21. 12. 2015 - Oznámení QI investiční společnosti, a.s., o přerušení vydávání a odkupování podílových listů

  Společnost QI investiční společnost, a.s., oznamuje, že představenstvo společnosti v souladu s oznámením Asociace pro kapitálový trh ČR o možnosti přerušit stanovování aktuální hodnoty a vydávání a odkupování podílových listů na přelomu roku, které bylo uveřejněno na internetových stránkách asociace (http://www.akatcr.cz/download/3427-tz20151207_technick__p_est_vka.pdf), rozhodlo dne 21.12.2015 v 11.00 hod o pozastavení stanovování aktuální hodnoty a vydávání a odkupování podílových listů níže uvedených fondů dne 4.1.2016 na dobu 1 pracovního dne.

  21. 12. 2015 - Oznámení QI investiční společnosti, a.s., o přerušení vydávání a odkupování podílových listů

   

  Pozastavení stanovování aktuální hodnoty a vydávání a odkupování podílových listů se týká těchto podílových fondů:
  Conseq Private Invest konzervativní portfolio, otevřený podílový fond,
  Conseq Private Invest vyvážené portfolio, otevřený podílový fond, a
  Conseq Private Invest dynamické portfolio, otevřený podílový fond.


  Pozastavení je nezbytné z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů podílníků. Jeho důvodem jsou operace spojené s ukončením účetního období, jmenovitě provedení kontroly účetnictví fondů, ocenění investičních nástrojů v majetku fondů ke dni 31.12.2015 a úprava a nastavení kontrolních systémů pro výpočet hodnoty fondového vlastního kapitálu na nový kalendářní rok.

  K obnovení vydávání a odkupování podílových listů dojde počínaje rozhodným dnem pro vydávání a odkupování podílových listů příslušného fondu připadajícím v souladu se statutem příslušného fondu na 5.1.2016, a to za cenu stanovenou k tomuto dni. Aktuální hodnota podílového listu nebude ke dni 4.1.2016 stanovena. Žádosti o vydání nebo odkoupení podílových listů, které by v souladu se statutem příslušného fondu byly považovány za podané k rozhodnému dni 4.1.2016, budou považovány za podané k rozhodnému dni 5.1.2016.“