JET 2 fond fondů, OPF (CZK)

Investice do průmyslových podniků, které potkáváte každý den.
 

Další informace o fondu

 • Název: JET 2 fond fondů, otevřený podílový fond
 • ISIN: CZ0008475597
 • Druh fondu: Fond kvalifikovaných investorů
 • Měna: CZK
 • Obhospodařovatel, Administrátor: Conseq Funds investiční společnost, a.s. (člen skupiny CONSEQ)
 • Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
 • Minimální výše investice: 1 000 000 CZK, resp. minimálně 100 000 CZK v kombinaci s ostatními FKVI Conseq
 • Vstupní poplatek: Max. 3,1 %
 • Manažerský poplatek: 0,95 % p.a. z průměrné výše NAV fondu
 • Ostatní náklady: Odměna depozitáři, auditorovi (celkem cca 0,5 – 0,7 % p.a.). Výnosy podléhají v rámci fondu dani z příjmů se sazbou daně ve výši aktuálně 5 %.
 • Ostatní výnosy: Veškeré pobídky vyplacené skupině CONSEQ obhospodařovatelem podkladového fondu JET 2 za jeho distribuci.
 • Cílová míra návratnosti pro investora: 10 % p.a. a více (po odečtení všech nákladů a odměn (IRR))*
 • Možnost nákupu: duben - říjen 2018**
 • Investiční horizont: 8 až 10 let
 • Výpočet hodnoty vlastního kapitálu fondu (NAV) a obchodní den: Ročně
 • Prodej před uplynutím investičního horizontu: Obchodní den 1x ročně s mimořádnou výstupní srážkou ve výši 25 % z hodnoty NAV připadající na prodávané podílové listy, pokud klient požádá o odkup před otevřením nebo likvidací podkladového fondu JET 2. Výstupní srážka je příjmem fondu.
 • Výplata výnosů: Možnost prodeje podílových listů k řádnému obchodnímu dni bez výstupní srážky až do výše disponibilních výnosů vyplacených podkladovým fondem JET 2 připadajících na příslušný počet podílových listů ve vlastnictví investora po odečtení nákladů fondu.

* Vychází z dosažených výsledků v historii Jet Investment a očekávaných parametrů investice do podkladového fondu. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.
** Conseq může v případě velkého zájmu investorů ukončit úpis i dříve.

TIP pro Vás: Věděli jste, že do fondů kvalifikovaných investorů můžete investovat i méně, než 1 000 000 Kč? Pokud zainvestujete celkem alespoň 1 mil. CZK do fondů kvalifikovaných investorů administrovaných a obhospodařovaných konkrétní investiční společností (například Conseq), můžete investovat i od menších částek.

Proč JET Investment

 • Investujte do průmyslových podniků, které potkáváte každý den - českého stříbra s dlouholetou tradicí a progresivních odvětví doma i v zahraničí.
 • Vsaďte na osvědčené jméno. O Vaše investice se bude starat zkušený investiční manažer - Igor Fait a Jet Investment.
 • Investiční manažer se může pochlubit dvacetiletou historií úspěšných investic na českém trhu.
 • Fond se bude orientovat na majoritní podíly v malých nebo středních průmyslových podnicích s exportním potenciálem a vyhledávat synergie mezi jednotlivými investicemi navzájem. Zkušení manažeři provedou jejich nutnou restrukturalizaci, aby zvýšili jejich růstový a ziskový potenciál.

Informace o JET 2, Investiční fond a. s.

 • JET 2 FOND FONDŮ INVESTUJE SVÁ AKTIVA PŘEDEVŠÍM DO JET 2, INVESTIČNÍ FOND, A. S.
 • Následovník úspěšného fondu JET 1, který vlastní aktuálně 15 průmyslových firem ve čtyřech evropských zemích a jehož investiční perioda bude končit v roce 2022.
 • Fond kvalifikovaných investorů, který se orientuje na přímé investice do průmyslových podniků v České republice a ve střední Evropě.
 • Investiční horizont 8 až 10 let.

Informace o JET 1, Investiční fond a. s.

111 INVESTORŮ, 3,3 MLD. INVESTIČNÍHO KAPITÁLU, 40 % VKLAD PARTNERŮ, 15 NOVÝCH PODNIKŮ, 4 EVROPSKÉ ZEMĚ, 16 % IRR P.A. ZA DVA ROKY

 • FOND JET 2 FOND FONDŮ NAVAZUJE NA ÚSPĚCHY FONDU JET 1, INVESTIČNÍ FOND, A. S.
 • Fond Jet 1 v roce 2015 navázal na úspěšné fungování společnosti Jet Investment, a. s.
 • Za dva roky své činnosti uskutečnil 11 nových akvizic v cílové skupině průmyslových podniků.
 • Finance externích investorů pomohly zkušeným manažerům fondu realizovat strategicky významné akvizice.
 • Fond již ukončil svolávání peněz, celkově zainvestoval 96 % z celkových závazků investorů.
 • Dosažená výkonnost fondu JET 1 je doposud 16 % p.a.
 • V portfoliu jsou známé firmy - PBS INDUSTRY Group, HOECKLE POLDI Group, MSV Metal Group, LESS Group, COMPOSITE Group nebo PAYMENT4U.

