JET 3 fond fondů, OPF (CZK)

Fond je uzavřen pro nové nákupy.
 

Informace o fondu JET 3 fond fondů

 • Název: JET 3 fond fondů, otevřený podílový fond
 • ISIN: CZ0008477189
 • Investiční horizont: 10 let (+2 roky ochranná lhůta)
 • První upisovací období: 29. 4. 2022 – 29. 7. 2022 s upisovacím kurzem 1 CZK/podílový list
 • Mimořádné obchodní dny: Předpokládáme k datům 31. 8. 2022, 30. 9. 2022 a 31. 10. 2022
 • Druh fondu: Fond kvalifikovaných investorů
 • Měna: CZK
 • Obhospodařovatel, administrátor: Conseq Funds investiční společnost, a.s. (člen skupiny CONSEQ)
 • Depozitář: Conseq Investment Management, a.s.
 • Minimální výše investice: 1 000 000 CZK, resp. minimálně 100 000 CZK v kombinaci s ostatními FKvI Conseq
 • Vstupní poplatek: max. 3,1 %
 • Manažerský poplatek: max. 0,95 % p.a. z průměrné výše NAV fondu
 • Ostatní náklady: Odměna depozitáři, auditorovi (celkem cca 0,5 – 0,7 % p.a.). Výnosy podléhají v rámci fondu dani z příjmů se sazbou daně ve výši aktuálně 5 %.
 • Ostatní výnosy: Veškeré pobídky vyplacené skupině CONSEQ obhospodařovatelem podkladového fondu JET 3 za jeho distribuci.
 • Cílová míra návratnosti pro investora: 10 % p.a. a více (po odečtení všech nákladů a odměn (IRR))*
 • Možnost nákupu: duben - červenec 2022**
 • Výpočet hodnoty vlastního kapitálu fondu (NAV) a obchodní den: Pololetně
 • Prodej před uplynutím investičního horizontu: Obchodní den 2x ročně s mimořádnou výstupní srážkou ve výši 50 % z hodnoty NAV připadající na prodávané podílové listy, pokud klient požádá o odkup před otevřením, povinným odkupem nebo likvidací Podkladového fondu JET 3. Výstupní srážka je příjmem Fondu.
* Vychází z dosažených výsledků v historii Jet Investment a očekávaných parametrů investice do podkladového fondu. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.
** Conseq může v případě velkého zájmu investorů ukončit úpis i dříve.


TIP pro Vás: Věděli jste, že do fondů kvalifikovaných investorů můžete investovat i méně, než 1 000 000 Kč? Pokud zainvestujete celkem alespoň 1 mil. CZK do fondů kvalifikovaných investorů administrovaných a obhospodařovaných konkrétní investiční společností (například Conseq), můžete investovat i od menších částek.

Proč Jet Investment?

 • Investujte do průmyslových podniků, které potkáváte každý den - českého stříbra s dlouholetou tradicí a progresivních odvětví doma i v zahraničí.
 • Vsázíte na osvědčené jméno. O Vaše investice se bude starat zkušený investiční manažer - Igor Fait a tým Jet Investment.
 • Investiční manažer se může pochlubit pětadvacetiletou historií úspěšných investic na českém trhu.
 • Fond se bude orientovat na majoritní podíly v malých nebo středních průmyslových podnicích s exportním potenciálem a vyhledávat synergie mezi jednotlivými investicemi navzájem. Zkušení manažeři provedou jejich nutnou restrukturalizaci, aby zvýšili jejich růstový a ziskový potenciál.

