Conseq Repofond (CZK)

 

Proč investovat do Conseq Repofond?

 • fond investuje především do vkladů a reverzních repooperací, jejichž výnos se bude odvíjet od dvoutýdenní repo sazby ČNB - po změně repo sazby v podstatě okamžitě reaguje i dosahovaný výnos fondu
 • při současném nastavení základní úrokové sazby ČNB na úrovni 5,75 % lze průběžný výnos fondu očekávat na úrovni 5 % p.a. * 
 • vysoká likvidita - v týdenních intervalech (každé úterý) máte možnost získat výnosy nebo celou investovanou částku zpět
 • nízká rizikovost - rizika vyplývající z významného podílu reverzních repo obchodů, operační rizika
 • minimální investice od 200 Kč
 • nákup fondu lze zřídit jednoduše přes smlouvu Classic Invest
 • * Cílem fondu je dosahovat zhodnocení na úrovni dvoutýdenní repo sazby ČNB snížené o 0,75 p. b. (zahrnuje očekávané průběžné náklady fondu ve výši cca 0,4 % p.a. a 5% daň z výnosu na úrovni fondu). Jedná se o očekávaný průběžný výnos během roku, který nezahrnuje jednorázový dopad poplatku do rezolučního fondu ve výši 0,15 %, jenž negativně ovlivní výnos fondu na přelomu kalendářního roku. Při dodržení horizontu 1 roku tak očekávaný výnos dosáhne hodnoty 4,85 % (za předpokladu stability sazeb).

Pro koho je fond určen?

 • pro investora, který je konzervativní a hledá investici s minimálním úrokovým rizikem a dobře predikovatelným výnosem
 • pro investora, který hledá alternativu k depozitním vkladům u bank či kampeliček
 • pro investora, který je ochoten držet investici alespoň 1 rok

Kontakt

Pokud máte zájem o bližší informace o fondu Conseq Repofond, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese fondy@conseq.cz nebo na telefonním čísle +420 225 988 225.

Chcete hned začít investovat? Je to jednoduché a vše online. K uzavření smlouvy budete potřebovat vyplnit formulář smlouvy online, nahrát fotky dvou dokladů totožnosti a potvrzení o bankovním účtu vedeném na vaše jméno. Sjednat smlouvu online

Důležitá upozornění

Před rozhodnutím investovat do podílového fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu (prospektu) fondu. Informace uvedené v této zprávě mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Údaje o minulých kursech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových fondů může s časem jak stoupat, tak i klesat a Conseq Investment Management, a.s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci. Další informace, sdělení klíčových informací, kopie statutu (prospektu) fondu a poslední výroční a pololetní zprávy můžete (zdarma) získat v sídle společnosti Conseq Investment Management, a.s., nebo na www.conseq.cz.

Základní informace

 • Cena za kus
 • (9. 4. 2024) 1,1126 CZK
 • Roční maximum
 • (9. 4. 2024) 1,1126 CZK
 • Roční minimum
 • (11. 4. 2023) 1,0464 CZK
 • Investiční společnost
 • Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 • Datum založení
 • 12. 7. 2022
 • Země registrace
 • Česká republika
 • Objem fondu
 • 7 132 403 940,48 CZK
 • Nejbližší termín přijetí pokynu
 • 16. 4. 2024
 • Frekvence obchodních dnů
 • 7

Výkonnost fondu

 • Průměrná roční výkonnost
 • Kumulativní výkonnost
 • 1 týden
 • 0,10 %
 • 1 měsíc
 • 0,52 %
 • 3 měsíce
 • 1,44 %
 • 6 měsíců
 • 3,15 %
 • Od počátku roku
 • 1,64 %
 • 1 rok
 • 6,46 %
 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení (12. 7. 2022)
 • 6,30 % p.a.
 • 11,26 %

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Krátkodobé investice
 • Regionální zaměření
 • Středoevropský region
  Středoevropský region
 • Tematické zaměření
 • Peněžní trh
  S dominantní měnou (CZK)
  Specifická země
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • CZK
 • Investiční profil

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie

  Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

 • Krátkodobé
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 0,38 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 0,30 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 1 rok
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
 • Tolerance rizika (SRI)
 • Rizikový profil 1
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Základní
  Informovaný
  Pokročilý
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát
 • Investiční preference
 • Růst
  Ochrana
 • Preference udržitelnosti (SFDR)

  Udržitelnou investicí dle nařízení SFDR se rozumí investice do hospodářské činnosti, která přispívá k:
  - environmentálním cílům (Environmental - životní prostředí), jako jsou investice měřené například klčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo
  - k sociálním cílům (Social - sociální aspekty), zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno,
  - dodržují postupy řádné správy a řízení (Governance - řízení), zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.

  Informace o udržitelnosti investice na obecné úrovni lze získat dle postoje investiční společnosti k investování (nařízení SFDR), která v průběhu investičního rozhodování buď:
  - udržitelnost nebere v potaz (Neutrální; článek 6) nebo
  - udržitelnost podporuje, ale není jejím hlavním cílem (Doplňková; článek 8) nebo
  - udržitelnost je jejím hlavním cílem (Hlavní cíl; článek 9).

 • Neutrální (článek 6)
  Udržitelné investice: 0,00 %
 • Preference udržitelnosti (EU taxonomie)

  EU taxonomie je regulace, která se aktuálně zaměřuje na aspekty životního prostředí (environment). Obvykle je pohled EU taxonomie ve vztahu k udržitelnosti přísnější nežli pohled nařízení SFDR. Aby byl investiční produkt považován za udržitelný dle EU taxonomie, musí splňovat dvě základní podmínky:
  - Přispívat alespoň k jednomu ze šesti cílů:
  - - Zmírnění změny klimatu
  - - Přechod na cirkulární ekonomiku
  - - Prevence a omezování znečištění
  - - Adaptace na změnu klimatu
  - - Ochrana a obnova ekosystémů a biologické rozmanitosti
  - - Ochrana a udržitelné využívání vodních a mořských zdrojů
  - Nezpůsobovat významné škody v jiných ohledech, a zároveň zajišťovat dodržování základních lidských práv a pracovních standardů.

 • Environmentálně udržitelné investice: 0,00 %
 • Zohlednění nepříznivých dopadů (PAI)

  Hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti (PAI, Principal Adverse Indicators) informují o konkrétních oblastech, ve kterých je daná investice udržitelná. Faktory udržitelnosti jsou environmentální, sociální a zaměstnanecké aspekty, dodržování lidských práv a boje proti korupci a úplatkářství.

 • Žádné
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.


Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.