GES REAL 0,00/22

GES REAL je součástí skupiny GES ASSET HOLDING (majitele TV Prima a Rádia Beat), a.s. a má v oblasti developmentu zkušenosti již od roku 1997. Zaměřuje se především na poskytování komplexních služeb v oblasti komerčního developmentu.
Nabídka prodeje dluhopisů potenciálním investorům je limitována disponibilním objemem těchto dluhopisů. Převýší-li poptávka disponibilní objem, objednávka investora může být krácena, případně zůstat zcela neuspokojena.
 
Upozornění: Graf a výkonnosti dluhopisů, které jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou, jsou reprezentovány čistou cenou (nákup) z předchozího pracovního dne. Nezahrnují naběhlé úroky (AUV).

Základní informace

 • Emitent
 • GES REAL, a.s.
 • Měna denominace
 • CZK
 • Roční maximum - nákup
 • 0,9698 CZK
 • Roční minimum - nákup
 • 0,9294 CZK
 • Výnos do splatnosti - nákup
 • 8,27 %
 • Výnos do splatnosti - nabídka
 • 5,50 %
 • Emisní kurz
 • 74,61 %
 • Nominální hodnota
 • 1 CZK
 • Frekvence kupónu
 • 1
 • Typ kupónu
 • Zero kupón
 • Aktuální kupón
 • 0,00 %
 • Příští výplata kupónu
 • 31. 5. 2022
 • Objem emise
 • 400 000 000 CZK
 • Datum emise
 • 31. 5. 2016
 • Datum splatnosti
 • 31. 5. 2022
 • Registrátor
 • Conseq Investment Management, a.s.
 • Země registrace
 • Česká republika

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 1 rok
 • Investiční preference
 • Růst
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
 • Znalosti a zkušenosti
 • Informovaný
  Pokročilý
 • Tolerance rizika
 • Rizikový profil 7
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát

Kupón

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • 1 měsíc
 • 0,17 %
 • 3 měsíce
 • 0,83 %
 • 6 měsíců
 • 1,34 %
 • 1 rok
 • 3,89 %
 • 2 roky
 • 11,96 %
 • 3 roky
 • 17,91 %
 • 5 let
 • 27,59 %
 • 10 let
 • Od počátku roku
 • -0,03 %
 • Od založení
 • 30,61 %

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • 5,81 %
 • 3 roky
 • 5,65 %
 • 5 let
 • 4,99 %
 • 10 let
 • Od založení
 • 4,87 %

Dokumenty ke stažení

Využití půjčených prostředků

Vzhledem k možnosti využívat v zákonem a prospektech stanovených limitech také cizí zdroje (úvěry) se společnost GES REAL rozhodla emitovat na svůj účet dluhopisy, z nichž získané prostředky budou použity na plánované stavební projekty, mimo jiné:

 • CRYSTAL PRAGUE - Moderní kancelářská budova přímo na pražských Vinohradech. Budova s výjimečnou architekturou má 14 nadzemních podlaží s téměř 14,5 tisíci m2 plochy, určené k pronájmu. Již nyní je pronajato 80 %.
 • DIPLOMATICKÁ ČTVRŤ TROJA - Neofunkcionalistický bytový komplex v žádané pražské čtvrti Troja, který by měl po rekonstrukci nabídnout více než 15 tisíc m2 bytových ploch s terasami a parkovacími stáními.

Výhody dluhopisu GES REAL

 • Důvěryhodný dlužník - součást skupiny GES GROUP, která mimo jiné vlastní i TV Prima či rádio Beat
 • Pevně stanovený výnos - v případě dodržení splatnosti je roční výnos stanovený ve výši 5 % p. a.
 • Jednoduchá struktura - klient upíše dluhopisy za 74,61 % jmenovité hodnoty a k datu splatnosti obdrží 100 %
 • Jasně stanovené podmínky pro emitenta - emitent se zavazuje dodržovat pravidla, zvyšující jistotu investorů
 • Diverzifikace portfolia - korporátní dluhopisy jsou vhodnou součástí investičního portfolia (doporučujeme, aby hodnota investice na jednoho konkrétního emitenta nepřesahovala 10 % celkového portfolia)

 Rizika investice

Hlavním podstupovaným rizikem je kreditní riziko nesplacení dluhopisu v případě krachu emitenta. Emitentem a nositelem kreditního rizika je výše zmíněná společnost GES Real, a.s., není jím administrátor emise Conseq. Velmi podrobný popis činnosti emitenta, popis struktury skupiny GES a jejich vlastníků, finanční ukazatele emitenta, analýzu situace na realitním trhu v Praze, detailní popis stavu developerských projektů a zejména podrobný popis všech podstupovaných rizik naleznete v přiloženém Prospektu.

