19. 12. 2014 - Informace o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondu Conseq státních dluhopisů

    Conseq Funds investiční společnost, a.s., (dále jen "Společnost") oznamuje, že v souladu s čl. 9.7, část. I., statutu podílového fondu Conseq státních dluhopisů (dále jen "Fond") pozastavila ve dnech 29. 12. - 31. 12. 2014 vydávání a odkupování podílových listů Fondu.


    Tímto pozastavením je zajištěno, že pro případ zisku Fondu za účetní období roku 2014 nebudou vydány podílové listy Fondu za vyšší prodejní cenu zohledňující zisk Fondu platnou před rozhodným dnem pro vznik nároku na výplatu podílů na zisku (dále jen "dividenda"), aniž by u nich nárok na dividendu vznikl, nebo odkoupeny podílové listy Fondu za vyšší odkupní cenu zohledňující zisk Fondu platnou před rozhodným dnem pro vznik nároku na dividendu, u nichž by zároveň vznikl nárok na dividendu. Rozhodným dnem pro vznik nároku na případnou dividendu za účetní období roku 2014 je 31. 12. 2014.

    Vydávání a odkupování podílových listů Fondu bude obnoveno počínaje rozhodným dnem pro vydávání a odkupování podílových listů Fondu, který připadá na 6. 1. 2015, a to za cenu stanovenou ke dni 6. 1. 2015.

    Další informace lze získat v souladu s čl. 12.14, části I., statutu Fondu na tel. 225 988 222 nebo na emailové adrese conseqsd@conseq.cz.