Zahájení nabídky podílových listů Conseq realitního fondu

  Společnost Conseq Investment Management, a.s., začíná od počátku roku 2008 nabízet podílové listy CONSEQ REALITNÍHO otevřeného podílového fondu.

  Conseq realitní (celým názvem Conseq realitní otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.) je speciálním fondem nemovitostí určeným k veřejné nabídce širokému spektru investorů zejména z řad fyzických osob. Investičním cílem fondu je dosahovat v dlouhodobém horizontu stabilního zhodnocení svěřených prostředků měřeného v českých korunách, zejména investováním do nemovitostí v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy.

   

  Zahájení nabídky podílových listů Conseq realitního fondu
  • Investiční politika

  Fond investuje převážně do nemovitostí. Z hlediska druhů pořizovaných aktiv patří nemovitosti mezi méně riziková aktiva, současně se však jedná o aktiva méně likvidní. Podle klasifikace Asociace fondů a asset managementu ČR je Fond z hlediska klasifikace fondů kolektivního investování podle rizika trhu (typu rizika aktiv, do nichž Fond investuje) speciální fond nemovitostí. Návratnost investice do Fondu, její části nebo výnos z této investice nejsou zajištěny. Fond není zajištěným fondem.

  • Základní parametry portfolia

   • nemovitosti - 51 - 80 % majetku fondu
   • likvidní finanční aktiva (dluhopisy, depozita apod.) - 20 - 49 % majetku fondu 
   • úvěry a hypotéky k financování nákupu nemovitostí - max 50 % majetku fondu
  • Profil investora

  Investice do Fondu je vhodná pro podílníky, kteří chtějí prostřednictvím Fondu obohatit své základní portfolio investic o investice do nemovitostí. Podílové listy Fondu jsou vhodné i pro podílníky s malými až průměrnými zkušenostmi v oblasti cenných papírů a nižší až průměrnou ochotou nést riziko. Na druhé straně by investor měl být schopen akceptovat i delší období negativního vývoje hodnoty podílového listu.

  • Doporučený investiční horizont

  Fond je vhodný pro investory, kteří jsou připraveni držet investici do Fondu po dobu minimálně 5 let. Pro nemovitostní fondy je charakteristické, že nemovitostní aktiva v majetku Fondu mají nižší likviditu, což znamená, že jejich prodej za adekvátní cenu vyžaduje čas v délce několika měsíců. V důsledku nepříznivého vývoje likvidity majetku Fondu může dojít dokonce k omezení likvidity samotných podílových listů, v krajním případě pozastavení jejich odkupování na dobu až dvou let.

  • Očekávané zhodnocení

  Vzhledem k plánované rentabilitě projektů připravených pro zařazení  do portfolia fondu lze v následujících 5 letech očekávat zhodnocený ve výši 4 - 7 % p.a.

  • Základní administrační informace

  Fond je možné nakoupit na základě Smlouvy o obstarání nákupu a prodeje (produkt Classic Invest). Smlouvu je možné uzavřít v sídle společnosti Conseq Investment Management nebo prostřednictvím jejích obchodních zástupců (viz Naši obchodní zástupci). 

  • ISIN: CZ0008472859
  • Frekvence oceňování a obchodování: 1 x měsíčně
  • Minimální investice: 100 000 Kč (následná 10 000 Kč)
  • Vstupní poplatek: 3,5 % z objemu investice (viz sazebník)
  • Výstupní poplatek: není aplikován
  • Manažerský poplatek: 1,5 % ročně z objemu fondu
  • Depozitář: UniCredit Banka, a.s.
  • Investiční manažer: Conseq Investment Management, a.s.
  • Auditor: PricewaterhouseCoopers

   

  •  Důležité informace o rizicích

  Hodnota investice může klesat i stoupat a není zaručena návratnost původně investované částky. Vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích a trzích nemovitostí nemůže Investiční společnost zaručit dosažení stanovených cílů. Investiční společnost upozorňuje investory, že předchozí výkonnost Fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Na pětistupňové škále kolísavosti hodnoty podílového listu od 1 (nízká kolísavost hodnoty podílového listu) do 5 (vysoká kolísavost hodnoty podílového listu) byl Fond vyhodnocen a zatříděn do 2-3 rizikového stupně. S ohledem na rizikový profil Fondu je doporučený investiční horizont minimálně 5 let.