MS-INVEST 5,5/22

Nabídka prodeje dluhopisů potenciálním investorům je limitována disponibilním objemem těchto dluhopisů. Převýší-li poptávka disponibilní objem, objednávka investora může být krácena, případně zůstat zcela neuspokojena.

 
Upozornění: Graf a výkonnosti dluhopisů, které jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou, jsou reprezentovány čistou cenou (nákup) z předchozího pracovního dne. Nezahrnují naběhlé úroky (AUV).

Základní informace

 • Emitent
 • MS-INVEST a.s.
 • Měna denominace
 • CZK
 • Roční maximum - nákup
 • 1,0014 CZK
 • Roční minimum - nákup
 • 0,9722 CZK
 • Výnos do splatnosti - nákup
 • Výnos do splatnosti - nabídka
 • Emisní kurz
 • 100,00 %
 • Nominální hodnota
 • 1 CZK
 • Frekvence kupónu
 • 1
 • Typ kupónu
 • Pevný
 • Aktuální kupón
 • 5,50 %
 • Příští výplata kupónu
 • 30. 11. 2022
 • Objem emise
 • 250 000 000 CZK
 • Datum emise
 • 30. 11. 2017
 • Datum splatnosti
 • 30. 11. 2022
 • Registrátor
 • Conseq Investment Management, a.s.
 • Země registrace
 • Česká republika

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 1 rok
 • Investiční preference
 • Růst
 • Preference udržitelnosti (SFDR)
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Schopnost nést ztráty
 • Znalosti a zkušenosti
 • Informovaný
  Pokročilý
 • Tolerance rizika
 • Rizikový profil 7
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát

Kupón

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • 1 měsíc
 • 3 měsíce
 • 6 měsíců
 • 1 rok
 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od počátku roku
 • Od založení

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení

Dokumenty ke stažení

Investujte do dluhopisu úspěšného developera s výnosem do splatnosti 5,5 % p.a.

MEMAX - rezidence Michle

 • výstavba bytového komplexu několika budov
 • lokalita uprostřed krásné zeleně, přesto nedaleko centra hlavního města
 • výstavba o celkové ploše 7 000 m², 120 garážových stání
 • v blízkosti veškerá občanská vybavenost (obchody, školky, sportoviště...)
 • zahájení výstavby se předpokládá v roce 2019 a dokončení v roce 2021

PTB - projekt Palác Trnitá v Brně

 • výstavba bytového komplexu s komerční částí
 • lokalita v samém centru města Brna naproti Galerii Vaňkovka 
 • v první etapě je v plánu výstavba 6 500 m² kancelářských prostor
 • současně též bude probíhat výstavba prostorných obchodních ploch, garážových stání a 192 bytů
 • první etapa bude zahájena v roce 2018 a dokončení se plánuje v roce 2021

Další parametry kupónového Dluhopisu MS-INVEST 5,50/22

 • Právní poradce emitenta: Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.
 • Předčasné splacení Dluhopisů: na základě rozhodnutí emitenta nejdříve po 3 letech
 • Podoba a vlastnictví Dluhopisů: zaknihované Dluhopisy evidované v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s.
 • Kompletní informace naleznete v prospektu. 

Účel emise

Splacení některých stávajících dluhů od finančních institucí a dále na financování, případně refinancování developerských projektů, které realizují, resp. budou realizovat MEMAX a PTB, a to na projekt Rezidence Michle v Praze a projekt Palác Trnitá v Brně.

Poznámka: Společnost MS - INVEST může využít prostředky z Dluhopisů i na další projekty v oblasti developmentu.

Informace o emitentovi

Emitentem je Moravská stavební - INVEST, a.s., se sídlem na adrese Koliště 1912/13, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 25544756, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložka B, oddíl 2788. Emitent má v oblasti developmentu zkušenosti již od roku 1998. Za dobu své existence Emitent přímo (samostatně) či zprostředkovaně coby generální dodavatel zrealizoval celkem cca 3 720 bytů a rodinných domů, cca 20 500 m ² obchodních ploch a kanceláří a také více než 184 000 m ² pozemků (realizací pozemků se rozumí vykoupení jednotlivých parcel, jejich následné scelení, dále zpravidla vybudování inženýrských sítí, případně přípojek, a konečně vyřízení příslušných veřejnoprávních souhlasů či rozhodnutí k umístění rodinného domu/ rodinných domů či jiných staveb).

