19. 11. 2018 - Inzerát výplaty ImaCare6.30/21CZK, ISIN CZ0003517351

  Společnost IMAGE CARE s.r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, jako Emitent emise dluhopisů s názvem ImaCare6.30/21CZK, ISIN CZ0003517351 („Dluhopisy“), oznamuje, že provede v souladu s Emisními podmínkami výplatu úrokového výnosu z Dluhopisů takto:

  19. 11. 2018 - Inzerát výplaty ImaCare6.30/21CZK, ISIN CZ0003517351 Zahájení výplaty 15. 11. 2018
  Rozhodný den pro výplatu 31. 10. 2018
  Datum ex-kupón 1. 11. 2018

  Oprávněnými osobami, které mají právo na výplatu úrokového výnosu z Dluhopisů, jsou osoby, které budou Vlastníky dluhopisů ke konci Rozhodného dne pro splacení. Výplata úrokového výnosu z Dluhopisů se uskuteční výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet, který Oprávněná osoba určí nebo určila ve Smlouvě o obstarání nebo v písemné instrukci, kterou doručí spolu s případnými přílohami podle článku 42 Emisních podmínek Emitentovi na adresu Určené provozovny nejpozději pět Pracovních dnů před Datem konečné splatnosti. Adresa Určené provozovny je:

  Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8

  V případě dotazů kontaktujte Emitenta prostřednictvím e-mailové adresy: dotaz@lepremier.cz