FF - Global Dividend Fund hedged (CZK)

 

Základní informace

  • Cena za kus
  • (29. 11. 2023) 2 032,0000 CZK
  • Roční maximum
  • (29. 11. 2023) 2 032,0000 CZK
  • Roční minimum
  • (20. 12. 2022) 1 808,0000 CZK
  • Investiční společnost
  • Fidelity Funds
  • Datum založení
  • 5. 11. 2013
  • Země registrace
  • Lucembursko
  • Objem fondu
  • 6 185 604 854,68 CZK
  • Nejbližší termín přijetí pokynu
  • Frekvence obchodních dnů
  • 0

Výkonnost fondu

  • Průměrná roční výkonnost
  • Kumulativní výkonnost
  • 1 týden
  • 0,59 %
  • 1 měsíc
  • 5,89 %
  • 3 měsíce
  • 2,63 %
  • 6 měsíců
  • 4,90 %
  • Od počátku roku
  • 12,33 %
  • 1 rok
  • 10,37 %
  • 2 roky
  • 6,48 % p.a.
  • 13,39 %
  • 3 roky
  • 8,07 % p.a.
  • 26,21 %
  • 5 let
  • 8,65 % p.a.
  • 51,42 %
  • 10 let
  • 7,16 % p.a.
  • 99,61 %
  • Od založení (5. 11. 2013)
  • 7,29 % p.a.
  • 103,20 %

Investiční zaměření

  • Třída aktiv
  • Akcie
  • Regionální zaměření
  • Vyspělé i rozvíjející se trhy
    Globální
  • Tematické zaměření
  • Hodnotové
  • Dividendová politika
  • Akumulační
  • Měna denominace
  • CZK
  • Investiční profil

Informace o poplatcích a nákladech

  • Poplatková kategorie

    Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

  • Dynamické
  • Poplatky za správu

    Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

  • 1,89 %
  • z toho manažerský poplatek
  • 1,50 %

Cílové trhy

  • Investiční horizont
  • min. 5 let
  • Schopnost nést ztráty
  • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
  • Tolerance rizika (SRRI)

    Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

  • Rizikový profil 5
  • Kategorie zákazníka
  • Neprofesionální
    Profesionální
    Způsobilá protistrana
  • Znalosti a zkušenosti
  • Základní
    Informovaný
    Pokročilý
  • Negativní cílový trh
  • Garance bez ztrát
  • Investiční preference
  • Růst
  • Preference udržitelnosti (SFDR)

    Udržitelnou investicí dle nařízení SFDR se rozumí investice do hospodářské činnosti, která přispívá k:
    - environmentálním cílům (Environmental - životní prostředí), jako jsou investice měřené například klčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo
    - k sociálním cílům (Social - sociální aspekty), zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno,
    - dodržují postupy řádné správy a řízení (Governance - řízení), zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.

    Informace o udržitelnosti investice na obecné úrovni lze získat dle postoje investiční společnosti k investování (nařízení SFDR), která v průběhu investičního rozhodování buď:
    - udržitelnost nebere v potaz (Neutrální; článek 6) nebo
    - udržitelnost podporuje, ale není jejím hlavním cílem (Doplňková; článek 8) nebo
    - udržitelnost je jejím hlavním cílem (Hlavní cíl; článek 9).

  • Doplňková (článek 8)
    Udržitelné investice: 
  • Preference udržitelnosti (EU taxonomie)

    EU taxonomie je regulace, která se aktuálně zaměřuje na aspekty životního prostředí (environment). Obvykle je pohled EU taxonomie ve vztahu k udržitelnosti přísnější nežli pohled nařízení SFDR. Aby byl investiční produkt považován za udržitelný dle EU taxonomie, musí splňovat dvě základní podmínky:
    - Přispívat alespoň k jednomu ze šesti cílů:
    - - Zmírnění změny klimatu
    - - Přechod na cirkulární ekonomiku
    - - Prevence a omezování znečištění
    - - Adaptace na změnu klimatu
    - - Ochrana a obnova ekosystémů a biologické rozmanitosti
    - - Ochrana a udržitelné využívání vodních a mořských zdrojů
    - Nezpůsobovat významné škody v jiných ohledech, a zároveň zajišťovat dodržování základních lidských práv a pracovních standardů.

  • Environmentálně udržitelné investice: 
  • Zohlednění nepříznivých dopadů (PAI)

    Hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti (PAI, Principal Adverse Indicators) informují o konkrétních oblastech, ve kterých je daná investice udržitelná. Faktory udržitelnosti jsou environmentální, sociální a zaměstnanecké aspekty, dodržování lidských práv a boje proti korupci a úplatkářství.

Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.


Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.