Informace o udržitelnosti

Témata spojená s udržitelným investováním jsou v současnosti stále více skloňována. Skupina Conseq si je vědoma, že stejně jako v jiných oblastech, i při investování, je třeba postupovat nejen s ohledem na současnost, ale i s ohledem na budoucnost. Udržitelnost přitom zdaleka není jen o ekologii, na niž se zaměřuje Conseq již od roku poloviny roku 2010, kdy vytvořil fond zaměřený na obnovitelné zdroje energie (Conseq ekoenergetický, podfond Conseq FKvI SICAV). Do oblasti udržitelného investování náleží i hodnocení dalších aspektů investice, které mohou mít dopady do roviny sociální, ekonomické (například zdraví, bezpečnost, vzdělávání) nebo corporate governance (existence postupů správného řízení společností a zejména transparentnost).

Produkty zaměřené na udržitelné investování jsou často označovány jako „ESG“ (Environmental, Social and Corporate Governance). Takto označené produkty (nejčastěji investiční fondy) jsou prostředkem investování do společností, které splňují nadstandardní požadavky na způsob výkonu podnikatelské činnosti zejména v oblasti životního prostředí a sociální oblasti (například Conseq Model portfolio Aggressive ESG, otevřený podílový fond). Conseq v oblasti investování usiluje o uvědomělý přístup a podporuje i takové projekty, které se snaží chovat zodpovědně vůči svému okolí. Filozofie Conseq v přístupu k odpovědnému investování se odráží zejména ve snaze nabídnou širokou škálu produktů, z nichž si každý investor může vybrat takový, který odpovídá jeho postoji k tématu udržitelnosti.

Conseq aktuálně při obhospodařování portfolií nezohledňuje nepříznivé dopady svých investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve smyslu Nařízení SFDR. Conseq má za to, že zohledňování rizik týkající se udržitelnosti je přirozenou součástí investičního procesu. Conseq nepředpokládá, že s ohledem na oblasti, do kterých investuje, mají její investiční rozhodnutí negativní dopad na udržitelnost. Conseq vyhodnocuje preference investorů ve vztahu k udržitelnosti a s ohledem na výsledky bude pravidelně hodnotit i svůj postoj k zohledňování nepříznivých dopadů svých investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve smyslu Nařízení SFDR (bližší informace naleznete v dokumentu Politika integrace rizik k udržitelnosti).

Na úrovni jednotlivých produktů (fondů) může Conseq uplatnit rozdílný přístup a nepříznivé dopady svých investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve smyslu Nařízení SFDR zohledňovat. Informace o tom, jak Conseq či jiný správce, jehož fond Conseq distribuuje, přistupuje k udržitelnosti na úrovni konkrétního Fondu naleznete na webových stránkách Conseq v části Přehled fondů.
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.