3. 3. 2009 - Fondy Parvest Asian Bond a Parvest Global Bond se slučují

  Společnost BNP Paribas Asset Management se rozhodla k 26. únoru 2009 sloučit fondy Parvest Asian Bond LU0095612932 (zanikající fond) s fondem Parvest Global Bond LU0038743380 (přejímající fond).

  3. 3. 2009 - Fondy Parvest Asian Bond a Parvest Global Bond se slučují

  Zanikající a přejímající podfond, oba denominované v USD, mají stejnou investiční strategii, tj. investují s cílem zvýšit hodnotu investovaných aktiv ve střednědobém horizontu.
  Podfond Parvest Asian Bond investuje především do dluhopisů emitovaných společnostmi majícími své sídlo nebo provozujícími podstatnou část svých ekonomických aktivit v některé z asijských zemí.
  Podfond Parvest Global Bond investuje především do domácích a cizích dluhopisů denominovaných ve všech měnách (indexované, vázané, cum warrants), emitovaných dlužníky ze všech zemí, jejichž cenné papíry mají v okamžiku nákupu rating „investment
  grade“.


  Zanikající i přejímající podfond může investovat zbývající část svých aktiv do dluhopisů, které netvoří předmět dlouhodobé strategie podfondu, konvertibilních dluhopisů (maximálně 25%), akcií a jiných cenných papírů a podílových práv (maximálně 10%), nástrojů peněžního trhu (maximálně 33%) nebo hotovosti (maximálně 33%).


  Informace o obou slučovaných fondech naleznete na našich webových stránkách https://www.conseq.cz/
  V důsledku této fůze došlo k výměně dosud držených podílových listů v poměru 1:3,486506. Poslední obchodní den zanikajícího fondu Parvest Asian Bond byla jeho cena stanovena na 129,57 USD. Počáteční cena Parvest Global Bond pro tuto výměnu je 37,16 USD.