NN (L) Greater China Equity X (USD)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (22.1.2021) 2022,8900 USD
 • Ročné maximum
 • (22.1.2021) 2022,8900 USD
 • Ročné minimum
 • (19.3.2020) 1032,1700 USD
 • Investičná spoločnosť
 • NN (L) - NN Investment Partners
 • Dátum založenia
 • 30.8.1999
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Rozvíjajúce sa trhy
  Ázia (bez Japonska)
 • Tématické zameranie
 • Špecifické krajiny
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • USD

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu

  Poplatky hradené z majetku fondu v priebehu roka (Ongoing charges) - Ukazovateľ je tvorený manažérskym poplatkom a ostatnými prevádzkovými nákladmi (na depozitára, audítora, bankové poplatky atď.). Hodnota fondu je uvádzaná už po zaúčtovaní poplatkov za správu.

 • 2,40 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 2,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika

  Ukazovateľ SRRI alebo interný ukazovateľ využívajúci rovnaký algoritmus výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádza volatilitu hodnoty investičného nástroja v mene nástroja, a teda jeho rizikovosť v čase. SRRI môže dosahovať hodnôt 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie riziko). Vychádza z právnych predpisov v súvislosti s Európskou smernicou UCITS IV. Ukazovateľ vyjadruje historický vývoj hodnoty investície, nie je možné ho teda považovať za indikátor budúceho vývoja. V dokumente Oznámenie kľúčových informácií môžu niektoré fondy uvádzať hodnotu SRI podľa regulácie PRIIPs. Hodnoty týchto dvoch ukazovateľov sa od seba z dôvodu odlišného algoritmu výpočtu môžu líšiť.

 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 7,22 %
 • 1 mesiac
 • 22,14 %
 • 3 mesiaca
 • 27,87 %
 • 6 mesiacov
 • 32,46 %
 • Od začiatku roku
 • 17,22 %
 • 1 rok
 • 51,34 %
 • 2 roky
 • 91,88 %
 • 3 roky
 • 60,40 %
 • 5 rokov
 • 164,81 %
 • 10 rokov
 • 148,85 %
 • Od založenia (30.8.1999)

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 38,52 %
 • 3 roky
 • 17,06 %
 • 5 rokov
 • 21,50 %
 • 10 rokov
 • 9,55 %
 • Od založenia (30.8.1999)
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.