Likvidita před datem splatnosti

Emitent je oprávněn, nikoli však povinen, Dluhopisy odkoupit. Cenu mohou ovlivňovat zejména vývoj bezrizikových úrokových sazeb (tzv. úrokových swapů) a aktuální výše rizikové přirážky emitenta.

Povinnosti emitenta *

Emitent se zavazuje dodržovat následující ukazatele: 

 • min. 18% podíl vlastního kapitálu Emitenta na aktivech Skupiny Emitenta (po odečtení hotovosti)
 • maximální výše dluhu na projektu vzhledem k budoucí tržní hodnotě projektu bude 70 %
 • maximální výše dluhu na projektu vzhledem k celkovým nákladům projektu bude 80 %
 • po dobu 3 let od Data emise nebude mít Emitent možnost vyplatit jakýkoliv podíl na zisku nebo podíl na jiných vlastních zdrojích, po 3 letech od Data emise takovoutu výplatu nesmí provést, pokud by jeho Equity ratio kleslo pod 30 %
 • Emitent se zavazuje, že souhrn cen, které uhradí za jakékoli zboží a službu (včetně stavebních činností) jakýmkoli jiným osobám, než jsou Dceřiné společnosti, nebude vyšší, než souhrn cen, které Emitent obdrží za dané zboží či danou službu

 * Více informací naleznete v prospektu.

Významná rizika

 • finanční rizika (kreditní riziko, riziko likvidity, riziko úrokové sazby)
 • provozní rizika (riziko závislosti Emitenta na skupině, ztráty klíčových osob, neoprávněného zahájení insolvenčního řízení)
 • rizika realitního trhu (riziko konkurence, pojištění majetku, nízké likvidity nemovitých věcí, umístění projektů atd.)
 • rizika vztahující se k ČR (politická, ekonomická, inflační a další)
 • rizika týkající se Dluhopisů (riziko přijetí dalšího dluhového financování, úrokové sazby, likvidity, předčasného splacení)  

Upozornění

Na veřejnou nabídku Dluhopisů se vztahuje povinnost uveřejnit nejpozději na jejím počátku prospekt Dluhopisů (dále jen „Prospekt“). Prospekt byl uveřejněn na internetové stránce Emitenta www.ms-invest.cz/cz v části O nás - Pro Investory a na webových stránkách Administrátora www.conseq.cz, v sekci Speciální produkty. Prospekt je rovněž všem zájemcům bezplatně k dispozici k nahlédnutí v pracovní dny od 9:00 do 16:00 hod. na pobočkách Emitenta na adrese Vídeňská 995/63, 639 00 Brno a Pobřežní 12, 186 53 Praha 8 – Karlín a v určené provozovně Administrátora na adrese Conseq Investment Management, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14, 110 05 Praha 1. To platí obdobně pro případné dodatky Prospektu a ostatní dokumenty, které se podle Prospektu uveřejňují. Zájemci o koupi Dluhopisů musí svá investiční rozhodnutí učinit na základě informací uvedených v Prospektu ve znění jeho případných dodatků. V případě rozporu mezi informacemi uváděnými v Prospektu a jeho dodatcích platí vždy naposled uveřejněný údaj.
Tento dokument není návrhem na uzavření jakékoliv smlouvy. Jakékoli rozhodnutí o upsání nabízených Dluhopisů musí být založeno výhradně na informacích obsažených v Prospektu a jeho případných dodatcích jako celku a na podmínkách nabídky, včetně samostatného vyhodnocení rizikovosti investice do Dluhopisů každým z potenciálních nabyvatelů a mělo by být učiněno se zohledněním principu řádné diverzifikace vzhledem k expozici na jednoho emitenta. Váha Dluhopisů by proto neměla přesáhnout 5 % z celkové hodnoty portfolia.
Návratnost investice do Dluhopisů není zaručena. Každá investice obsahuje riziko, informace o rizicích spojených s investicí do Dluhopisů jsou uvedeny v Prospektu včetně jeho případných dodatků. Pojmy v tomto dokumentu uvedené s velkým počátečním písmenem a zde nedefinované mají význam uvedený v Prospektu.

Na našich webových stránkách využíváme soubory cookies. Cookies používáme pro zajištění správné funkčnosti stránek, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu a reklamy. Informace o používání cookies najdete v našich Zásadách používání webových stránek a cookie, kde můžete i později upravit nastavení svých souhlasů. Souhlasíte s používáním cookies?
Více informací a nastavení preferencí