Accolade Industrial fond fondů, OPF (CZK)

Investujte do průmyslových nemovitostí a přispějte k rozvoji logistiky a průmyslu 21. století v České republice.
 

Základní charakteristika fondu

 • fond kvalifikovaných investorů
 • ACCOLADE INDUSTRIAL FOND FONDŮ, otevřený podílový fond 
 • předpokládaný výnos 7 % p.a.
 • investice v CZK
 • minimální výše investice: 1 000 000 CZK , resp. minimálně 100 000 CZK v kombinaci s ostatními fondy kvalifikovaných investorů (FKVI) Conseq
 • ISIN CZ0008475936
 • vstupní poplatek max. 5,00 %
 • výstupní poplatek 0 % resp. 50 % při nedodržení investičního horizontu 5 let 
 • standardní obchodní dny čtvrtletně (31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12.)*

* Objednávky je nutné zadat vždy do 15. dne daného měsíce, ve kterém je obchodní den

Skupina Accolade

Accolade je jedním z nejsilnějších tuzemských investorů v segmentu průmyslových nemovitostí.

Vlastní několik desítek průmyslových parků, které splňují moderní standardy a nájemcům tak nabízejí perfektní zázemí pro jejich podnikání. 

Investiční strategií skupiny je modernizace a držení průmyslových nemovitostí za účelem jejich dlouhodobého pronájmu pro lehkou výrobu, související logistiku a stále se rozšiřující odvětví e-commerce.

Podkladový fond Accolade industrial fund

Accolade fond fondů investuje především do podkladového fondu ACCOLADE INDUSTRIAL FUND.
Investiční strategií podkladového fondu je udržovat hodnotu a dosáhnout střednědobého až dlouhodobého zhodnocení kapitálu, s investicemi primárně do diverzifikovaného portfolia průmyslových nemovitostí v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Německu a dalších zemích.

Ukazatele podkladového fondu k 31. prosince 2022

 • Roční výnos z uzavřených smluv ve výši 85 mil. EUR
 • Celková pronajatá plocha o výměře 1 604 512 m2
 • Celková hodnota portfolia ve výši 1,5 mld. EUR
 • Více než 3 000 investorů a 90 spolehlivých nájemců

Proč do fondu investovat

 • Transakční jednoduchost a transparentnost  nákup prostřednictvím standardní smlouvy Classic Invest. 
 • Možnost investovat do aktiva, ke kterému mají jinak přístup jen velcí investoři. Fond bude investovat do institucionální třídy Accolade Industrial Fund, která je standardně přístupná investorům od 740 000 EUR a má nižší
  management fee. 
 • Férový manažerský poplatek fondu a nízká celková nákladovost fondu.
  Veškeré odměny obhospodařovatele, inkasované skupinou Conseq za distribuci podkladového fondu, budou „vráceny“ do fondu a budou tak představovat jeho výnos. Celkovou nákladovost Accolade fondu fondů očekáváme pouze cca 0,2 % p.a. nad náklady podkladového fondu. 
 • Poskytování služeb administrátora a dohled Consequ nad hospodařením podkladového fondu. 

Výhody průmyslových nemovitostí

 • VYSOKÝ VÝNOS
  Dlouhodobě finančně nejefektivnější typ nemovitých aktiv z hlediska výnosů z nájemného.
 • BONITNÍ NÁJEMNÍCI
  Nájemci jsou velmi bonitní společnosti, často mezinárodní korporace, které si pronajímají průmyslové objekty zejména k logistickým účelům.
 • STABILNÍ CENY NÁJEMNÉHO
  Výše nájemného je dlouhodobě stabilní či dokonce rostoucí.
 • VYSOKÁ OBSAZENOST OBJEKTŮ
  V České republice se neobsazenost průmyslových nemovitostí pohybuje na velmi nízké úrovni a je zpravidla nižší než neobsazenost kancelářských nemovitostí.
 • DLOUHODOBÉ NÁJEMNÍ SMLOUVY
  Nájemní smlouvy jsou uzavírány na delší časový horizont, které pronajímateli umožňují reagovat na případný výpadek obsazeného prostoru s předstihem.
 • EKONOMICKÝ PŘÍNOS
  Podporují růst a vybavenost české ekonomiky, do které  přivádí nové investory a perspektivní společnosti ze zahraničí. Zvyšují zaměstnanost v tuzemských pohraničních regionech a posilují tak jejich ekonomiku.
 • ODPOVĚDNOST A UDRŽITELNOST
  Nemovitosti dosahují moderních standardů, zajišťujících minimální dopady na životní prostředí a kvalitu života obyvatel v bezprostředním okolí.

Rizika investice

 • Riziko nenaplnění projektovaného zhodnocení podkladového fondu, především s ohledem na nepříznivý vývoj:
  makroekonomického prostředí; situace v průmyslovém odvětví či na nemovitostním trhu; situace jednotlivých cílových investic.
 • Riziko jiné výkonnosti fondu ve srovnání s podkladovým fondem.
  S ohledem na vkladovou povinnost po částech podkladového fondu bude část portfolia Accolade fond fondů v likvidních investičních instrumentech, což způsobí nesoulad jeho výkonnosti s podkladovým fondem Accolade Industrial Fund.
 • Riziko nemožnosti dodržení investičního horizontu ze strany investora a nutnost ukončit investici s vysokou výstupní srážkou.
  Případný odkup před vypršením investičního horizontu je zatížený vysokou výstupní srážkou, v krajních případech není možný vůbec.

Kontakt

Pokud máte zájem o bližší informace o fondu Accolade Industrial fond fondů, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese wm@conseq.cz nebo na telefonním čísle +420 225 988 200.

Základní informace

 • Cena za kus
 • (30. 6. 2023) 1,5508 CZK
 • Roční maximum
 • (30. 6. 2023) 1,5508 CZK
 • Roční minimum
 • (30. 6. 2022) 1,4637 CZK
 • Investiční společnost
 • Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 • Datum založení
 • 5. 9. 2019
 • Země registrace
 • Česká republika
 • Objem aktiv fondu
 • 1 717 452 337,62 CZK

Výkonnost fondu

 • Průměrná roční výkonnost
 • Kumulativní výkonnost
 • 1 týden
 • 1 měsíc
 • 3 měsíce
 • 1,04 %
 • 6 měsíců
 • 0,36 %
 • Od počátku roku
 • 0,36 %
 • 1 rok
 • 5,95 %
 • 2 roky
 • 12,10 % p.a.
 • 25,67 %
 • 3 roky
 • 13,60 % p.a.
 • 46,59 %
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení (5. 9. 2019)

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Nemovitosti
 • Regionální zaměření
 • Středoevropský region
  Středoevropský region
 • Tematické zaměření
 • Nemovitostní
  Fondy kvalifikovaných investorů
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • CZK
 • Investiční profil
 • Dynamický profil

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie

  Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

 • Dynamické
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 1,97 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 0,95 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 5 let
 • Investiční preference
 • Růst
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
 • Tolerance rizika (SRRI)

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Rizikový profil 7
 • Preference udržitelnosti (SFDR)
 • Neutrální (článek 6)
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Pokročilý
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.


Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.