Proč investovat do JET 3 fondu fondů

 • Transakční jednoduchost a transparentnost - investor nemá žádné starosti s transakční dokumentací související s podkladovým fondem a správou investice. K nákupu podílových listů postačuje standardní smluvní dokumentace CONSEQ (tzv. „Classic Invest“).
 • Možnost investovat do aktiva, ke kterému mají jinak přístup jen velcí investoři - možnost investovat i méně než 1 mil. CZK v kombinaci s ostatními fondy kvalifikovaných investorů Conseq; minimální investice je v tomto případě 100 000 CZK.
 • Férový manažerský poplatek fondu a nízká celková nákladovost fondu - veškeré odměny inkasované od obhospodařovatele skupinou Conseq za distribuci podkladového fondu budou „vráceny“ do fondu a budou tak představovat jeho výnos; celkovou nákladovost JET 3 fondu fondů očekáváme pouze o 0,5 až 0,7 % p.a. nad náklady podkladového fondu.
 • Možnost výplaty výnosů - podílníci mají v rámci pravidelných obchodních dnů možnost přístupu k výnosům vyplaceným podkladovým fondem připadajícím na jejich počet podílových listů bez aplikace výstupní přirážky.
 • Poskytování služeb administrátora a dohled Conseq nad hospodařením podkladového fondu.

Hlavní rizika investice

 • Riziko nenaplnění projektovaného zhodnocení podkladového fondu (nepříznivý makroekonomický vývoj; nepříznivá situace v odvětvích, ve kterých se nacházejí cílové investice; nepříznivá situace jednotlivých cílových investic).
 • Riziko jiné výkonnosti fondu ve srovnání s podkladovým fondem (s ohledem na vkladovou povinnost po částech podkladového fondu bude část portfolia JET 3 fondu fondů v likvidních investičních instrumentech, což způsobí nesoulad jeho výkonnosti s podkladovým fondem).
 • Riziko nemožnosti dodržení investičního horizontu ze strany investora a nutnost ukončit investici s vysokou výstupní srážkou (bude-li investor potřebovat převést svou investici zpět před vypršením investičního horizontu, bude jeho odkup zatížený vysokou výstupní srážkou nebo to nebude možné vůbec).

Informace o JET 1, Investiční fond a. s.

111 INVESTORŮ, 3,3 MLD. INVESTIČNÍHO KAPITÁLU, 40 % VKLAD PARTNERŮ JET, 12 ZAINVESTOVANÝCH PROJEKTŮ, 4 EVROPSKÉ ZEMĚ, 11 % IRR P.A. ZA SEDM LET
 • Fond JET 1 v roce 2015 navázal na úspěšné fungování společnosti Jet Investment, a. s.
 • Za dva roky své činnosti uskutečnil 11 nových akvizic v cílové skupině průmyslových podniků a řadu velmi úspěšných divestic.
 • Finance externích investorů pomohly zkušeným manažerům fondu realizovat strategicky významné akvizice.
 • Portfolio fondu tvořily známé firmy - PBS INDUSTRY Group, MSV Metal Group, LESS Group nebo PAYMENT4U.
 • Portfolio fondu nyní sestává z COMPOSITE Group (skupina tvořena společnostmi Kordcarbon a Fiberpreg) a strojírenských skupin HOECKLE POLDI Group a BENVIG.

Informace o JET 2, Investiční fond a. s.

160 INVESTORŮ, 4 MLD. INVESTIČNÍHO KAPITÁLU, 15 % VKLAD PARTNERŮ JET, 67,7 % IRR P.A. ZA TŘI ROKY

 • Fond JET 2 fond fondů investuje svá aktiva především do JET 2, investiční fond, a. s.
 • Fond JET 2 fond fondů navazuje na úspěchy fondu JET 1, investiční fond, a. s.
 • Následovník úspěšného fondu JET 1, který vlastnil až 15 průmyslových firem ve čtyřech evropských zemích a jehož investiční perioda končí v roce 2022.
 • Fond kvalifikovaných investorů, který se orientuje na přímé investice do průmyslových podniků v České republice a ve střední Evropě.
 • Investiční horizont 8 až 10 let (končí v roce 2026)
 • V současné chvíli je portfolio fondu tvořeno úspěšnými společnostmi ze skupin TEDOM a 2 JCP a nově také polský Rockfin či německý tiskárenský holding eds.group.
 

