18. 1. 2010 - Změny Všeobecných pojistných podmínek

  Od 1. ledna 2010 nabyl účinnosti zákon č. 306/2008 Sb., kterým se mimo jiné mění i zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.  

  18. 1. 2010 - Změny Všeobecných pojistných podmínek

  Změna se dotýká i oblasti životního pojištění pro případ invalidity. Invalidita se nově posuzuje jako invalidita prvního, druhého a třetího stupně (na rozdíl od původního rozdělení na částečnou a plnou invaliditu). Odpovídajícím způsobem se člení invalidní důchody.

  Podle přechodných ustanovení tohoto nového zákona se dosavadní plný invalidní důchod, na který vznikl nárok před 1. lednem 2010, považuje od 1. ledna 2010 za invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. Klienti, kteří byli pojištěni pro případ přiznání plného invalidního důchodu (ve formě zproštění od placení pravidelných vkladů), jsou po 1. 1. 2010 automaticky pojištěni pro případ přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně ve stejném rozsahu pojistného plnění.


  V tomto smyslu byly také upraveny v části týkající se pojištění obchodní podmínky a všeobecné pojistné podmínky, které jsou nedílnou součástí smlouvy o obhospodařování typového portfolia investičních nástrojů Active Invest, respektive smlouvy o obhospodařování portfolia k realokačním investičním programům Horizont Invest


  Nové znění všeobecných pojistných podmínek - zvláštní části  a oznámení společnosti UNIQA Pojišťovna naleznete v příloze. Kompletní obchodní podmínky a všeobecné pojistné podnímky obecnou část, které zůstaly beze změny naleznete zde.