Conseq depozitní+ OPF

...ukládejte krátké peníze jako velcí hráči
 

Další informace o fondu

 • Minimální objem investice: 1 000 000 CZK, resp. 100 000 CZK v kombinaci s ostatními fondy kvalifikovaných investorů obhospodařovanými skupinou CONSEQ
 • Investiční horizont: 1 měsíc a déle
 • Cílová aktiva: repo-operace, bankovní vklady, nástroje peněžního trhu, dluhopisy a jiná aktiva s pevným nebo dobře predikovatelným výnosem, především v ČR, ale i zahraničí
 • Likvidita: 1x za týden (úterý každého kalendářního týdne)
 • Vypořádání nákupu/prodeje podílových listů: obvykle T+2 (čtvrtek každého kalendářního týdne)

Pro koho je fond určen

 • Investoři, kteří hledají alternativu k depozitním vkladům u bank či kampeliček a chtějí přitom rozložit kreditní riziko.
 • Investoři vyhledávající minimální úrokové riziko a naopak dopředu dobře predikovatelný výnos.
 • Konzervativní investoři, kteří investované peníze v horizontu jednoho roku budou potřebovat pro jiný účel.
 • Investoři, kteří očekávají pokles cen rizikových aktiv s cílem dočasně bezpečně „zaparkovat“ své investice.

Proč investovat do Conseq depozitní plus?

 • Výnosnější alternativa k bankovním vkladům - Výnos fondu bude kopírovat pohyb 14denní REPO sazby ČNB. 
 • Přístup na peněžní trh jako velcí investoři - Fond bude využívat zejména reverzní repo-operace s poukázkami ČNB a dalšími cennými papíry a státní a korporátní dluhopisy s krátkou dobou do splatnosti.
 • Velmi nízké poplatky - Celkové náklady fondu dosáhnou přibližně 0,3 % p.a. a méně (bez jednorázového dopadu poplatku do rezolučního fondu ve výši 0,2 %, který negativně ovlivní výnos fondu na přelomu kalendářního roku)
 • Výborná likvidita - Možnost získat výnosy nebo celou investovanou částku v týdenních intervalech zpět.
 • Efektivní diverzifikace kreditního rizika - Fond, kromě cenných papírů vydaných ČR, může investovat i do korporátních cenných papírů s fixním výnosem.
 • Rychlá reakce výnosu fondu na růst úrokových sazeb - Krátká durace portfolia fondu umožní růst výnosu fondu v případě dalšího zvyšování sazeb. Modifikovaná durace portfolia fondu může být maximálně 6 měsíců.
 • Odborné zázemí investičního manažera s více než 164 mld. CZK aktiv a 30letou tradicí.

Hlavní rizika investice

 • Riziko pohybu krátkodobých úrokových sazeb - Případný pokles úrokových sazeb povede k poklesu celkové výkonnosti fondu.
 • Kreditní riziko - Emitent nebo protistrana nástroje v portfoliu fondu se mohou stát neschopnými plnit své závazky a jimi vydané dluhopisy, nástroje peněžního trhu nebo s nimi sjednané kontrakty (finanční deriváty) mohou zčásti nebo zcela ztratit na hodnotě.
 • Absence vhodné protistrany - Nástroje, na které je investiční politika fondu zaměřena, mohou být v případě neobvyklých tržních podmínek dočasně nedostupné.
 • Riziko koncentrace - Fond se zaměřuje na úzkou skupinu nástrojů omezeného okruhu emitentů, náležících do konkrétních regionů a sektorů.

I s krátkými penězi můžete nyní dosáhnout zajímavých výnosů

 • Základní repo sazba ČNB je stále velice atraktivní blízko 20letých maxim a očekáváme jen pozvolný pokles.
 • Atraktivní výnosy díky tomu nesou i domácí státní dluhopisy.
 • Inflace se dle prognóz bude i nadále pohybovat vysoko nad 2% cílem. 

Kontakt

Pokud máte zájem o bližší informace o fondu Conseq depozitní Plus, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese wm@conseq.cz nebo na telefonním čísle +420 225 988 200.

Důležitá upozornění

Před rozhodnutím investovat do podílového fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu (prospektu) fondu. Informace uvedené v této zprávě mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Údaje o minulých kursech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových fondů může s časem jak stoupat, tak i klesat a Conseq Investment Management, a.s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci. Další informace, sdělení klíčových informací, kopie statutu (prospektu) fondu a poslední výroční a pololetní zprávy můžete (zdarma) získat v sídle společnosti Conseq Investment Management, a.s., nebo na www.conseq.cz.
 

