Accolade Industrial fond fondů, OPF (CZK)

Investujte do průmyslových nemovitostí a přispějte k rozvoji logistiky a průmyslu 21. století v České republice.
 

Základní charakteristika fondu

 • fond kvalifikovaných investorů
 • předpokládaný výnos 7 % p.a.*
 • investice v CZK
 • minimální výše investice: 1 000 000 CZK, resp. minimálně 100 000 CZK v kombinaci s ostatními fondy kvalifikovaných investorů (FKVI) Conseq
 • ISIN CZ0008475936
 • vstupní poplatek max. 5 %
 • výstupní poplatek 0 % resp. 50 % při nedodržení investičního horizontu 5 let 
 • standardní obchodní dny čtvrtletně (31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12.)**

​*  Očekávaná výkonnost je odhadem založeným na aktuálních tržních podmínkách a nezaručuje budoucí výnosy.
* * Objednávky je nutné zadat vždy do 15. dne daného měsíce, ve kterém je obchodní den.

Proč do fondu investovat

 • Transakční jednoduchost a transparentnost.
  Nákup prostřednictvím standardní smlouvy Classic Invest.
 • Možnost investovat do aktiva, ke kterému mají jinak přístup jen velcí investoři. 
  Fond bude investovat do institucionální třídy Accolade Industrial Fund, která je standardně přístupná investorům od 740 000 EUR a má nižší management fee.
 • Férový manažerský poplatek fondu a nízká celková nákladovost fondu.
  ​​​Veškeré odměny obhospodařovatele, inkasované skupinou Conseq za distribuci podkladového fondu, budou „vráceny“ do fondu a budou tak představovat jeho výnos. Celkovou nákladovost Accolade fondu fondů očekáváme pouze cca 0,2 % p.a. nad náklady podkladového fondu. 
 • Poskytování služeb administrátora a dohled Consequ nad hospodařením podkladového fondu.

Výhody průmyslových nemovitostí

 • VYSOKÝ VÝNOS
  Dlouhodobě finančně nejefektivnější typ nemovitých aktiv z hlediska výnosů z nájemného.
 • BONITNÍ NÁJEMNÍCI
  Nájemci jsou velmi bonitní společnosti, často mezinárodní korporace, které si pronajímají průmyslové objekty zejména k logistickým účelům.
 • STABILNÍ CENY NÁJEMNÉHO
  Výše nájemného je dlouhodobě stabilní či dokonce rostoucí.
 • VYSOKÁ OBSAZENOST OBJEKTŮ
  V České republice se neobsazenost průmyslových nemovitostí pohybuje na velmi nízké úrovni a je zpravidla nižší než neobsazenost kancelářských nemovitostí.
 • DLOUHODOBÉ NÁJEMNÍ SMLOUVY
  Nájemní smlouvy jsou uzavírány na delší časový horizont, které pronajímateli umožňují reagovat na případný výpadek obsazeného prostoru s předstihem.
 • EKONOMICKÝ PŘÍNOS
  Podporují růst a vybavenost české ekonomiky, do které  přivádí nové investory a perspektivní společnosti ze zahraničí. Zvyšují zaměstnanost v tuzemských pohraničních regionech a posilují tak jejich ekonomiku.
 • ODPOVĚDNOST A UDRŽITELNOST
  Nemovitosti dosahují moderních standardů, zajišťujících minimální dopady na životní prostředí a kvalitu života obyvatel v bezprostředním okolí.


Skupina Accolade

Accolade je jedním z nejsilnějších tuzemských investorů v segmentu průmyslových nemovitostí. Vlastní několik desítek průmyslových parků, které splňují moderní standardy a nájemcům tak nabízejí perfektní zázemí pro jejich podnikání. Investiční strategií skupiny je modernizace a držení průmyslových nemovitostí za účelem jejich dlouhodobého pronájmu pro lehkou výrobu, související logistiku a stále se rozšiřující odvětví e-commerce.

Podkladový fond Accolade industrial fund

Accolade fond fondů investuje především do podkladového fondu ACCOLADE INDUSTRIAL FUND. Investiční strategií podkladového fondu je udržovat hodnotu a dosáhnout střednědobého až dlouhodobého zhodnocení kapitálu, s investicemi primárně do diverzifikovaného portfolia průmyslových nemovitostí v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Německu a dalších zemích.