Kontakt

Pokud máte zájem o bližší informace o fondu JET 3 fond fondů, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese wm@conseq.cz nebo na telefonním čísle +420 225 988 200.

Základní informace

 • Cena za kus
 • (31. 12. 2023) 1,0791 CZK
 • Roční maximum
 • (31. 12. 2023) 1,0791 CZK
 • Roční minimum
 • (31. 12. 2022) 1,0222 CZK
 • Investiční společnost
 • Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 • Datum založení
 • 29. 4. 2022
 • Země registrace
 • Česká republika
 • Objem fondu
 • 706 896 696,90 CZK
 • Nejbližší termín přijetí pokynu
 • 31. 12. 2024
 • Frekvence obchodních dnů
 • 180

Výkonnost fondu

 • Průměrná roční výkonnost
 • Kumulativní výkonnost
 • 1 týden
 • 1 měsíc
 • 3 měsíce
 • 6 měsíců
 • 2,80 %
 • Od počátku roku
 • 5,57 %
 • 1 rok
 • 5,57 %
 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení (29. 4. 2022)

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Alternativní investice
 • Regionální zaměření
 • Středoevropský region
  Středoevropský region
 • Tematické zaměření
 • Fond Fondů
  Fondy kvalifikovaných investorů
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • CZK
 • Investiční profil
 • Dynamický profil

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie

  Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

 • Dynamické
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 1,15 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 0,95 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 8 let
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
 • Tolerance rizika (SRI)
 • Rizikový profil 6
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Pokročilý
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát
 • Investiční preference
 • Růst
 • Preference udržitelnosti (SFDR)

  Udržitelnou investicí dle nařízení SFDR se rozumí investice do hospodářské činnosti, která přispívá k:
  - environmentálním cílům (Environmental - životní prostředí), jako jsou investice měřené například klčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo
  - k sociálním cílům (Social - sociální aspekty), zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno,
  - dodržují postupy řádné správy a řízení (Governance - řízení), zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.

  Informace o udržitelnosti investice na obecné úrovni lze získat dle postoje investiční společnosti k investování (nařízení SFDR), která v průběhu investičního rozhodování buď:
  - udržitelnost nebere v potaz (Neutrální; článek 6) nebo
  - udržitelnost podporuje, ale není jejím hlavním cílem (Doplňková; článek 8) nebo
  - udržitelnost je jejím hlavním cílem (Hlavní cíl; článek 9).

 • Neutrální (článek 6)
  Udržitelné investice: 0,00 %
 • Preference udržitelnosti (EU taxonomie)

  EU taxonomie je regulace, která se aktuálně zaměřuje na aspekty životního prostředí (environment). Obvykle je pohled EU taxonomie ve vztahu k udržitelnosti přísnější nežli pohled nařízení SFDR. Aby byl investiční produkt považován za udržitelný dle EU taxonomie, musí splňovat dvě základní podmínky:
  - Přispívat alespoň k jednomu ze šesti cílů:
  - - Zmírnění změny klimatu
  - - Přechod na cirkulární ekonomiku
  - - Prevence a omezování znečištění
  - - Adaptace na změnu klimatu
  - - Ochrana a obnova ekosystémů a biologické rozmanitosti
  - - Ochrana a udržitelné využívání vodních a mořských zdrojů
  - Nezpůsobovat významné škody v jiných ohledech, a zároveň zajišťovat dodržování základních lidských práv a pracovních standardů.

 • Environmentálně udržitelné investice: 0,00 %
 • Zohlednění nepříznivých dopadů (PAI)

  Hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti (PAI, Principal Adverse Indicators) informují o konkrétních oblastech, ve kterých je daná investice udržitelná. Faktory udržitelnosti jsou environmentální, sociální a zaměstnanecké aspekty, dodržování lidských práv a boje proti korupci a úplatkářství.

 • Žádné
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.


Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.