MS-INVEST 0,00/21

Investujte do úspěšných developerských projektů s výnosem do splatnosti 5,5 % p. a.


Nabídka prodeje dluhopisů potenciálním investorům je limitována disponibilním objemem těchto dluhopisů. Převýší-li poptávka disponibilní objem, objednávka investora může být krácena, případně zůstat zcela neuspokojena.

 
Upozornění: Graf a výkonnosti dluhopisů, které jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou, jsou reprezentovány čistou cenou (nákup) z předchozího pracovního dne. Nezahrnují naběhlé úroky (AUV).

Základní informace

 • Investiční společnost
 • Moravská stavební - INVEST, a.s.
 • Měna denominace
 • CZK
 • Roční maximum - nákup
 • 0,9592
 • Roční minimum - nákup
 • 0,8675
 • Výnos do splatnosti - nákup
 • 4,77 %
 • Výnos do splatnosti - nabídka
 • 3,56 %
 • Emisní kurz
 • 76,50 %
 • Nominální hodnota
 • 1
 • Frekvence kupónu
 • 1
 • Typ kupónu
 • Zero kupón
 • Objem emise
 • 320000000
 • Datum emise
 • 1. 12. 2016
 • Datum splatnosti
 • 1. 12. 2021
 • Registrátor
 • Conseq Investment Management, a.s.
 • Země registrace
 • Česká republika

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 1 rok
 • Investiční preference
 • Růst
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano
 • Znalosti a zkušenosti
 • Informovaný
  Pokročilý
 • Tolerance rizika
 • Rizikový profil 7

Kupón

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • 1 měsíc
 • 0,33 %
 • 3 měsíce
 • 0,95 %
 • 6 měsíců
 • 3,64 %
 • 1 rok
 • 6,45 %
 • 2 roky
 • 11,22 %
 • 3 roky
 • 17,44 %
 • 5 let
 • 10 let
 • Od počátku roku
 • 0,14 %
 • Od založení

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • 5,46 %
 • 3 roky
 • 5,50 %
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení

Dokumenty ke stažení


V první fázi veřejné nabídky dluhopisů MS-INVEST 0,00/21, která probíhala od 18. 10. 2016 do 25. 11. 2016 (včetně), byly upsány dluhopisy ve jmenovité hodnotě 279 257 295 CZK s emisním kurzem 76,5 % jmenovité hodnoty.

V druhé fázi veřejné nabídky dluhopisů MS-INVEST 0,00/21, která probíhala od 26. 11. 2016 do 13. 1. 2017 (včetně), byly upsány dluhopisy ve jmenovité hodnotě 40 742 705 CZK s emisním kurzem 76,99 % jmenovité hodnoty.

MAMEST , s. r. o. - projekt Jundrov IV

 • výstavba 39 rodinných domů
 • atraktivní část Jundrov v Brně, obklopená lesy a řekou Svratkou
 • začátek výstavby v 2. čtvrtletí 2017, dokončení v 3. čtvrtletí 2018
 • zahájení prodeje v 1. čtvrtletí 2017, ukončení do konce roku 2018

M.S. Karlínská, s. r. o. - projekt K2

 • výstavba bytového komplexu s komerční částí
 • žádaná lokalita v srdci Karlína
 • navazuje na Karolina Plazza, který je v současnosti realizován
 • zahájení výstavby v 1. čtvrtletí 2017, dokončení ve 4. čtvrtletí 2018
 • cca 3 800 m2 bytových ploch a cca 2 000 m2 komerčních ploch

Další parametry diskontovaného dluhopisu MS-INVEST 0,00/21

 • Právní poradce emitenta: Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s. r. o.
 • Předčasné splacení dluhopisů: na základě rozhodnutí Emitenta nejdříve po 3 letech
 • Podoba a vlastnictví dluhopisů: zaknihované dluhopisy evidované v Centrálním depozitáři cenných papírů, a. s.
 • Kompletní informace naleznete v prospektu.

Účel emise

Splacení některých stávajících dluhů od finančních institucí a financování projektů rezidenčního developmentu v Praze Karlíně a v Brně Jundrově. Financování projektů proběhne vkladem finančních zdrojů do společnosti M.S. Karlínská, s. r. o. (projekt K2) a do společnosti MAMEST, s. r. o. (projekt Jundrov IV).
Poznámka: Společnost MS - INVEST může využít prostředky z Dluhopisů i na další projekty v oblasti developmentu.