Kontakt

Pokud máte zájem o bližší informace o fondu Accolade Industrial fond fondů, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese wm@conseq.cz nebo na telefonním čísle +420 225 988 200.

Základní informace

 • Cena za kus
 • (31. 3. 2024) 1,6184 CZK
 • Roční maximum
 • (31. 3. 2024) 1,6184 CZK
 • Roční minimum
 • (31. 3. 2023) 1,5349 CZK
 • Investiční společnost
 • Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 • Datum založení
 • 5. 9. 2019
 • Země registrace
 • Česká republika
 • Objem fondu
 • 1 886 264 063,32 CZK
 • Nejbližší termín přijetí pokynu
 • Frekvence obchodních dnů
 • 90

Výkonnost fondu

 • Průměrná roční výkonnost
 • Kumulativní výkonnost
 • 1 týden
 • 1 měsíc
 • 3 měsíce
 • 3,19 %
 • 6 měsíců
 • 2,39 %
 • Od počátku roku
 • 3,19 %
 • 1 rok
 • 5,44 %
 • 2 roky
 • 7,10 % p.a.
 • 14,70 %
 • 3 roky
 • 12,98 % p.a.
 • 44,20 %
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení (5. 9. 2019)

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Nemovitosti
 • Regionální zaměření
 • Středoevropský region
  Středoevropský region
 • Tematické zaměření
 • Nemovitostní
  Fondy kvalifikovaných investorů
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • CZK
 • Investiční profil
 • Dynamický profil

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie

  Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

 • Dynamické
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 1,79 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 0,95 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 5 let
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
 • Tolerance rizika (SRI)
 • Rizikový profil 6
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Pokročilý
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát
 • Investiční preference
 • Růst
 • Preference udržitelnosti (SFDR)

  Udržitelnou investicí dle nařízení SFDR se rozumí investice do hospodářské činnosti, která přispívá k:
  - environmentálním cílům (Environmental - životní prostředí), jako jsou investice měřené například klčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo
  - k sociálním cílům (Social - sociální aspekty), zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno,
  - dodržují postupy řádné správy a řízení (Governance - řízení), zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.

  Informace o udržitelnosti investice na obecné úrovni lze získat dle postoje investiční společnosti k investování (nařízení SFDR), která v průběhu investičního rozhodování buď:
  - udržitelnost nebere v potaz (Neutrální; článek 6) nebo
  - udržitelnost podporuje, ale není jejím hlavním cílem (Doplňková; článek 8) nebo
  - udržitelnost je jejím hlavním cílem (Hlavní cíl; článek 9).

 • Neutrální (článek 6)
  Udržitelné investice: 0,00 %
 • Preference udržitelnosti (EU taxonomie)

  EU taxonomie je regulace, která se aktuálně zaměřuje na aspekty životního prostředí (environment). Obvykle je pohled EU taxonomie ve vztahu k udržitelnosti přísnější nežli pohled nařízení SFDR. Aby byl investiční produkt považován za udržitelný dle EU taxonomie, musí splňovat dvě základní podmínky:
  - Přispívat alespoň k jednomu ze šesti cílů:
  - - Zmírnění změny klimatu
  - - Přechod na cirkulární ekonomiku
  - - Prevence a omezování znečištění
  - - Adaptace na změnu klimatu
  - - Ochrana a obnova ekosystémů a biologické rozmanitosti
  - - Ochrana a udržitelné využívání vodních a mořských zdrojů
  - Nezpůsobovat významné škody v jiných ohledech, a zároveň zajišťovat dodržování základních lidských práv a pracovních standardů.

 • Environmentálně udržitelné investice: 0,00 %
 • Zohlednění nepříznivých dopadů (PAI)

  Hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti (PAI, Principal Adverse Indicators) informují o konkrétních oblastech, ve kterých je daná investice udržitelná. Faktory udržitelnosti jsou environmentální, sociální a zaměstnanecké aspekty, dodržování lidských práv a boje proti korupci a úplatkářství.

 • Žádné
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.


Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.