Conseq

Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond

...ukládejte krátké peníze jako velcí hráči

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU

 • Název: Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond
 • Druh fondu: Fond kvalifikovaných investorů
 • Investiční společnost: Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 • Měna: CZK
 • ISIN: CZ0008475795
 • Minimální objem investice: 1 000 000 CZK, resp. 100 000 CZK v kombinaci s ostatními fondy kvalifikovaných investorů obhospodařovanými skupinou CONSEQ
 • Zahájení činnosti fondu: leden 2019
 • Investiční horizont: 1 měsíc a déle
 • Cílová aktiva: repo-operace, bankovní vklady, nástroje peněžního trhu, dluhopisy a jiná aktiva s pevným nebo dobře predikovatelným výnosem, především v ČR, ale i zahraničí
 • Vstupní poplatek: dle standardního sazebníku pro „Krátkodobé“ investiční nástroje (max. 0,30 % pro objem 1 mil. CZK a více)
 • Výstupní poplatek: 0 %
 • Manažerský poplatek: 0,20 % p.a.
 • Likvidita: 1 x za 14 dnů (úterý každého lichého kalendářního týdne)
 • Vypořádání nákupu/prodeje podílových listů: obvykle T+3 (pátek každého lichého kalendářního týdne)

PRO KOHO JE FOND URČEN

 • Investoři, kteří hledají alternativu k depozitním vkladům u bank či kampeliček a chtějí přitom rozložit kreditní riziko.
 • Investoři vyhledávající minimální úrokové riziko a naopak dopředu dobře predikovatelný výnos.
 • Konzervativní investoři, kteří investované peníze v horizontu jednoho roku budou potřebovat pro jiný účel.
 • Investoři, kteří očekávají pokles cen rizikových aktiv s cílem dočasně bezpečně „zaparkovat“ své investice.

PROČ INVESTOVAT DO CONSEQ DEPOZITNÍ PLUS

 • Výnosnější alternativa k bankovním vkladům
  Depozitní sazby v bankách jsou stále blízké nule.
  Výnos fondu bude kopírovat pohyb 14denní REPO sazby ČNB.
  Při dalším růstu úrokových sazeb zhodnocení postupně poroste s nimi.
 • Přístup na peněžní trh jako velcí investoři
  Fond bude využívat zejména:
  - reverzní repo-operace s poukázkami ČNB a dalšími cennými papíry,
  - státní a korporátní dluhopisy s krátkou dobou do splatnosti.
 • Velmi nízké poplatky
  Celkové náklady fondu dosáhnou přibližně 0,4 % p.a. a méně.
 • Výborná likvidita
  Možnost získat výnosy nebo celou investovanou částku ve dvoutýdenních intervalech zpět.
 • Efektivní diverzifikace kreditního rizika
  Fond, kromě cenných papírů vydaných ČR, může investovat i do korporátních cenných papírů s fixním výnosem.
 • Rychlá reakce výnosu fondu na růst úrokových sazeb
  Krátká durace portfolia fondu umožní růst výnosu fondu v případě dalšího zvyšování sazeb.
  Modifikovaná durace portfolia fondu může být maximálně 6 měsíců.
 • Odborné zázemí investičního manažera s více než 60 mld. CZK aktiv a 25letou tradicí 

HLAVNÍ RIZIKA INVESTICE

 • Riziko pohybu krátkodobých úrokových sazeb
  Případný pokles úrokových sazeb povede k poklesu celkové výkonnosti fondu.
 • Kreditní riziko
  Emitent nebo protistrana nástroje v portfoliu fondu se mohou stát neschopnými plnit své závazky a jimi vydané dluhopisy, nástroje peněžního trhu nebo s nimi sjednané kontrakty (finanční deriváty) mohou zčásti nebo zcela ztratit na hodnotě.
 • Absence vhodné protistrany
  Nástroje, na které je investiční politika fondu zaměřena, mohou být v případě neobvyklých tržních podmínek dočasně nedostupné.
 • Riziko koncentrace
  Fond se zaměřuje na úzkou skupinu nástrojů omezeného okruhu emitentů, náležících do konkrétních regionů a sektorů.

I S KRÁTKÝMI PENĚZI MŮŽETE NYNÍ DOSÁHNOUT ZAJÍMAVÝCH VÝNOSŮ

 • Česká národní banka postupně zvyšuje úrokové sazby (1. 11. 2018 došlo již ke čtvrtému zvýšení úrokové sazby v roce 2018).
 • Poslední rozhodnutí znamenalo sedmé zvýšení sazeb od ukončení kurzového závazku ČNB počátkem dubna 2017. Pokračuje tak postupný posun nominálních úrokových sazeb k jejich dlouhodobě neutrálnímu nastavení.
 • Nárůst úrokových sazeb vede ke zvýšení výnosů domácích státních dluhopisů, a to především v kratších splatnostech.
 • Inflace se dle prognóz bude i nadále pohybovat nad 2% cílem. Inflační tlaky tak budou impulzem pro růst úrokových sazeb.
 • I přes mírné zpomalení růstu české ekonomiky se pro letošní i nadcházející roky predikuje průměrný růst okolo 3 %.

KONTAKT

 • Pokud máte zájem o bližší informace o fondu Conseq depozitní Plus, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese wm@conseq.cz.

 


 

Prospekt fondu, klíčové informace pro investory a další informace o fondu naleznete zde.

 


 

 

Důležitá upozornění:
Před rozhodnutím investovat do podílového fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu (prospektu) fondu. Informace uvedené v této zprávě mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Údaje o minulých kursech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových fondů může s časem jak stoupat, tak i klesat a Conseq Investment Management, a.s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci. Další informace, sdělení klíčových informací, kopie statutu (prospektu) fondu a poslední výroční a pololetní zprávy můžete (zdarma) získat v sídle společnosti Conseq Investment Management, a.s., nebo na www.conseq.cz.