2. 12. 2011 - Oznámení o pozastavení vydávání a odkupu podílových listů Conseq státních dluhopisů přes konec roku

  Conseq Funds investiční společnost, a.s., (dále jen „Společnost“) oznamuje, že v souladu s čl. 8.3, část I., statutu podílového fondu Conseq státních dluhopisů (dále jen "Fond") dojde dne 28.12.2011 k pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondu.

  2. 12. 2011 - Oznámení o pozastavení vydávání a odkupu podílových listů Conseq státních dluhopisů přes konec roku

  Tímto pozastavením bude zajištěno, že pro případ zisku Fondu za účetní období roku 2011 nebudou vydány podílové listy Fondu za vyšší prodejní cenu zohledňující zisk Fondu platnou před rozhodným dnem pro vznik nároku na výplatu podílů na zisku (dále jen "dividenda"), aniž by u nich nárok na dividendu vznikl, nebo odkoupeny podílové listy Fondu za vyšší odkupní cenu zohledňující zisk Fondu platnou před rozhodným dnem pro vznik nároku na dividendu, u nichž by zároveň vznikl nárok na dividendu. Rozhodným dnem pro vznik nároku na případnou dividendu za účetní období roku 2011 je 31.12.2011.

  Vydávání a odkupování podílových listů Fondu bude obnoveno počínaje rozhodným dnem pro vydávání a odkupování podílových listů Fondu, který připadá na 3.1.2012, a to za cenu stanovenou ke dni 3.1.2012. O vydání nebo odkoupení podílových listů Fondu, které budou vydány nebo odkoupeny ještě před 31.12.2011, lze požádat způsobem uvedeným v části II. statutu Fondu nejpozději v rozhodný den pro vydávání a odkupování podílových listů Fondu připadající na 20.12.2011 (do 12:00 hod.).

  Další informace lze získat v souladu s čl. 13.12, části I., statutu Fondu na tel. č. 225 988 222 nebo na e-mailové adrese conseqsd@conseq.cz

   

  Představenstvo Conseq Funds investiční společnosti, a.s.