Časový rozvrh provozního dne

Časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů v průběhu provozního dne (dále jen „Časový rozvrh provozního dne“)

Časový rozvrh provozního dne společnosti Conseq Investment Management, a. s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, 110 05, IČO: 26442671, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153, (dále jen „Conseq“), stanovuje časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů v průběhu provozního dne, který musí Conseq jako osoba vedoucí samostatnou evidenci investičních nástrojů nebo evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu trvání evidence, a to za podmínek stanovených zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen „ZPKT“), resp. vyhláškou č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, v platném znění (dále jen „Vyhláška“).

Conseq zajišťuje v rámci investičních služeb poskytovaných svým zákazníkům vedení evidence ve smyslu § 12c odst. 1 písm. b) až e) a § 94 a násl. ZPKT, resp. § 12, § 15, § 18 a § 21 Vyhlášky. Podrobné podmínky vedení evidence investičních nástrojů (včetně podmínek zřízení a vedení majetkového účtu atd.) jsou předmětem příslušné smluvní dokumentace uzavírané mezi Conseq a jednotlivými zákazníky.

Za provozní se považuje každý pracovní den, v rámci kterého jsou v České republice banky otevřeny veřejnosti za účelem poskytování bankovních, devizových či investičních služeb. Provozní den končí závěrkou provozního dne, do které musí být zaevidovány všechny zápisy na základě řádně vystavených příkazů řádně doručených Conseq daného dne.

Přijímání příkazů

Není-li ve smlouvě s jednotlivými zákazníky pro účely poskytování investičních služeb uvedeno jinak, jsou příkazy které jsou podkladem k příslušnému zápisu do evidence investičních nástrojů, přijímány Conseq od 9,00 hod do 15,00 hodin provozního dne. Příkazy, které jsou podkladem k příslušnému zápisu do evidence investičních nástrojů, tvoří:

  1. oprávněné příkazy zákazníků Conseq;
  2. potvrzení změn v samostatné evidenci vedené na účtech zákazníků na jméno Conseq, na kterou navazuje navazující evidence vedená Conseq;
  3. potvrzení změn v evidenci vedené na majetkových účtech Conseq v zahraničí, ke kterým vede Conseq samostatnou evidenci;
  4. interní příkazy vzniklé v Conseq v souladu s právními předpisy (zejména příkazy k opravám v evidenci nebo interní příkazy mezi jednotlivými útvary Conseq sloužící k provedení a navazující na výše uvedené externí příkazy apod.).

Zpracování příkazů

Zápis do evidence investičních nástrojů je proveden nejpozději v okamžiku závěrky toho provozního dne, kdy je Conseq doručen řádně vyhotovený příkaz, který je podkladem k příslušnému zápisu do evidence investičních nástrojů, a to valutou dne na tomto příkazu uvedeném. Závěrka provozního dne se stanoví na 09,00 hod pracovního dne následujícího po dni, na který připadá počátek nejblíže předchozího provozního dne.

Tento Časový rozvrh nabývá platnosti a účinnosti 1. 6. 2010.

Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.