Generali Fond nemovitostních akcií (CZK)

 

Základní informace

 • Cena za kus
 • (26. 9. 2023) 0,8878 CZK
 • Roční maximum
 • (2. 2. 2023) 0,9789 CZK
 • Roční minimum
 • (12. 10. 2022) 0,7638 CZK
 • Investiční společnost
 • Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
 • Datum založení
 • 1. 8. 2006
 • Země registrace
 • Česká republika
 • Objem aktiv fondu

Výkonnost fondu

 • Průměrná roční výkonnost
 • Kumulativní výkonnost
 • 1 týden
 • -4,46 %
 • 1 měsíc
 • -1,55 %
 • 3 měsíce
 • 1,44 %
 • 6 měsíců
 • 6,39 %
 • Od počátku roku
 • 3,85 %
 • 1 rok
 • 11,42 %
 • 2 roky
 • -7,43 % p.a.
 • -14,30 %
 • 3 roky
 • 4,31 % p.a.
 • 13,51 %
 • 5 let
 • -0,69 % p.a.
 • -3,38 %
 • 10 let
 • 3,68 % p.a.
 • 43,59 %
 • Od založení (1. 8. 2006)

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Akcie
 • Regionální zaměření
 • Vyspělé i rozvíjející se trhy
  Globální
 • Tematické zaměření
 • Nemovitostní
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • CZK
 • Investiční profil

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie

  Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

 • Dynamické
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 2,34 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 2,20 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 8 let
 • Investiční preference
 • Růst
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
 • Tolerance rizika (SRRI)

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Rizikový profil 6
 • Preference udržitelnosti (SFDR)
 • Neutrální (článek 6)
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Pokročilý
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.


Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.