lokalita v samém centru města Brna naproti Galerii Vaňkovka 
 • v první etapě je v plánu výstavba 6 500 m² kancelářských prostor
 • současně též bude probíhat výstavba prostorných obchodních ploch, garážových stání a 192 bytů
 • první etapa bude zahájena v roce 2018 a dokončení se plánuje v roce 2021Základní parametry kupónového Dluhopisu MS-INVEST 5,50/22

 • Název: MS-INVEST 5,50/22
 • ISIN: CZ0003517484
 • Datum emise: 30. listopadu 2017**
 • Datum splatnosti: 30. listopadu 2022
 • Výnos do splatnosti: 5,50 % p.a., vyplácen ročně 
 • Vstupní poplatek: 0 %
 • Emisní kurz: 100 % jmenovité hodnoty
 • Jmenovitá hodnota: 1,- CZK (minimální objem investice 20 000 CZK)
 • Emitent: Moravská stavební - INVEST, a.s.
 • Vedoucí manažer emise: Conseq Investment management, a.s.
 • Administrátor: Conseq Investment management, a.s.
 • Právní poradce emitenta: Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.
 • Investiční nástroj: kupónový Dluhopis se splatností 5 let
 • Předčasné splacení Dluhopisů: na základě rozhodnutí emitenta nejdříve po 3 letech
 • Předpokládaný objem emise; měna: 250 000 000,- CZK jmenovité hodnoty Dluhopisů*; CZK
 • Podoba a vlastnictví Dluhopisů: zaknihované Dluhopisy evidované v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s.
*  V případě, že celkový zájem investorů přesáhne předpokládaný objem emise, budou objednávky kráceny zejména podle data jejich podání (upřednostněny budou dřívější objednávky). Kompletní informace naleznete v prospektu. 
** Doporučujeme, aby pokyny k nákupu/vydání Dluhopisu stejně jako potřebné peněžní prostředky na Vašich Investičních účtech byly k dispozici nejpozději k datu 24. 11. 2017.

Účel emise

Splacení některých stávajících dluhů od finančních institucí a dále na financování, případně refinancování developerských projektů, které realizují, resp. budou realizovat MEMAX a PTB, a to na projekt Rezidence Michle v Praze a projekt Palác Trnitá v Brně.

 

Informace o emitentovi

Emitentem je Moravská stavební - INVEST, a.s., se sídlem na adrese Koliště 1912/13, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 25544756, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložka B, oddíl 2788. Emitent má v oblasti developmentu zkušenosti již od roku 1998. Za dobu své existence Emitent přímo (samostatně) či zprostředkovaně coby generální dodavatel zrealizoval celkem cca 3 720 bytů a rodinných domů, cca 20 500 m ² obchodních ploch a kanceláří a také více než 184 000 m ² pozemků (realizací pozemků se rozumí vykoupení jednotlivých parcel, jejich následné scelení, dále zpravidla vybudování inženýrských sítí, případně přípojek, a konečně vyřízení příslušných veřejnoprávních souhlasů či rozhodnutí k umístění rodinného domu/ rodinných domů či jiných staveb).

 

Likvidita před datem splatnosti

Emitent je oprávněn, nikoli však povinen, Dluhopisy odkoupit. Cenu mohou ovlivňovat zejména vývoj bezrizikových úrokových sazeb (tzv. úrokových swapů) a aktuální výše rizikové přirážky emitenta.

 

Povinnosti emitenta *

Emitent se zavazuje dodržovat následující ukazatele: 

 • min. 18% podíl vlastního kapitálu Emitenta na aktivech Skupiny Emitenta (po odečtení hotovosti)
 • maximální výše dluhu na projektu vzhledem k budoucí tržní hodnotě projektu bude 70 %
 • maximální výše dluhu na projektu vzhledem k celkovým nákladům projektu bude 80 %
 • po dobu 3 let od Data emise nebude mít Emitent možnost vyplatit jakýkoliv podíl na zisku nebo podíl na jiných vlastních zdrojích, po 3 letech od Data emise takovoutu výplatu nesmí provést, pokud by jeho Equity ratio kleslo pod 30 %
 • Emitent se zavazuje, že souhrn cen, které uhradí za jakékoli zboží a službu (včetně stavebních činností) jakýmkoli jiným osobám, než jsou Dceřiné společnosti, nebude vyšší, než souhrn cen, které Emitent obdrží za dané zboží či danou službu

 * Více informací naleznete v prospektu.

