Oznámení o zahájení výplaty úrokových výnosů z dluhopisů T-Centrum Var/2024 CZ0003520181

    • dluhopisy

Společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, jako Administrátor emise dluhopisů s názvem T-Centrum Var/2024 CZ0003520181 („Dluhopisy“), oznamuje, že provede v souladu s Emisními podmínkami výplatu úrokového výnosu z Dluhopisů takto:

Datum výplaty 30.10.2020
Rozhodný den pro výplatu 20.10.2020
Datum ex-kupon 21.10.2020

Oprávněnými osobami, které mají právo na výplatu úrokového výnosu z Dluhopisů, jsou osoby, které budou Vlastníky Dluhopisů ke konci Rozhodného dne pro výplatu. Výplata úrokového výnosu z Dluhopisů se uskuteční výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet, který Oprávněná osoba určí nebo určila ve Smlouvě o obstarání nebo v písemné instrukci, kterou doručí spolu s případnými přílohami podle článku 8.5 Emisních podmínek Administrátorovi na adresu Určené provozovny nejpozději pět Pracovních dnů před Datem výplaty.

Adresa Určené provozovny je:
Conseq Investment Management, a.s., Burzovní palác
k rukám Milady Černé, odd. Portfolio Administration
Rybná 682/14, 110 05 Praha 1

V případě dotazů kontaktujte Administrátora prostřednictvím e-mailové adresy: csqpa@conseq.cz.