Conseq Model portfolio Aggressive ESG A (CZK)

 

Rozšiřte své portfolio o novou pasivní investiční strategii. Investujte moderně a odpovědně.

Conseq Model portfolio Aggressive ESG, otevřený podílový fond, zprostředkovává investorům možnost participovat na výkonnosti akciových trhů prostřednictvím nízkonákladových ETF, spravovaných světovou jedničkou BlackRock s přihlédnutím k ESG standardům.

Vzhledem k vysokému zastoupení v akciích je určen klientům, kteří preferují vyšší výnos. Oproti akciovým fondům představuje konzervativnější řešení. 

Využijte nové investiční řešení, kterým vycházíme vstříc požadavkům klientů. Fond se hodí jako doplněk aktivně řízených fondů a nabízí tak další možnost diverzifikace portfolia.

Proč Conseq Model portfolio Aggressive ESG

Investujte:

 • Levně - manažerský poplatek jen 1,15 %
 • Odpovědně - fond klade velký důraz na sociálně odpovědné investování
 • Pasivně - Conseq Model fond kopíruje strategii společnosti BlackRock
 • Moderně - Založení fondu je inspirováno aktuálním trendem pasivního investování

Spojení silných partnerů

Fond Conseq Model portfolio Aggresive ESG spojuje výhody společností Conseq a BlackRock.

Investorům poskytuje možnost investovat již od nízkých částek a za výhodných podmínek díky fondovému řešení Conseq a zároveň se podílet na modelovém portfoliu světové jedničky ve správě aktiv společnosti BlackRock.

Základní informace

 • Cena za kus
 • (22. 7. 2024) 1,1708 CZK
 • Roční maximum
 • (12. 7. 2024) 1,1906 CZK
 • Roční minimum
 • (30. 10. 2023) 0,9572 CZK
 • Investiční společnost
 • Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 • Datum založení
 • 11. 11. 2020
 • Země registrace
 • Česká republika
 • Objem fondu
 • 123 004 153,40 CZK
 • Nejbližší termín přijetí pokynu
 • Frekvence obchodních dnů
 • 1

Výkonnost fondu

 • Průměrná roční výkonnost
 • Kumulativní výkonnost
 • 1 týden
 • -1,60 %
 • 1 měsíc
 • 1,34 %
 • 3 měsíce
 • 7,32 %
 • 6 měsíců
 • 8,13 %
 • Od počátku roku
 • 7,75 %
 • 1 rok
 • 10,53 %
 • 2 roky
 • 9,53 % p.a.
 • 19,97 %
 • 3 roky
 • 2,98 % p.a.
 • 9,22 %
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení (11. 11. 2020)

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Smíšená aktiva
 • Regionální zaměření
 • Vyspělé i rozvíjející se trhy
  Globální
 • Tematické zaměření
 • Dynamické
  Fond Fondů
  Indexové, pasivní
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • CZK
 • Investiční profil

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie

  Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

 • Dynamické
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 1,31 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 1,15 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 5 let
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
 • Tolerance rizika (SRI)
 • Rizikový profil 4
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Základní
  Informovaný
  Pokročilý
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát
 • Investiční preference
 • Růst
 • Preference udržitelnosti (SFDR)

  Udržitelnou investicí dle nařízení SFDR se rozumí investice do hospodářské činnosti, která přispívá k:
  - environmentálním cílům (Environmental - životní prostředí), jako jsou investice měřené například klčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo
  - k sociálním cílům (Social - sociální aspekty), zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno,
  - dodržují postupy řádné správy a řízení (Governance - řízení), zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.

  Informace o udržitelnosti investice na obecné úrovni lze získat dle postoje investiční společnosti k investování (nařízení SFDR), která v průběhu investičního rozhodování buď:
  - udržitelnost nebere v potaz (Neutrální; článek 6) nebo
  - udržitelnost podporuje, ale není jejím hlavním cílem (Doplňková; článek 8) nebo
  - udržitelnost je jejím hlavním cílem (Hlavní cíl; článek 9).

 • Doplňková (článek 8)
  Udržitelné investice: 15,00 %
 • Preference udržitelnosti (EU taxonomie)

  EU taxonomie je regulace, která se aktuálně zaměřuje na aspekty životního prostředí (environment). Obvykle je pohled EU taxonomie ve vztahu k udržitelnosti přísnější nežli pohled nařízení SFDR. Aby byl investiční produkt považován za udržitelný dle EU taxonomie, musí splňovat dvě základní podmínky:
  - Přispívat alespoň k jednomu ze šesti cílů:
  - - Zmírnění změny klimatu
  - - Přechod na cirkulární ekonomiku
  - - Prevence a omezování znečištění
  - - Adaptace na změnu klimatu
  - - Ochrana a obnova ekosystémů a biologické rozmanitosti
  - - Ochrana a udržitelné využívání vodních a mořských zdrojů
  - Nezpůsobovat významné škody v jiných ohledech, a zároveň zajišťovat dodržování základních lidských práv a pracovních standardů.

 • Environmentálně udržitelné investice: 0,00 %
 • Zohlednění nepříznivých dopadů (PAI)

  Hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti (PAI, Principal Adverse Indicators) informují o konkrétních oblastech, ve kterých je daná investice udržitelná. Faktory udržitelnosti jsou environmentální, sociální a zaměstnanecké aspekty, dodržování lidských práv a boje proti korupci a úplatkářství.

 • Investice do společností - Emise skleníkových plynů
  Investice do společností - Negativní dopad na biologickou rozmanitost
  Investice do společností - Znečištění vody
  Investice do společností - Nebezpečné odpady
  Investice do společností - Porušení zásad OSN a OECD pro nadnárodní společnosti
  Investice do společností - Kontroverzní zbraně
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.


Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.