Významná rizika

 • finanční rizika (kreditní riziko, riziko likvidity, riziko úrokové sazby)
 • provozní rizika (riziko závislosti Emitenta na skupině, ztráty klíčových osob, neoprávněného zahájení insolvenčního řízení)
 • rizika realitního trhu (riziko konkurence, pojištění majetku, nízké likvidity nemovitých věcí, umístění projektů atd.)
 • rizika vztahující se k ČR (politická, ekonomická, inflační a další)
 • rizika týkající se Dluhopisů (riziko přijetí dalšího dluhového financování, úrokové sazby, likvidity, předčasného splacení)  

Upozornění

Na veřejnou nabídku Dluhopisů se vztahuje povinnost uveřejnit nejpozději na jejím počátku prospekt Dluhopisů (dále jen „Prospekt“). Prospekt byl uveřejněn na internetové stránce Emitenta www.ms-invest.cz/cz v části O nás - Pro Investory a na webových stránkách Administrátora www.conseq.cz, v sekci Speciální produkty. Prospekt je rovněž všem zájemcům bezplatně k dispozici k nahlédnutí v pracovní dny od 9:00 do 16:00 hod. na pobočkách Emitenta na adrese Vídeňská 995/63, 639 00 Brno a Pobřežní 12, 186 53 Praha 8 – Karlín a v určené provozovně Administrátora na adrese Conseq Investment Management, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14, 110 05 Praha 1. To platí obdobně pro případné dodatky Prospektu a ostatní dokumenty, které se podle Prospektu uveřejňují. Zájemci o koupi Dluhopisů musí svá investiční rozhodnutí učinit na základě informací uvedených v Prospektu ve znění jeho případných dodatků. V případě rozporu mezi informacemi uváděnými v Prospektu a jeho dodatcích platí vždy naposled uveřejněný údaj.

Tento dokument není návrhem na uzavření jakékoliv smlouvy. Jakékoli rozhodnutí o upsání nabízených Dluhopisů musí být založeno výhradně na informacích obsažených v Prospektu a jeho případných dodatcích jako celku a na podmínkách nabídky, včetně samostatného vyhodnocení rizikovosti investice do Dluhopisů každým z potenciálních nabyvatelů a mělo by být učiněno se zohledněním principu řádné diverzifikace vzhledem k expozici na jednoho emitenta. Váha Dluhopisů by proto něměla přesáhnout 5 % z celkové hodnoty portfolia.

Návratnost investice do Dluhopisů není zaručena. Každá investice obsahuje riziko, informace o rizicích spojených s investicí do Dluhopisů jsou uvedeny v Prospektu včetně jeho případných dodatků. Pojmy v tomto dokumentu uvedené s velkým počátečním písmenem a zde nedefinované mají význam uvedený v Prospektu.

Infomační materiály ke stažení

Kontaktní údaje

Ing. Lukáš Vácha
obchodní ředitel,
institucionální a privátní klienti
tel.: (420) 225 988 222
e-mail: vacha@conseq.cz

Ing. Tomáš Kálal
Senior Relationship Manager,
institucionální a privátní klienti
tel.: (420) 225 988 222
e-mail: kalal@conseq.cz

Ing. David Kufa
Senior Relationship Manager,
institucionální a privátní klienti
tel.: (420) 225 988 222
e-mail: kufa@conseq.cz

Poznámka: Společnost MS - INVEST může využít prostředky z Dluhopisů i na další projekty v oblasti developmentu.

 

 

Kontaktujte nás
* Povinné položky jsou označené hvězdičkou. Vámi poskytnuté údaje prostřednictvím kontaktního formuláře zpracováváme pouze pro účely odpovědi. Před jejich poskytnutím se seznamte s pravidly pro zpracování osobních údajů.