7. 12. 2011 - Oznámení o přeměně podoby akcií společnosti Conseq Investment Management, a.s.

    Společnost Conseq Investment Management, a.s., IČ: 26442671, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153, (dále jen "společnost"), oznamuje, že dne 21. listopadu 2011 rozhodla mimořádná valná hromada společnosti o přeměně podoby akcií společnosti ze zaknihovaných na listinné.

     

    7. 12. 2011 - Oznámení o přeměně podoby akcií společnosti Conseq Investment Management, a.s.

    Přeměna podoby se týká všech 20 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč vedených dosud v zaknihované podobě v centrální evidenci vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. O rozhodnutí valné hromady o změně podoby akcií byl pořízen notářský zápis zakládaný do sbírky listin obchodního rejstříku. Výzva k převzetí listinných akcií bude oznámena v souladu s § 113 odst. 11 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

    Představenstvo společnosti Conseq Investment Management, a.s.