20. 6. 2013 - Oznámení o sloučení fondů Conseq Funds investiční společnosti

  Conseq Funds investiční společnost, a.s. (IČ 24837202), se sídlem Burzovní palác, Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17126 (dále jen „Společnost“)

  oznamuje,

  že dne 20. června 2013 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky (č.j. 2013/481/570), kterým se povoluje sloučení podílových fondů obhospodařovaných Společností:

   

  20. 6. 2013 - Oznámení o sloučení fondů Conseq Funds investiční společnosti

  Conseq středoevropský balancovaný, otevřený podílový fond, Conseq Funds investiční společnost, a.s. (dále také jen „Slučovaný fond“) s podílovým fondem

  Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq Funds investiční společnost, a.s. (dále také jen „Přejímající fond“).

  Sloučení fondů se uskuteční ke dni 27. srpna 2013, tj. den sloučení.

   

  Ke dni sloučení se podílníci Slučovaného fondu stanou podílníky Třídy A Přejímajícího fondu. Ke dni sloučení podílových fondů se zrušuje Slučovaný fond.

  Ke dni sloučení bude provedeno ocenění majetku ve Slučovaném fondu, jehož výsledky budou sloužit jako podklad pro stanovení přepočítacího koeficientu při výměně podílových listů Slučovaného fondu za podílové listy Třídy A Přejímajícího fondu. Společnost vymění bez zbytečného odkladu (nejdéle však do 3 měsíců) ode dne sloučení podílníkovi podílový list Slučovaného fondu za podílový list Přejímajícího fondu v poměru určeném podle výše vlastního kapitálu v podílovém fondu připadajícího na podílový list Slučovaného podílového fondu ke dni sloučení.

  Podílníkům Slučovaného fondu budou podílové listy vyměněny za podílové listy Přejímajícího fondu bez uplatnění přirážky nebo srážky nebo jiného poplatku.

  Výpisy o vydání podílových listů Přejímajícího fondu budou podílníkům zaslány v rámci pravidelných výpisů.

  Podílníci Slučovaného fondu, kteří se sloučením nesouhlasí, mají, kromě možnosti přestoupit do Přejímajícího fondu, zákonné právo na odkoupení svých podílových listů Slučovaného fondu ještě před sloučením. Odkupování podílových listů Slučovaného fondu podílníků, kteří se sloučením nesouhlasí, probíhá podle § 100q zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), tzn. podílník má právo na odkoupení podílového listu bez srážky po dobu 2 měsíců ode dne uveřejnění tohoto oznámení (tj. od 21.6. do 21.8.2013).

  Dle statutu podílových fondů není srážka při zpětném odkupu podílových listů ani u jednoho z podílových fondů uplatňována.

  Výměna a odkupování podílových listů proběhnou automaticky a zajistí ji Conseq Investment Management, a.s.

  Pokud podílníci Slučovaného fondu nevyužijí možnosti odkupu, stanou se automaticky podílníky Přejímajícího fondu a bude pro ně platit investiční strategie, poplatková struktura a další náležitosti dle statutu Přejímajícího fondu.

  Za účelem efektivního provedení sloučení podílových fondů Společnost pozastaví vydávání a odkupování podílových listů Slučovaného fondu od 22. srpna 2013 do 28. srpna 2013 včetně. Tak bude vytvořena nezbytná technická lhůta, která umožní, aby k datu předcházejícímu dni sloučení byly vyřízeny všechny požadavky na vydání a odkoupení podílových listů Slučovaného fondu a následně převeden jeho majetek a závazky do Přejímajícího fondu.

  Informace o statutu a sdělení klíčových informací Přejímajícího fondu jsou uveřejněny a poskytovány v sídle Společnosti, a na internetových stránkách Společnosti (www.conseq.cz).