Poplatky a sazebníky

S investicemi do podílových listů je spojeno několik typů poplatků:

 • vstupní poplatky
 • manažerské poplatky
 • ostatní poplatky a náklady

Vstupní poplatky jsou stanovovány procentním podílem z investované částky, příp. u pravidelných investic z částky plánovaných vkladů za celou dobu programu (v takovém případě je aplikovaná zvýhodněná sazba vstupního poplatku), a jsou strženy při realizaci investice. Sazba poplatku je stanovena sazebníkem pro každý produkt zvlášť a odvíjí se od výše investované částky a typu fondu / portfolia.

Manažerské poplatky (odměna investičního manažera za obhospodařování fondu / portfolia) jsou stanoveny procentním podílem z průměrného ročního objemu investice a jsou z hodnoty investice průběžně strhávány po celou dobu jejího trvání.

Další poplatky již tvoří náklady třetích stran související s konkrétní investicí, typicky tedy poštovné, poplatek do garančního fondu obchodníků s cennými papíry, poplatek za platbu v cizí měně nebo za expresní platbu.


Náklady spojené s poskytováním údajů z evidence investičních nástrojů

S poskytnutím údajů z evidence investičních nástrojů oprávněné osobě je v souladu s § 115 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a vyhláškou č. 212/2010 Sb., o způsobu stanovení výše vynaložených věcných nákladů a způsobu jejich úhrady při poskytování údajů centrálním depozitářem a osobou, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, spojena úhrada vynaložených věcných nákladů ve výši stanovené podle platného a účinného sazebníku úhrad nákladů centrálního depozitáře. Aktuální výše úhrady činí 820,- Kč bez DPH za poskytnutí údajů z evidence k 1 osobě (včetně negativní informace, pokud k osobě nejsou v evidenci vedeny žádné údaje).Sazebník platný od 1. 6. 2018 - verze Saz-CCI-1806

V případě nesouladu Sazebníku se sazbami vstupních poplatků definovanými Prospekty Fondů se použijí sazby dle Sazebníku.

STANDARDNÍ SAZBY VSTUPNÍCH POPLATKŮ
Investiční nástroje Hrubá částka Jednorázového pokynu nebo Trvalého pokynu s nepředplaceným vstupním poplatkem
0 až 349 999 Kč 350 000 až 999 999 Kč 1 000 000 Kč a více
Dynamické 5,00 % 4,10 % 3,10 %
Středně rizikové 4,00 % 3,35 % 2,55 %
Konzervativní 2,50 % 2,05 % 1,55 %
Krátkodobé 0,50 % 0,40 % 0,30 %

Dynamické – typicky nástroje akciové, komoditní, smíšené dynamické a nástroje fondů kvalifikovaných investorů
Středně rizikové – typicky nástroje smíšené vyvážené, flexibilní, chráněné a s cílovým datem, dále nástroje nemovitostní a alternativní
Konzervativní – typicky nástroje dluhopisové a smíšené konzervativní
Krátkodobé – typicky nástroje krátkodobých investic a peněžního trhu

 

ZVÝHODNĚNÉ SAZBY PŘEDPLACENÝCH VSTUPNÍCH POPLATKŮ

Plánovaná cílová doba (počet let)

Hrubá měsíční částka k investování 
Menší než 5 000 Kč 5 000 Kč až 14 999 Kč 15 000 Kč a více
Dynamické Investiční nástroje
2 až 9 4,60 % 4,35 % 4,10 %
10 až 19 4,10 % 3,85 % 3,60 %
20 a více 3,60 % 3,35 % 3,10 %
Středně rizikové Investiční nástroje
2 až 9 3,70 % 3,50 % 3,30 %
10 až 19 3,30 % 3,10 % 2,90 %
20 a více 2,90 % 2,65 % 2,45 %
Konzervativní Investiční nástroje
2 až 9 2,30 % 2,20 % 2,05 %
10 až 19 2,05 % 1,95 % 1,80 %
20 a více 1,80 % 1,70 % 1,55 %
Krátkodobé Investiční nástroje
2 až 9 0,45 % 0,43 % 0,40 %
10 až 19 0,40 % 0,38 % 0,35 %
20 a více 0,35 % 0,33 % 0,30 %

Předplacený vstupní poplatek je nevratný. Nevyužití Cílové částky (předčasným ukončením Smlouvy či neuhrazením sjednaných vkladů) může mít za následek, že varianta předplaceného poplatku může být vzhledem ke skutečně uhrazeným vkladům relativně nákladnější. Předplacený vstupní poplatek lze předplatit z Cílové částky odpovídající součtu pravidelných vkladů po dobu max. 35 let, nejdéle však do 70 let věku Klienta.

 

POPLATKY ZA OBSTARÁNÍ PRODEJE
Jednorázový pokyn k prodeji 0,00 Kč
Trvalý pokyn k prodeji 0,00 Kč

V případě Investičních nástrojů, které mají definováno datum splatnosti, tedy zejména zajištěné fondy, dluhopisy, strukturované dluhopisy či certifikáty, může být při prodeji před splatností účtován poplatek za prodej, a to až do výše 5% z objemu prodeje. Konkrétní výše poplatku je součástí emisních podmínek daného Investičního nástroje, které má Klient k dispozici v sídle Obchodníka nebo na jeho internetových stránkách.

 

NÁKLADY A OSTATNÍ POPLATKY 
Potvrzení obchodů a výpis o stavu Investičního účtu odeslané s využitím prostředků komunikace na dálku 0,00 Kč
Potvrzení obchodů a výpis o stavu Investičního účtu odeslané s využitím poskytovatele poštovních služeb 15,00 Kč

S poskytnutím investiční služby mohou být spojeny další náklady (např. náklady zahraničního platebního styku), které mohou být přeúčtovány Klientovi.

 

Minimální objemy Pokynů, minimální zůstatek Investičního účtu a minimální doba trvání Trvalého pokynu

JEDNORÁZOVÉ POKYNY 
První Jednorázový pokyn k nákupu 10.000,- Kč / ISIN
Následný Jednorázový pokyn k nákupu 500,- Kč / ISIN
Jednorázový pokyn k prodeji 1.000,- Kč / ISIN
Minimální zůstatek Investičního účtu 10.000,- Kč / ISIN
TRVALÉ POKYNY (PRAVIDELNÉ INVESTICE ČI VÝBĚRY) 
Trvalý pokyn k nákupu

500,- Kč měsíčně / ISIN

1.000,- Kč čtvrtletně / ISIN

Trvalý pokyn k prodeji 500,- Kč měsíčně / ISIN
Minimální doba trvání Trvalého pokynu 2 roky

Další sazebníky

  Penze

  V uvedeném sazebníku naleznete seznam a výši všech poplatků, souvisejících se smlouvou o penzijním spoření Zenit, jako poplatky účtované penzijní společností, poplatky za poskytnutí garance či poplatky za pojištění.

  Zeptejte se nás

  Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.