iKonto PRO úroky (CZK)

Otevřený podílový fond iKonto PRO úroky investuje především do reverzních repooperací, jejichž výnos se bude odvíjet od dvoutýdenní repo sazby ČNB.
 
Reklamní bannery nemohou z objektivních důvodů obsahovat všechny nezbytné informace a prezentované údaje a je proto nutné vyhodnocovat je společně s dále uvedenými zákonnými informacemi, na jejichž základě lze danou investiční službu poptávat.
 

Chcete hned začít investovat?

Před rozhodnutím investovat do podílového fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu (prospektu) fondu. Údaje o minulých kursech a výnosech prezentované v reklamních materiálech nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových fondů může s časem jak stoupat, tak i klesat a Conseq Investment Management, a.s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci. Další informace, sdělení klíčových informací, kopie statutu (prospektu) fondu a poslední výroční a pololetní zprávy můžete (zdarma) získat v sídle společnosti Conseq Investment Management, a.s., nebo na odkazech níže.

Je to jednoduché a vše online

 • Vyplníte vaše osobní údaje, zodpovíte náš investiční a AML dotazník. 
 • Spolu se smlouvu nastavíte i pokyn k nákupu investičních nástrojů. Tím nám dáváte vědět, do čeho a jak chcete investovat peníze, které na smlouvu pošlete.
 • Před podpisem smlouvy budete také potřebovat nahrát fotky dvou dokladů totožnosti a potvrzení o bankovním účtu vedeném na vaše jméno, abychom věděli, že smlouvu uzavíráte opravdu vy.
Investovat do fondu iKonto PRO úroky (CZK)

Před provedením investice věnujte prosím pozornost zákonným informacím, uvedeným na této stránce.

Proč právě iKonto PRO úroky? • optimální volba pro zhodnocení jednorázových vkladů
 • fond investuje především do vkladů a reverzních repooperací, jejichž výnos se bude odvíjet od dvoutýdenní repo sazby ČNB 
 • při současném nastavení základní úrokové sazby ČNB na úrovni 4,75 % lze průběžný výnos fondu očekávat na úrovni 3,9 % p.a. * 
 • vysoká likvidita - v týdenních intervalech (každé úterý) máte možnost získat výnosy nebo celou investovanou částku zpět
 • nízká rizikovost - vyplývající z významného podílu reverzních repo obchodů, operační rizika
 • minimální investice od 200 Kč, maximální investice bez limitu
 • * Cílem fondu je dosahovat zhodnocení na úrovni dvoutýdenní repo sazby ČNB snížené o 0,85 p. b. (zahrnuje očekávané průběžné náklady fondu ve výši cca 0,5 % p.a. a 5% daň z výnosu na úrovni fondu). Jedná se o očekávaný průběžný výnos během roku, který nezahrnuje jednorázový dopad poplatku do rezolučního fondu ve výši 0,15 %, jenž negativně ovlivní výnos fondu na přelomu kalendářního roku. Při dodržení horizontu 1 roku tak očekávaný výnos dosáhne hodnoty 3,75 % (za předpokladu stability sazeb).

Pro koho je fond určen?

 • pro investora, který je konzervativní a hledá investici s minimálním úrokovým rizikem a dobře predikovatelným výnosem
 • pro investora, který hledá alternativu k depozitním vkladům u bank či kampeliček

Kontakt

Pokud máte zájem o bližší informace o fondu iKonto PRO úroky, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese fondy@conseq.cz nebo na telefonním čísle +420 225 988 225.

Základní informace

 • Cena za kus
 • (9. 7. 2024) 1,0518 CZK
 • Roční maximum
 • (9. 7. 2024) 1,0518 CZK
 • Roční minimum
 • (1. 8. 2023) 1,0000 CZK
 • Investiční společnost
 • Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 • Datum založení
 • 1. 8. 2023
 • Země registrace
 • Česká republika
 • Objem fondu
 • 91 174 598,29 CZK
 • Nejbližší termín přijetí pokynu
 • 16. 7. 2024
 • Frekvence obchodních dnů
 • 7

Výkonnost fondu

 • Průměrná roční výkonnost
 • Kumulativní výkonnost
 • 1 týden
 • 0,08 %
 • 1 měsíc
 • 0,40 %
 • 3 měsíce
 • 1,09 %
 • 6 měsíců
 • 2,42 %
 • Od počátku roku
 • 2,62 %
 • 1 rok
 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení (1. 8. 2023)
 • 5,18 %

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Krátkodobé investice
 • Regionální zaměření
 • Středoevropský region
  Středoevropský region
 • Tematické zaměření
 • S dominantní měnou (CZK)
  Specifická země
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • CZK
 • Investiční profil

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie

  Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

 • Kompenzační
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 0,47 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 0,40 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 1 rok
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
 • Tolerance rizika (SRI)
 • Rizikový profil 1
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Základní
  Informovaný
  Pokročilý
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát
 • Investiční preference
 • Růst
  Ochrana
 • Preference udržitelnosti (SFDR)

  Udržitelnou investicí dle nařízení SFDR se rozumí investice do hospodářské činnosti, která přispívá k:
  - environmentálním cílům (Environmental - životní prostředí), jako jsou investice měřené například klčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo
  - k sociálním cílům (Social - sociální aspekty), zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno,
  - dodržují postupy řádné správy a řízení (Governance - řízení), zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.

  Informace o udržitelnosti investice na obecné úrovni lze získat dle postoje investiční společnosti k investování (nařízení SFDR), která v průběhu investičního rozhodování buď:
  - udržitelnost nebere v potaz (Neutrální; článek 6) nebo
  - udržitelnost podporuje, ale není jejím hlavním cílem (Doplňková; článek 8) nebo
  - udržitelnost je jejím hlavním cílem (Hlavní cíl; článek 9).

 • Neutrální (článek 6)
  Udržitelné investice: 0,00 %
 • Preference udržitelnosti (EU taxonomie)

  EU taxonomie je regulace, která se aktuálně zaměřuje na aspekty životního prostředí (environment). Obvykle je pohled EU taxonomie ve vztahu k udržitelnosti přísnější nežli pohled nařízení SFDR. Aby byl investiční produkt považován za udržitelný dle EU taxonomie, musí splňovat dvě základní podmínky:
  - Přispívat alespoň k jednomu ze šesti cílů:
  - - Zmírnění změny klimatu
  - - Přechod na cirkulární ekonomiku
  - - Prevence a omezování znečištění
  - - Adaptace na změnu klimatu
  - - Ochrana a obnova ekosystémů a biologické rozmanitosti
  - - Ochrana a udržitelné využívání vodních a mořských zdrojů
  - Nezpůsobovat významné škody v jiných ohledech, a zároveň zajišťovat dodržování základních lidských práv a pracovních standardů.

 • Environmentálně udržitelné investice: 0,00 %
 • Zohlednění nepříznivých dopadů (PAI)

  Hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti (PAI, Principal Adverse Indicators) informují o konkrétních oblastech, ve kterých je daná investice udržitelná. Faktory udržitelnosti jsou environmentální, sociální a zaměstnanecké aspekty, dodržování lidských práv a boje proti korupci a úplatkářství.

 • Žádné
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.


Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.