Conseq Investment Management, a.s.

Politiky

Informace o předávání pokynů zákazníků

Informace podle části šesté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 a předchozích předpisů

Výroční zprávy

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Spotřebitelské spory mezi spotřebitelem a společností Conseq Investment Management, a.s., jakožto obchodníkem s cennými papíry, vzniklé ze smlouvy o poskytování investičních služeb, které se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, lze také řešit mimosoudní cestou. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení takto vzniklých sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, finanční arbitr (www.finarbitr.cz).

Spotřebitelské spory mezi spotřebitelem a společností Conseq Investment Management, a.s., vzniklé ze smlouvy o poskytnutí garance, které se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, lze také řešit mimosoudní cestou. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení takto vzniklých sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
Výše uvedené spotřebitelské spory, vzniklé ze smluv sjednaných on-line (přes internetové stránky či jiným elektronickým prostředkem), lze také řešit prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line zřízené Evropskou komisí (www.ec.europa.eu/consumers/odr).

Informace o dni zpřístupnění dokumentů k přeměně k nahlédnutí pro akcionáře

Společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26442671, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 7153 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Rozdělovaná společnost“),
 
a
 
společnosti Conseq Group, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 17983843, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 27924 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Nástupnická společnost“, Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost společně dále jen „Zúčastněné společnosti“),
 
v souvislosti s probíhajícím procesem rozdělení formou odštěpení sloučením, při kterém Rozdělovaná společnost nezanikne a část jejího jmění přejde na Nástupnickou společnost (dále jen „Odštěpení“),
 
návazně na oznámení podle § 33 odst. 1 písm. b) a § 298 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších přepisů, které bylo zveřejněno v Obchodním věstníku dne 15.03.2024 pod značkou OV08606859 (dále jen „Oznámení“),
 
tímto v souladu s bodem 3. Oznámení informují, že dokumenty uvedené v bodě 3. Oznámení, tedy a) Projekt a b) účetní závěrky Zúčastněných společností za poslední 3 účetní období nebo za dobu trvání té které ze Zúčastněných společností, je-li kratší než 3 účetní období, a zprávy auditora o jejich ověření, vyžadují-li se, jsou v sídle každé ze Zúčastněných společností k nahlédnutí pro akcionáře ode dne 26.4.2024 každý pracovní den v době od 9.00 do 16.00 hodin.
 
Conseq Investment Management, a.s.
Conseq Group, a.s.
 
(uveřejněno dne 26.04.2024)

Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.