Conseq Repofond

 

Proč investovat do Conseq Repofond?

 • fond investuje především do vkladů a reverzních repooperací, jejichž výnos se bude odvíjet od dvoutýdenní repo sazby ČNB - po změně repo sazby v podstatě okamžitě reaguje i dosahovaný výnos fondu
 • při současném nastavení základní úrokové sazby ČNB na úrovni 7 % lze průběžný výnos fondu očekávat na úrovni 6,25 % p.a. * 
 • vysoká likvidita - v týdenních intervalech (každé úterý) máte možnost získat výnosy nebo celou investovanou částku zpět
 • nízká rizikovost - rizika vyplývající z významného podílu reverzních repo obchodů, operační rizika
 • minimální jednorázová investice od 10 tis. Kč, případně následná investice od 500 Kč
 • nákup fondu lze zřídit jednoduše přes smlouvu Classic Invest
 • * Cílem fondu je dosahovat zhodnocení na úrovni dvoutýdenní repo sazby ČNB snížené o 0,75 p. b. (zahrnuje očekávané průběžné náklady fondu ve výši cca 0,4 % p.a. a 5% daň z výnosu na úrovni fondu). Jedná se o očekávaný průběžný výnos během roku, který nezahrnuje jednorázový dopad poplatku do rezolučního fondu ve výši 0,2 %, jenž negativně ovlivní výnos fondu na přelomu kalendářního roku. Při dodržení horizontu 1 roku tak očekávaný výnos dosáhne hodnoty 6,05 % (za předpokladu stability sazeb).

Pro koho je fond určen?

 • pro investora, který je konzervativní a hledá investici s minimálním úrokovým rizikem a dobře predikovatelným výnosem
 • pro investora, který hledá alternativu k depozitním vkladům u bank či kampeliček
 • pro investora, který je ochoten držet investici alespoň 1 rok

Kontakt

Pokud máte zájem o bližší informace o fondu Conseq Repofond, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese fondy@conseq.cz nebo na telefonním čísle +420 225 988 225.

Chcete hned začít investovat? Je to jednoduché a vše online. K uzavření smlouvy budete potřebovat vyplnit formulář smlouvy online, nahrát fotky dvou dokladů totožnosti a potvrzení o bankovním účtu vedeném na vaše jméno. Sjednat smlouvu online

Důležitá upozornění

Před rozhodnutím investovat do podílového fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu (prospektu) fondu. Informace uvedené v této zprávě mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Údaje o minulých kursech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových fondů může s časem jak stoupat, tak i klesat a Conseq Investment Management, a.s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci. Další informace, sdělení klíčových informací, kopie statutu (prospektu) fondu a poslední výroční a pololetní zprávy můžete (zdarma) získat v sídle společnosti Conseq Investment Management, a.s., nebo na www.conseq.cz.

Základní informace

 • Cena za kus
 • (23. 5. 2023) 1,0540 CZK
 • Roční maximum
 • (23. 5. 2023) 1,0540 CZK
 • Roční minimum
 • (12. 7. 2022) 1,0000 CZK
 • Investiční společnost
 • Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 • Datum založení
 • 12. 7. 2022
 • Země registrace
 • Česká republika
 • Objem aktiv fondu
 • 5 382 964 677,37 CZK

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Krátkodobé investice
 • Regionální zaměření
 • Středoevropský region
  Středoevropský region
 • Tematické zaměření
 • Peněžní trh
  S dominantní měnou (CZK)
  Specifická země
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • CZK
 • Investiční profil

  Posouzení vhodnosti pro fondy kvalifikovaných investorů.

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie

  Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

 • Krátkodobé
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 0,36 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 0,30 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 1 rok
 • Investiční preference
 • Růst
  Ochrana
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
 • Tolerance rizika (SRRI)

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Rizikový profil 1
 • Preference udržitelnosti (SFDR)
 • Neutrální (článek 6)
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Základní
  Informovaný
  Pokročilý
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • 0,12 %
 • 1 měsíc
 • 0,61 %
 • 3 měsíce
 • 1,58 %
 • 6 měsíců
 • 3,03 %
 • Od počátku roku
 • 2,44 %
 • 1 rok
 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení (12. 7. 2022)
 • 5,40 %

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení (12. 7. 2022)
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.


Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.