8. 4. 2010 - Oznámení představenstva Conseq Finance, a.s.

    Představenstvo společnosti Conseq Finance, a.s., IČ: 61498246, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7567, (dále jen "společnost"), v souladu s § 113 odst. 11 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že ke dni 31. března 2010 byla zrušena evidence emise zaknihovaných kmenových akcií společnosti dosud vedená Střediskem cenných papírů, a to na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 21. prosince 2009 o přeměně podoby akcií.    8. 4. 2010 - Oznámení představenstva Conseq Finance, a.s.

    Společnost podle § 38 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů uzavřela s Conseq Investment Management, a.s., obchodníkem s cennými papíry oprávněným k poskytování služby úschovy investičních nástrojů, smlouvu o úschově akcií společnosti ukládaných do hromadné úschovy a na jejím základě předal listinné akcie společnosti do úschovy ve prospěch jejích vlastníků. Akcionář má právo kdykoliv požádat společnost, aby mu akcie svěřené do úschovy odevzdala.

    V Praze dne 6. dubna 2010