Generali Fond zlatý (CZK)

 

Základní informace

  • Cena za kus
  • (31. 5. 2023) 0,6934 CZK
  • Roční maximum
  • (4. 5. 2023) 0,7483 CZK
  • Roční minimum
  • (27. 9. 2022) 0,5582 CZK
  • Investiční společnost
  • Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
  • Datum založení
  • 24. 4. 2006
  • Země registrace
  • Česká republika
  • Objem aktiv fondu

Výkonnost fondu

  • Průměrná roční výkonnost
  • Kumulativní výkonnost
  • 1 týden
  • 0,03 %
  • 1 měsíc
  • -4,04 %
  • 3 měsíce
  • 8,96 %
  • 6 měsíců
  • 8,34 %
  • Od počátku roku
  • 5,16 %
  • 1 rok
  • 2,02 %
  • 2 roky
  • -5,90 % p.a.
  • -11,45 %
  • 3 roky
  • 0,83 % p.a.
  • 2,51 %
  • 5 let
  • 4,40 % p.a.
  • 24,02 %
  • 10 let
  • -2,03 % p.a.
  • -18,58 %
  • Od založení (24. 4. 2006)

Investiční zaměření

  • Třída aktiv
  • Smíšená aktiva
  • Regionální zaměření
  • Vyspělé i rozvíjející se trhy
    Globální
  • Tematické zaměření
  • Balancované
    Drahých kovů
  • Dividendová politika
  • Akumulační
  • Měna denominace
  • CZK
  • Investiční profil

Informace o poplatcích a nákladech

  • Poplatková kategorie

    Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

  • Středně rizikové
  • Poplatky za správu

    Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

  • 3,16 %
  • z toho manažerský poplatek
  • 3,00 %

Cílové trhy

  • Investiční horizont
  • min. 8 let
  • Investiční preference
  • Růst
  • Schopnost nést ztráty
  • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
  • Tolerance rizika (SRRI)

    Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

  • Rizikový profil 6
  • Preference udržitelnosti (SFDR)
  • Neutrální (článek 6)
  • Kategorie zákazníka
  • Neprofesionální
    Profesionální
    Způsobilá protistrana
  • Znalosti a zkušenosti
  • Pokročilý
  • Negativní cílový trh
  • Garance bez ztrát
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.


Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.