Informace o zpracování osobních údajů

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správci osobních údajů, kteří poskytují informace uvedené v tomto dokumentu, jsou:

 • společnost Conseq Investment Management a.s., IČ: 26442671, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7153,
 • společnost Conseq Funds investiční společnost, a.s., IČ: 24837202, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11005, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17126,
 • společnost Conseq penzijní společnost, a.s., IČ: 27916430, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12020 a
 • společnost QI investiční společnost, a.s., IČ: 27911497, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11985

(jednotlivě dále též „společnost“ nebo „správce“, společně dále jen „skupina Conseq“).

 • telefon: +420 225 988 225
 • fax: +420 225 988 202

Na pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny Conseq se můžete kdykoliv obrátit písemně na adrese sídla společnosti nebo elektronicky na adrese poverenec@conseq.cz.

Ve vztahu k osobním údajům shromážděným v souvislosti s uzavřením smluv o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů a smluv o obhospodařování portfolia investičních nástrojů jsou správci osobních údajů společnosti Conseq Investment Management a.s. a Conseq Funds investiční společnost, a.s. nebo QI investiční společnost, a.s. (v závislosti na tom, která z těchto investičních společností je administrátorem fondu, jehož podílové listy nebo investiční akcie jsou obsaženy v portfoliu dle smlouvy).

Ve vztahu k osobním údajům shromážděným v souvislosti s uzavřením smluv o penzijním připojištění a smluv o doplňkovém penzijním spoření a souvisejících smluv o poskytnutí garance jsou správci osobních údajů společnosti Conseq Investment Management a.s. a Conseq penzijní společnost, a.s.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Společnosti ze skupiny Conseq zpracovávají osobní údaje k těmto účelům:

 • plnění smlouvy, na základě které poskytuje společnost klientovi služby
 • plnění právních povinností uložených právními předpisy (např. zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření a zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu)
 • marketingové a obchodní účely (např. nabízení produktů a služeb, zasílání obchodních sdělení, pozvánky na kulturní akce)

Skupina Conseq zpracovává osobní údaje svých klientů a potenciálních klientů v rozsahu, v jakém byly poskytnuty při uzavření smlouvy nebo při jednání o uzavření smlouvy, případně sděleny klientem později v průběhu trvání smluvního vztahu, a dále v rozsahu, v jakém jsou evidovány na účtu klienta vedeném společností pro klienta na základě smlouvy. Jedná se zejména o následující osobní údaje: jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu či jiná kontaktní adresa, státní příslušnost, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo a doba platnosti průkazu totožnosti, údaj o orgánu, který průkaz totožnosti vydal, hodnota prostředků či investičních nástrojů na účtu klienta vedeném společností, rozmezí roční výše příjmu klienta, předmět činnosti klienta (zaměstnání, podnikání), hodnota majetku klienta, záznamy telefonické a písemné komunikace s klientem či potenciálním klientem a záznamy z kamer umístěných v sídle skupiny Conseq.

V souvislosti se smlouvami o penzijním připojištění a smlouvami o doplňkovém penzijním spoření Skupina Conseq dále zpracovává osobní údaje klientem určených osob, kterým v případě smrti klienta vznikne nárok na plnění z těchto smluv. Osobní údaje těchto osob jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém jsou uvedeny ve smlouvě, nebo později oznámeny Conseq penzijní společnosti, a.s.

Uzavírá-li v zastoupení klienta smlouvu se společností zástupce klienta, zpracovává skupina Conseq osobní údaje tohoto zástupce klienta, a to v rozsahu, v jakém byly zástupcem klienta poskytnuty.

Skupina Conseq zpracovává osobní údaje jiných osob než klientů za účelem marketingového oslovování v rozsahu, v jakém jí byly těmito osobami poskytnuty, a v rozsahu, v němž takové osoby udělily skupině Conseq souhlas se zpracováním osobních údajů. Jedná se zejména o tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Skupina Conseq na svých webových stránkách využívá soubory cookies. Prostřednictvím webových stránek jsou dále sbírány informace o IP adrese, typu a nastavení prohlížeče, datu a čase návštěvy webových stránek a o aktivitě návštěvníka na webových stránkách, a to za účelem zlepšení uživatelské přívětivosti webových stránek. Tyto údaje nejsou využívány k identifikaci návštěvníků webových stránek.

