BNP Paribas Europe Equity (USD)

 

Základní informace

  • Cena za kus
  • (12. 4. 2024) 319,4500 USD
  • Roční maximum
  • (13. 3. 2024) 332,7900 USD
  • Roční minimum
  • (27. 10. 2023) 271,0900 USD
  • Investiční společnost
  • PARVEST
  • Datum založení
  • 17. 5. 2013
  • Země registrace
  • Lucembursko
  • Objem fondu
  • Nejbližší termín přijetí pokynu
  • Frekvence obchodních dnů
  • 1

Výkonnost fondu

  • Průměrná roční výkonnost
  • Kumulativní výkonnost
  • 1 týden
  • -2,11 %
  • 1 měsíc
  • -3,69 %
  • 3 měsíce
  • 3,08 %
  • 6 měsíců
  • 11,04 %
  • Od počátku roku
  • 0,09 %
  • 1 rok
  • 3,52 %
  • 2 roky
  • 5,59 % p.a.
  • 11,50 %
  • 3 roky
  • 1,19 % p.a.
  • 3,60 %
  • 5 let
  • 4,85 % p.a.
  • 26,70 %
  • 10 let
  • 2,39 % p.a.
  • 26,70 %
  • Od založení (17. 5. 2013)
  • 3,15 % p.a.
  • 40,24 %

Investiční zaměření

  • Třída aktiv
  • Akcie
  • Regionální zaměření
  • Vyspělé trhy
    Evropa
  • Tematické zaměření
  • Jádrové
    S různou tržní kapitalizací
  • Dividendová politika
  • Akumulační
  • Měna denominace
  • USD
  • Investiční profil

Informace o poplatcích a nákladech

  • Poplatková kategorie

    Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

  • Dynamické
  • Poplatky za správu

    Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

  • 1,98 %
  • z toho manažerský poplatek
  • 1,50 %

Cílové trhy

  • Investiční horizont
  • min. 5 let
  • Schopnost nést ztráty
  • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
  • Tolerance rizika (SRI)
  • Rizikový profil 5
  • Kategorie zákazníka
  • Neprofesionální
    Profesionální
    Způsobilá protistrana
  • Znalosti a zkušenosti
  • Základní
    Informovaný
    Pokročilý
  • Negativní cílový trh
  • Garance bez ztrát
  • Investiční preference
  • Růst
  • Preference udržitelnosti (SFDR)

    Udržitelnou investicí dle nařízení SFDR se rozumí investice do hospodářské činnosti, která přispívá k:
    - environmentálním cílům (Environmental - životní prostředí), jako jsou investice měřené například klčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo
    - k sociálním cílům (Social - sociální aspekty), zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno,
    - dodržují postupy řádné správy a řízení (Governance - řízení), zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.

    Informace o udržitelnosti investice na obecné úrovni lze získat dle postoje investiční společnosti k investování (nařízení SFDR), která v průběhu investičního rozhodování buď:
    - udržitelnost nebere v potaz (Neutrální; článek 6) nebo
    - udržitelnost podporuje, ale není jejím hlavním cílem (Doplňková; článek 8) nebo
    - udržitelnost je jejím hlavním cílem (Hlavní cíl; článek 9).

  • Doplňková (článek 8)
    Udržitelné investice: 45,00 %
  • Preference udržitelnosti (EU taxonomie)

    EU taxonomie je regulace, která se aktuálně zaměřuje na aspekty životního prostředí (environment). Obvykle je pohled EU taxonomie ve vztahu k udržitelnosti přísnější nežli pohled nařízení SFDR. Aby byl investiční produkt považován za udržitelný dle EU taxonomie, musí splňovat dvě základní podmínky:
    - Přispívat alespoň k jednomu ze šesti cílů:
    - - Zmírnění změny klimatu
    - - Přechod na cirkulární ekonomiku
    - - Prevence a omezování znečištění
    - - Adaptace na změnu klimatu
    - - Ochrana a obnova ekosystémů a biologické rozmanitosti
    - - Ochrana a udržitelné využívání vodních a mořských zdrojů
    - Nezpůsobovat významné škody v jiných ohledech, a zároveň zajišťovat dodržování základních lidských práv a pracovních standardů.

  • Environmentálně udržitelné investice: 0,00 %
  • Zohlednění nepříznivých dopadů (PAI)

    Hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti (PAI, Principal Adverse Indicators) informují o konkrétních oblastech, ve kterých je daná investice udržitelná. Faktory udržitelnosti jsou environmentální, sociální a zaměstnanecké aspekty, dodržování lidských práv a boje proti korupci a úplatkářství.

  • Investice do společností - Emise skleníkových plynů
    Investice do společností - Negativní dopad na biologickou rozmanitost
    Investice do společností - Znečištění vody
    Investice do společností - Nebezpečné odpady
    Investice do společností - Porušení zásad OSN a OECD pro nadnárodní společnosti
    Investice do společností - Genderová nerovnováha
    Investice do společností - Kontroverzní zbraně
    Investice do státních a nadnárodních c. p. - Porušování společenských práv
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.


Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.