Allianz Euro Bond (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (22.1.2021) 17,7800 EUR
 • Ročné maximum
 • (11.12.2020) 17,9100 EUR
 • Ročné minimum
 • (25.3.2020) 16,6900 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
 • Dátum založenia
 • 23.4.2003
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Dlhopisy
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • S dominantnou menou (EUR)
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Konzervatívne
 • Poplatky za správu

  Poplatky hradené z majetku fondu v priebehu roka (Ongoing charges) - Ukazovateľ je tvorený manažérskym poplatkom a ostatnými prevádzkovými nákladmi (na depozitára, audítora, bankové poplatky atď.). Hodnota fondu je uvádzaná už po zaúčtovaní poplatkov za správu.

 • 1,03 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 0,75 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
  Ochrana
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika

  Ukazovateľ SRRI alebo interný ukazovateľ využívajúci rovnaký algoritmus výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádza volatilitu hodnoty investičného nástroja v mene nástroja, a teda jeho rizikovosť v čase. SRRI môže dosahovať hodnôt 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie riziko). Vychádza z právnych predpisov v súvislosti s Európskou smernicou UCITS IV. Ukazovateľ vyjadruje historický vývoj hodnoty investície, nie je možné ho teda považovať za indikátor budúceho vývoja. V dokumente Oznámenie kľúčových informácií môžu niektoré fondy uvádzať hodnotu SRI podľa regulácie PRIIPs. Hodnoty týchto dvoch ukazovateľov sa od seba z dôvodu odlišného algoritmu výpočtu môžu líšiť.

 • Rizikový profil 3
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -0,39 %
 • 1 mesiac
 • -0,56 %
 • 3 mesiaca
 • 0,45 %
 • 6 mesiacov
 • 1,77 %
 • Od začiatku roku
 • -0,56 %
 • 1 rok
 • 3,55 %
 • 2 roky
 • 10,09 %
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia (23.4.2003)

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 4,92 %
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia (23.4.2003)
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.