Poplatky a sazebníky

S investicemi do podílových listů je spojeno několik typů poplatků:

 • vstupní poplatky
 • manažerské poplatky
 • ostatní poplatky a náklady

Vstupní poplatky jsou stanovovány procentním podílem z investované částky, příp. u pravidelných investic z částky plánovaných vkladů za celou dobu programu (v takovém případě je aplikovaná zvýhodněná sazba vstupního poplatku), a jsou strženy při realizaci investice. Sazba poplatku je stanovena sazebníkem pro každý produkt zvlášť a odvíjí se od výše investované částky a typu fondu / portfolia.

Manažerské poplatky (odměna investičního manažera za obhospodařování fondu / portfolia) jsou stanoveny procentním podílem z průměrného ročního objemu investice a jsou z hodnoty investice průběžně strhávány po celou dobu jejího trvání.

Další poplatky již tvoří náklady třetích stran související s konkrétní investicí, typicky tedy poštovné, poplatek do garančního fondu obchodníků s cennými papíry, poplatek za platbu v cizí měně nebo za expresní platbu.


Náklady spojené s poskytováním údajů z evidence investičních nástrojů

S poskytnutím údajů z evidence investičních nástrojů oprávněné osobě je v souladu s § 115 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a vyhláškou č. 212/2010 Sb., o způsobu stanovení výše vynaložených věcných nákladů a způsobu jejich úhrady při poskytování údajů centrálním depozitářem a osobou, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, spojena úhrada vynaložených věcných nákladů ve výši stanovené podle platného a účinného sazebníku úhrad nákladů centrálního depozitáře. Aktuální výše úhrady činí 820,- Kč bez DPH za poskytnutí údajů z evidence k 1 osobě (včetně negativní informace, pokud k osobě nejsou v evidenci vedeny žádné údaje).


Sazebníky produktů - smlouvy o obstarání

V případě nesouladu Sazebníku se sazbami vstupních poplatků definovanými Prospekty Fondů se použijí sazby dle Sazebníku.


Další sazebníky

  Penze

  V uvedeném sazebníku naleznete seznam a výši všech poplatků, souvisejících se smlouvou o penzijním spoření Zenit, jako poplatky účtované penzijní společností, poplatky za poskytnutí garance či poplatky za pojištění.

  Zeptejte se nás

  Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.