Základní informace

 • Cena za kus
 • (9. 4. 2024) 1,1833 CZK
 • Roční maximum
 • (9. 4. 2024) 1,1833 CZK
 • Roční minimum
 • (11. 4. 2023) 1,1091 CZK
 • Investiční společnost
 • Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 • Datum založení
 • 11. 1. 2019
 • Země registrace
 • Česká republika
 • Objem fondu
 • 8 220 497 695,77 CZK
 • Nejbližší termín přijetí pokynu
 • 23. 4. 2024
 • Frekvence obchodních dnů
 • 7

Výkonnost fondu

 • Průměrná roční výkonnost
 • Kumulativní výkonnost
 • 1 týden
 • 0,20 %
 • 1 měsíc
 • 0,56 %
 • 3 měsíce
 • 1,54 %
 • 6 měsíců
 • 3,36 %
 • Od počátku roku
 • 1,75 %
 • 1 rok
 • 6,82 %
 • 2 roky
 • 6,51 % p.a.
 • 13,45 %
 • 3 roky
 • 4,85 % p.a.
 • 15,28 %
 • 5 let
 • 3,36 % p.a.
 • 17,98 %
 • 10 let
 • Od založení (11. 1. 2019)
 • 3,26 % p.a.
 • 18,33 %

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Krátkodobé investice
 • Regionální zaměření
 • Středoevropský region
  Středoevropský region
 • Tematické zaměření
 • Peněžní trh
  S dominantní měnou (CZK)
  Specifická země
  Fondy kvalifikovaných investorů
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • CZK
 • Investiční profil
 • Krátkodobé investice

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie

  Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

 • Krátkodobé
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 0,29 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 0,20 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 1 rok
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
 • Tolerance rizika (SRI)
 • Rizikový profil 1
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Základní
  Informovaný
  Pokročilý
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát
 • Investiční preference
 • Růst
  Ochrana
 • Preference udržitelnosti (SFDR)

  Udržitelnou investicí dle nařízení SFDR se rozumí investice do hospodářské činnosti, která přispívá k:
  - environmentálním cílům (Environmental - životní prostředí), jako jsou investice měřené například klčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo
  - k sociálním cílům (Social - sociální aspekty), zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno,
  - dodržují postupy řádné správy a řízení (Governance - řízení), zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.

  Informace o udržitelnosti investice na obecné úrovni lze získat dle postoje investiční společnosti k investování (nařízení SFDR), která v průběhu investičního rozhodování buď:
  - udržitelnost nebere v potaz (Neutrální; článek 6) nebo
  - udržitelnost podporuje, ale není jejím hlavním cílem (Doplňková; článek 8) nebo
  - udržitelnost je jejím hlavním cílem (Hlavní cíl; článek 9).

 • Neutrální (článek 6)
  Udržitelné investice: 0,00 %
 • Preference udržitelnosti (EU taxonomie)

  EU taxonomie je regulace, která se aktuálně zaměřuje na aspekty životního prostředí (environment). Obvykle je pohled EU taxonomie ve vztahu k udržitelnosti přísnější nežli pohled nařízení SFDR. Aby byl investiční produkt považován za udržitelný dle EU taxonomie, musí splňovat dvě základní podmínky:
  - Přispívat alespoň k jednomu ze šesti cílů:
  - - Zmírnění změny klimatu
  - - Přechod na cirkulární ekonomiku
  - - Prevence a omezování znečištění
  - - Adaptace na změnu klimatu
  - - Ochrana a obnova ekosystémů a biologické rozmanitosti
  - - Ochrana a udržitelné využívání vodních a mořských zdrojů
  - Nezpůsobovat významné škody v jiných ohledech, a zároveň zajišťovat dodržování základních lidských práv a pracovních standardů.

 • Environmentálně udržitelné investice: 0,00 %
 • Zohlednění nepříznivých dopadů (PAI)

  Hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti (PAI, Principal Adverse Indicators) informují o konkrétních oblastech, ve kterých je daná investice udržitelná. Faktory udržitelnosti jsou environmentální, sociální a zaměstnanecké aspekty, dodržování lidských práv a boje proti korupci a úplatkářství.

 • Žádné
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.


Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.