Skupina Conseq zpracovává kopie průkazů totožnosti pouze v případech, kdy jí to ukládají právní předpisy (zejména zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu), anebo v případech, kdy majitel průkazu totožnosti udělí s pořízením a zpracováním kopie občanského průkazu souhlas.

Skupina Conseq dále zpracovává dynamický biometrický podpis klienta v případě, že klient podepsal smlouvu dynamickým biometrickým podpisem.

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně pomocí prostředků výpočetní techniky.

Oprávněné zájmy správce

Skupina Conseq zpracovává osobní údaje klientů též za účelem přímého marketingu, a to z důvodu svého oprávněného zájmu na propagaci svých produktů a služeb.

Skupina Conseq zpracovává záznamy z kamer umístěných v hlavních komunikačních koridorech v prostorách sídla skupiny Conseq za účelem ochrany oprávněných zájmů skupiny Conseq, a to zájmu na ochraně majetku a dat.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány zaměstnanci skupiny Conseq, jejichž náplň práce zahrnuje činnosti vyžadující zpracování osobních údajů.

Skupina Conseq může poskytovat osobní údaje zpracovatelům, např. investičním zprostředkovatelům, pokud jde o osobní údaje klientů, jejichž smlouvy daný investiční zprostředkovatel spravuje, anebo společnostem, které vykonávají pro společnost na základě smlouvy činnosti vyžadující zpracování osobních údajů (např. zasílání výpisů z investičních účtů).

Skupina Conseq může dále v případě potřeby poskytnout osobní údaje orgánům dohledu (např. České národní bance), orgánům činným v trestním řízení nebo jiným správním orgánům, je-li to nutné ke splnění povinností stanovených právními předpisy.

Doba zpracování osobních údajů

Skupina Conseq zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu s klientem, a dále po dobu, po kterou je povinna osobní údaje uchovávat podle právních předpisů. I pokud nedojde k uzavření smlouvy mezi společností a potenciálním klientem, uchovává skupina Conseq osobní údaje potenciálního klienta po dobu, po kterou je k tomu povinna dle právních předpisů.

Pokud skupina Conseq zpracovává osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, zpracovává je po dobu, na kterou byl souhlas udělen, případně po dobu do odvolání souhlasu.

Práva osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány

Osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány některou ze společností skupiny Conseq, je dále v textu označena též jako „subjekt údajů“.

Subjekt údajů má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které je prováděno za účelem oprávněného zájmu správce. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů pro tento marketing, a správce ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Subjekt údajů má právo požádat skupinu Conseq o potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se jej týkají. Pokud skupina Conseq osobní údaje subjektu údajů zpracovává, má subjekt údajů právo na přístup k takovým osobním údajům a k informacím o účelu zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích osobních údajů, plánované době zpracování a o svých právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů a na doplnění neúplných osobních údajů.

Subjekt údajů má dále právo na výmaz osobních údajů, a to

 • pokud již nejsou potřebné pro účely, k nimž byly zpracovávány,
 • pokud odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní důvod ke zpracování,
 • pokud vznese námitku proti zpracování, pro které neexistují žádné převažující právní důvody zpracování,
 • pokud byly osobní údaje zpracovány protiprávně,
 • pokud je vymazání nutné ke splnění právní povinnosti nebo
 • pokud byly osobní údaje shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti mladšímu 13 let.

Subjekt údajů má dále právo na omezení zpracování osobních údajů, a to

 • pokud popírá přesnost osobních údajů, na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů,
 • pokud je zpracování protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
 • pokud správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
 • pokud vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody klienta.

Subjekt údajů má dále právo na přenositelnost osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy, což znamená právo získat své osobní údaje, které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, resp. právo na to, aby tyto údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, má subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu tím však není dotčena.

Subjekt údajů má právo podat kdykoliv stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů.

Dobrovolnost poskytování osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů skupině Conseq je dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí neumožňuje skupině Conseq uzavřít s klientem smlouvu a poskytnout mu požadovanou službu. Má-li klient zájem smlouvu se skupinou Conseq uzavřít, musí osobní údaje poskytnout, protože tak stanoví právní předpisy.

Tento dokument nabývá platnosti dne 1. 6. 2018.

Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.