BNP Paribas Ecosystem Restoration (EUR)

 

Základní informace

  • Cena za kus
  • (31. 5. 2023) 37,4700 EUR
  • Roční maximum
  • (12. 8. 2022) 72,0700 EUR
  • Roční minimum
  • (31. 5. 2023) 37,4700 EUR
  • Investiční společnost
  • PARVEST
  • Datum založení
  • 8. 1. 2021
  • Země registrace
  • Lucembursko
  • Objem aktiv fondu
  • 13 914 753,80 EUR

Výkonnost fondu

  • Průměrná roční výkonnost
  • Kumulativní výkonnost
  • 1 týden
  • -0,85 %
  • 1 měsíc
  • -7,78 %
  • 3 měsíce
  • -17,90 %
  • 6 měsíců
  • -32,24 %
  • Od počátku roku
  • -22,89 %
  • 1 rok
  • -42,99 %
  • 2 roky
  • -38,79 % p.a.
  • -62,53 %
  • 3 roky
  • 5 let
  • 10 let
  • Od založení (8. 1. 2021)

Investiční zaměření

  • Třída aktiv
  • Akcie
  • Regionální zaměření
  • Vyspělé i rozvíjející se trhy
    Globální
  • Tematické zaměření
  • Tématicky zaměřené
  • Dividendová politika
  • Akumulační
  • Měna denominace
  • EUR
  • Investiční profil

Informace o poplatcích a nákladech

  • Poplatková kategorie

    Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

  • Dynamické
  • Poplatky za správu

    Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

  • 1,98 %
  • z toho manažerský poplatek
  • 1,50 %

Cílové trhy

  • Investiční horizont
  • min. 5 let
  • Investiční preference
  • Růst
  • Schopnost nést ztráty
  • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
  • Tolerance rizika (SRRI)

    Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

  • Rizikový profil 6
  • Preference udržitelnosti (SFDR)
  • Hlavní cíl (článek 9)
  • Kategorie zákazníka
  • Neprofesionální
    Profesionální
    Způsobilá protistrana
  • Znalosti a zkušenosti
  • Základní
    Informovaný
    Pokročilý
  • Negativní cílový trh
  • Garance bez ztrát
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.


Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.