NN (L) Global Real Estate X (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (29.7.2021) 1528,3500 EUR
 • Ročné maximum
 • (23.7.2021) 1535,0200 EUR
 • Ročné minimum
 • (28.10.2020) 1145,0100 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • NN (L) - NN Investment Partners
 • Dátum založenia
 • 5.6.2006
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Sektorové
  Nehnuteľnosti
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória

  Poplatkové kategórie Dynamické, Stredne rizikové, Konzervatívne a Krátkodobé sú špecifikované v sadzobníku. Investičné nástroje zaradené v Kompenzačnej poplatkovej kategórii nemajú aplikovaný vstupný poplatok, ale sú zaťažené vyššími priebežnými nákladmi.

 • Dynamické
 • Poplatky za správu

  Poplatky hradené z majetku fondu v priebehu roka (Ongoing charges) - Ukazovateľ je tvorený manažérskym poplatkom a ostatnými prevádzkovými nákladmi (na depozitára, audítora, bankové poplatky atď.). Hodnota fondu je uvádzaná už po zaúčtovaní poplatkov za správu.

 • 2,09 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,80 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika

  Ukazovateľ SRRI alebo interný ukazovateľ využívajúci rovnaký algoritmus výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádza volatilitu hodnoty investičného nástroja v mene nástroja, a teda jeho rizikovosť v čase. SRRI môže dosahovať hodnôt 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie riziko). Vychádza z právnych predpisov v súvislosti s Európskou smernicou UCITS IV. Ukazovateľ vyjadruje historický vývoj hodnoty investície, nie je možné ho teda považovať za indikátor budúceho vývoja. V dokumente Oznámenie kľúčových informácií môžu niektoré fondy uvádzať hodnotu SRI podľa regulácie PRIIPs. Hodnoty týchto dvoch ukazovateľov sa od seba z dôvodu odlišného algoritmu výpočtu môžu líšiť.

 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý
 • Negatívny cieľový trh
 • Garancia bez strát

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,14 %
 • 1 mesiac
 • 3,70 %
 • 3 mesiace
 • 8,75 %
 • 6 mesiacov
 • 21,68 %
 • Od začiatku roku
 • 20,56 %
 • 1 rok
 • 28,04 %
 • 2 roky
 • 2,95 %
 • 3 roky
 • 14,68 %
 • 5 rokov
 • 1,63 %
 • 10 rokov
 • 72,32 %
 • Od založenia (5.6.2006)

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 1,46 %
 • 3 roky
 • 4,67 %
 • 5 rokov
 • 0,32 %
 • 10 rokov
 • 5,59 %
 • Od založenia (5.6.2006)
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.