 • Finanční a provozní riziko emitenta – emitentem je soukromá společnost podnikající na realitním trhu, která se v případě špatného hospodaření může dostat do finančních problémů
 • Riziko realitního trhu – investiční záměr společnosti je dlouhodobý, v jeho průběhu může dojít k zásadnímu negativnímu propadu realitního trhu vinou různých ekonomických událostí
 • Riziko cenného papíru – investice je spojena s nákupem dluhopisu, který má omezenou likviditu. Dluhopis nebude obchodován na veřejném trhu a za dobu trvání bude jen omezená možnost jeho prodeje

Další vlastnosti dluhopisu

Emitent má nárok na předčasný odkup dluhopisu nejdříve po třech letech.
Před datem splatnosti je emitent oprávněn, ale nikoliv povinen dluhopisy odkoupit – likvidita investice je tedy omezená a předpokladem je držení dluhopisu do splatnosti. V případě předčasného prodeje je výnos ovlivněn tržními podmínkami, zejména vývojem úrokových sazeb.
Všechny dokumenty vztahující se k dluhopisovému programu GES REAL, jsou k nahlédnutí na níže uvedených odkazech a rovněž v pracovní době v sídle Emitenta.
Nabídka dluhopisů v rámci tohoto dluhopisového programu probíhá pouze na území České republiky a není určena rezidentům v jiných zemích.

Upozornění

Na veřejnou nabídku Dluhopisů se vztahuje povinnost uveřejnit nejpozději na jejím počátku prospekt Dluhopisů (dále jen „Prospekt“). Prospekt byl uveřejněn na internetové stránce Emitenta www.gesreal.cz, v sekci Dluhopisy, a na webových stránkách Administrátora www.conseq.cz, v sekci Speciální produkty. Prospekt rovněž je všem zájemcům bezplatně k dispozici k nahlédnutí v pracovní dny od 9:00 do 16:00 hod. u Emitenta v jeho sídle na adrese Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1 – Nové Město, a v Určené provozovně Administrátora na adrese Conseq Investment Management, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14, 110 05 Praha 1. To platí obdobně pro případné dodatky Prospektu a ostatní dokumenty, které se podle Prospektu uveřejňují.
Zájemci o koupi Dluhopisů musí svá investiční rozhodnutí učinit na základě informací uvedených v Prospektu ve znění jeho případných dodatků. V případě rozporu mezi informacemi uváděnými v Prospektu a jeho dodatcích platí vždy naposled uveřejněný údaj.
Jakékoli rozhodnutí o upsání nabízených Dluhopisů musí být založeno výhradně na informacích obsažených v Prospektu a jeho případných dodatcích jako celku a na podmínkách nabídky, včetně samostatného vyhodnocení rizikovosti investice do Dluhopisů každým z potenciálních nabyvatelů a mělo by být učiněno se zohledněním principu řádné diverzifikace vzhledem k expozici na jednoho emitenta.
Návratnost investice do Dluhopisů není zaručena. Každá investice obsahuje riziko, informace o rizicích spojených s investicí do Dluhopisů jsou uvedeny v Prospektu včetně jeho případných dodatků. Tento dokument není návrhem na uzavření jakékoliv smlouvy.

Na našich webových stránkách využíváme soubory cookies. Cookies používáme pro zajištění správné funkčnosti stránek, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu a reklamy. Informace o používání cookies najdete v našich Zásadách používání webových stránek a cookie, kde můžete i později upravit nastavení svých souhlasů. Souhlasíte s používáním cookies?
Více informací a nastavení preferencí