Proč investovat do JET 2 fondu fodů

 • Transakční jednoduchost a transparentnost - investor nemá žádné starosti s transakční dokumentací související s podkladovým fondem a správou investice. K nákupu podílových listů postačuje standardní smluvní dokumentace CONSEQ (tzv. „Classic Invest“).
 • Možnost investovat do aktiva, ke kterému mají jinak přístup jen velcí investoři - možnost investovat i méně než 1 mil. CZK v kombinaci s ostatními fondy kvalifikovaných investorů Conseq; minimální investice je v tomto případě 100 000 CZK.
 • Férový manažerský poplatek fondu a nízká celková nákladovost fondu - veškeré odměny inkasované od obhospodařovatele skupinou Conseq za distribuci podkladového fondu budou „vráceny“ do fondu a budou tak představovat jeho výnos; celkovou nákladovost JET 2 fondu fondů očekáváme pouze o 0,5 až 0,7 % p.a. nad náklady podkladového fondu.
 • Možnost výplaty výnosů - podílníci mají v rámci pravidelných obchodních dnů možnost přístupu k výnosům vyplaceným podkladovým fondem připadajícím na jejich počet podílových listů bez aplikace výstupní přirážky.
 • Poskytování služeb administrátora a dohled Conseq nad hospodařením podkladového fondu.

Hlavní rizika investice

 • Riziko nenaplnění projektovaného zhodnocení podkladového fondu (nepříznivý makroekonomický vývoj; nepříznivá situace v odvětvích, ve kterých se nacházejí cílové investice; nepříznivá situace jednotlivých cílových investic).
 • Riziko jiné výkonnosti fondu ve srovnání s podkladovým fondem (s ohledem na vkladovou povinnost po částech podkladového fondu bude část portfolia JET 2 fondu fondů v likvidních investičních instrumentech, což způsobí nesoulad jeho výkonnosti s podkladovým fondem).
 • Riziko nemožnosti dodržení investičního horizontu ze strany investora a nutnost ukončit investici s vysokou výstupní srážkou (bude-li investor potřebovat převést svou investici zpět před vypršením investičního horizontu, bude jeho odkup zatížený vysokou výstupní srážkou nebo to nebude možné vůbec).

Důležitá upozornění

Před rozhodnutím investovat do podílového fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu (prospektu) fondu. Informace uvedené v této zprávě mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Údaje o minulých kursech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových fondů může s časem jak stoupat, tak i klesat a Conseq Investment Management, a.s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci. Další informace, sdělení klíčových informací, kopie statutu (prospektu) fondu a poslední výroční a pololetní zprávy můžete (zdarma) získat v sídle společnosti Conseq Investment Management, a.s., nebo na www.conseq.cz.

Základní informace

 • Cena za kus
 • (30. 6. 2022) 1,5630 CZK
 • Roční maximum
 • (30. 6. 2022) 1,5630 CZK
 • Roční minimum
 • (30. 6. 2021) 1,2823 CZK
 • Investiční společnost
 • Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 • Datum založení
 • 5. 4. 2018
 • Země registrace
 • Česká republika
 • Objem aktiv fondu
 • 1 237 100 309,19 CZK

Výkonnost fondu

 • Průměrná roční výkonnost
 • Kumulativní výkonnost
 • 1 týden
 • 1 měsíc
 • 3 měsíce
 • 6 měsíců
 • Od počátku roku
 • 1 rok
 • 21,89 %
 • 2 roky
 • 12,54 % p.a.
 • 26,66 %
 • 3 roky
 • 15,66 % p.a.
 • 54,72 %
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení (5. 4. 2018)

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Alternativní investice
 • Regionální zaměření
 • Středoevropský region
  Středoevropský region
 • Tematické zaměření
 • Fond Fondů
  Fondy kvalifikovaných investorů
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • CZK
 • Investiční profil
 • Dynamický profil

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie

  Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

 • Dynamické
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 2,52 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 0,95 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 8 let
 • Investiční preference
 • Růst
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
 • Tolerance rizika (SRRI)

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Rizikový profil 7
 • Preference udržitelnosti (SFDR)
 • Neutrální (článek 6)
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Pokročilý
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.


Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.