FF - America Fund hedged (CZK)

 

Základní informace

  • Cena za kus
  • (5. 6. 2023) 1 705,0000 CZK
  • Roční maximum
  • (16. 8. 2022) 1 839,0000 CZK
  • Roční minimum
  • (27. 9. 2022) 1 585,0000 CZK
  • Investiční společnost
  • Fidelity Funds
  • Datum založení
  • 5. 11. 2013
  • Země registrace
  • Lucembursko
  • Objem aktiv fondu
  • 911 814 277,65 CZK

Výkonnost fondu

  • Průměrná roční výkonnost
  • Kumulativní výkonnost
  • 1 týden
  • 1,61 %
  • 1 měsíc
  • 0,24 %
  • 3 měsíce
  • -3,67 %
  • 6 měsíců
  • -4,11 %
  • Od počátku roku
  • -0,87 %
  • 1 rok
  • -5,85 %
  • 2 roky
  • 0,00 % p.a.
  • 0,00 %
  • 3 roky
  • 10,03 % p.a.
  • 33,20 %
  • 5 let
  • 4,37 % p.a.
  • 23,82 %
  • 10 let
  • Od založení (5. 11. 2013)
  • 5,72 % p.a.
  • 70,50 %

Investiční zaměření

  • Třída aktiv
  • Akcie
  • Regionální zaměření
  • Vyspělé trhy
    Severní Amerika
  • Tematické zaměření
  • Hodnotové
    S různou tržní kapitalizací
    Specifická země
  • Dividendová politika
  • Akumulační
  • Měna denominace
  • CZK
  • Investiční profil

Informace o poplatcích a nákladech

  • Poplatková kategorie

    Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

  • Dynamické
  • Poplatky za správu

    Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

  • 1,88 %
  • z toho manažerský poplatek
  • 1,50 %

Cílové trhy

  • Investiční horizont
  • min. 5 let
  • Investiční preference
  • Růst
  • Schopnost nést ztráty
  • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
  • Tolerance rizika (SRRI)

    Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

  • Rizikový profil 6
  • Preference udržitelnosti (SFDR)
  • Doplňková (článek 8)
  • Kategorie zákazníka
  • Neprofesionální
    Profesionální
    Způsobilá protistrana
  • Znalosti a zkušenosti
  • Základní
    Informovaný
    Pokročilý
  • Negativní cílový trh
  • Garance bez ztrát
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.


Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.