13. 10. 2019 - Oznámení o schválení přeměny obhospodařovaných fondů

  Dne 11. 1. 2019 bylo oznámeno rozhodnutí společnosti Conseq Funds investiční společnost, a.s. („Obhospodařovatel“) o přeměně jí obhospodařovaných fondů:

  13. 10. 2019 - Oznámení o schválení přeměny obhospodařovaných fondů

   

   

   

  • Active Invest Progressive, otevřený podílový fond a
  • Conseq Polských dluhopisů, otevřený podílový fond
  • (dále jen „Zanikající fondy“)

  na dva samostatné podfondy nově založené Conseq Funds SICAV, a.s. s proměnným základním kapitálem („CFIS SICAV“):

  • Conseq Active Invest Dynamický, podfond Conseq Funds SICAV a
  • Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV.

  Dne 14. 9. 2019 udělila Česká národní banka povolení k této přeměně.

  Datum přeměny stanovil Obhospodařovatel Zanikajících fondů na 1. 1. 2020.

  K 31. 12. 2019 dojde k zániku Zanikajících fondů a k 1. 1. 2020 ke vzniku podfondů Conseq Funds SICAV, a.s.. Volba těchto dat je důsledkem nutnosti uzavřít účetnictví Zanikajících fondů, což koresponduje s koncem roku a je tedy nákladově nejefektivnější variantou.

  Důvodem rozhodnutí je distribuce těchto fondů převážně v Polsku, kde je z daňového pohledu pro investory výhodnější držet akcie podfondu Conseq Funds SICAV, a.s. než-li podílové listy fondu. Na investory s jiným daňovým domicilem, nebude mít přeměna vliv.

  Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu projektu přeměny, který naleznete níže.

  Podílníci výše uvedených Zanikajících fondů mají právo na odkoupení podílových listů beze srážky. Aktuálně není s odkupem podílového listu spojena srážka a nebude spojena ani s investiční akcií po přeměně.

  Z důvodu zajištění nutných operací souvisejících s přeměnou fondů dojde pravděpodobně k pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Zanikajících fondů v době od 27. 12. 2019 do 31. 12. 2019. Bližší informace o pozastavení budou uveřejněny na webových stránkách www.conseq.cz.