Informace o emitentovi

Emitentem je Moravská stavební - INVEST, a. s., se sídlem na adrese Koliště 1912/13, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 25544756, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložka B, oddíl 2788. Emitent má v oblasti developmentu zkušenosti již od roku 1998. Za dobu své existence zrealizoval celkem cca 3 250 bytů a rodinných domů, cca 17 430 m2 obchodních ploch a kanceláří a také více než 184 000 m2 pozemků.

Likvidita před datem splatnosti

Emitent je oprávněn, nikoli však povinen, dluhopisy odkoupit. Cenu mohou ovlivňovat zejména vývoj bezrizikových úrokových sazeb (tzv. úrokových swapů) a aktuální výše rizikové přirážky emitenta.

Povinnosti emitenta

Emitent se zavazuje dodržovat následující ukazatele:

 • min. 18% podíl vlastního kapitálu Emitenta na aktivech Skupiny Emitenta (po odečtení hotovosti)
 • maximální výše dluhu na projektu vzhledem k budoucí tržní hodnotě projektu bude 70 %*
 • maximální výše dluhu na projektu vzhledem k celkovým nákladům projektu bude 80 %*
 • po dobu 3 let nebude mít Emitent možnost vyplácet dividendy ani jinak distribuovat hotovost směrem k akcionářům emitenta
 • Emitent se zavazuje, že neprodá jakékoli zboží a službu (včetně stavebních činností) jakýmkoli jiným osobám, než jsou Dceřinné společnosti, za cenu nižší, než za jakou dané zboží či danou službu Emitent koupil

* Více informací naleznete v prospektu.

Významná rizika

 • finanční rizika (kreditní riziko, riziko likvidity, riziko úrokové sazby)
 • provozní rizika (riziko závislosti Emitenta na skupině, ztráty klíčových osob, neoprávněného zahájení insolvenčního řízení)
 • rizika realitního trhu (riziko konkurence, pojištění majetku, nízké likvidity nemovitých věcí, umístění projektů atd.)
 • rizika vztahující se k ČR (politická, ekonomická, inflační a další)
 • rizika týkající se dluhopisů (riziko přijetí dalšího dluhového financování, úrokové sazby, likvidity, předčasného splacení)
 • vzhledem k expozici na jednoho konkrétního emitenta nedoporučujeme, aby váha dluhopisů přesáhla 5 % z celkové hodnoty portfolia

Upozornění:

Na veřejnou nabídku Dluhopisů se vztahuje povinnost uveřejnit nejpozději na jejím počátku prospekt Dluhopisů (dále jen „Prospekt“). Prospekt byl uveřejněn na internetové stránce Emitenta www.ms-invest.cz/cz v části O nás - Pro Investory a na webových stránkách Administrátora www.conseq.cz, v sekci Speciální produkty. Prospekt je rovněž všem zájemcům bezplatně k dispozici k nahlédnutí v pracovní dny od 9:00 do 16:00 hod. na pobočkách Emitenta na adrese Vídeňská 995/63, 639 00 Brno a Pobřežní 12, 186 53 Praha 8 – Karlín a v určené provozovně Administrátora na adrese Conseq Investment Management, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14, 110 05 Praha 1. To platí obdobně pro případné dodatky Prospektu a ostatní dokumenty, které se podle Prospektu uveřejňují. Zájemci o koupi Dluhopisů musí svá investiční rozhodnutí učinit na základě informací uvedených v Prospektu ve znění jeho případných dodatků. V případě rozporu mezi informacemi uváděnými v Prospektu a jeho dodatcích platí vždy naposled uveřejněný údaj.
Tento dokument není návrhem na uzavření jakékoliv smlouvy. Jakékoli rozhodnutí o upsání nabízených Dluhopisů musí být založeno výhradně na informacích obsažených v Prospektu a jeho případných dodatcích jako celku a na podmínkách nabídky, včetně samostatného vyhodnocení rizikovosti investice do Dluhopisů každým z potenciálních nabyvatelů a mělo by být učiněno se zohledněním principu řádné diverzifikace vzhledem k expozici na jednoho emitenta.
Návratnost investice do Dluhopisů není zaručena. Každá investice obsahuje riziko, informace o rizicích spojených s investicí do Dluhopisů jsou uvedeny v Prospektu včetně jeho případných dodatků. Pojmy v tomto dokumentu uvedené s velkým počátečním písmenem a zde nedefinované mají význam uvedený v Prospektu.